CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-41-L/005 Číšník-servírka 

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky denní studium, 5 roků večerní a dálkové studium 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Studijní obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek obsluhy, avšak se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru.

Příprava ve studijním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe. 

 

Charakteristika obsahových složek 

Všeobecné vzdělávání 

Cílem všeobecného vzdělávání je vytvoření předpokladů pro celkový rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole. Žáci se naučí vnímat pravdivý obraz světa, osvojí si předpoklady pro orientaci ve společenských mezilidských vztazích s akcentem na jejich kultivovanost, duchovní a mravní hodnoty a ochranou životního prostředí. Všeobecné vzdělávání je strukturováno jako:

Jazykové, které zahrnuje výuku mateřského jazyka a dvou cizích jazyků. Rozvíjí komunikativní dovednosti žáků a učí je užívat souběžně vědomosti a dovednosti spojené s porozuměním literatuře a rozvíjí estetické vnímání. Část jazykového vzdělávání přesahuje do odborného vzdělávání, které je spojené s žákovou profesní přípravou.

Společenskovědní, které směřuje k výchově žáka jako občana demokratické společnosti a k chápání jejich principů a norem. Vzdělávání se realizuje v předmětech občanská nauka a dějepis.

Matematické a přírodovědné vzdělávání se podílí na rozvíjení samostatného a logického myšlení. Žák se naučí aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe. Důraz je kladen na osvojení základů středoškolské matematiky. Přírodovědné vzdělávání se realizuje v předmětu chemie a rozšiřuje se zejména v aplikační části předmětu potraviny a výživa. Fyzikální principy týkající se strojů a zařízení na pracovišti jsou aplikovány zejména v předmětech technologie, stolničení a odborný výcvik. Ekologická výchova se realizuje v předmětu občanská nauka a v odborných předmětech včetně odborného výcviku.

Estetické vzdělávání se realizuje v předmětech český jazyk a literatura, společenská výchova, stolničení a odborný výcvik. Žáci jsou vedeni k estetickému cítění a schopnosti uplatňovat estetické normy v běžném životě i v pracovní činnosti.

Rozvoj tělesné kultury se realizuje v předmětu tělesná výchova. 

 

Odborné vzdělávání 

Obsah odborného vzdělávání je vymezen a uspořádán tak, aby žákům poskytl odbornou průpravu a důkladné osvojení vědomostí a dovedností z gastronomie, zejména z techniky obsluhy a služeb, dále poznatkový základ ekonomických procesů a podnikání včetně základů práva. Pozornost je věnována zejména praktické aplikaci teoretických poznatků v odborném výcviku. Jde především o skloubení vědomostí z předmětů technologie, potraviny a výživa a stolničení. K tomu přistupují poznatky o souvisejících ekonomických jevech, právních normách a zpracování dat na počítačích. Odborná složka představuje současně základ pro možné podnikatelské aktivity. 

 

Klíčové dovednosti 

Vzdělávací program je zaměřen na dlouhodobé a cílené osvojování klíčových dovedností, které jsou zaměřeny na integraci s následnou praktickou aplikací poznatků získaných v předmětech všeobecného a odborného charakteru. Jde především o:

Komunikativní dovednosti, jejichž osvojování začíná od 1. ročníku a prohlubuje se po celou dobu studia. V tomto studijním oboru je zásadní dovednost logicky, srozumitelně a ochotně komunikovat. Důraz je kladen i na dovednost a ochotu pozorně naslouchat.

Ústní nebo písemná forma komunikace v mateřském jazyce i ve dvou cizích jazycích zvyšuje nejen prestiž pracovníka, ale také jeho disponibilitu a je rovněž vizitkou kulturní úrovně podniku.

Personální a interpersonální dovednosti si žáci osvojují v průběhu celého studia pod vedením učitelů a mistrů odborné výchovy jako nedílnou součást komunikace. Dochází k tomu nejen v rámci vyučování, ale nenásilnou formou i v průběhu praktického vyučování na provozních pracovištích. Osobnostní předpoklady posilují u žáka rovněž pocit osobní odpovědnosti za vlastní jednání, ale mají i významný podíl na celé činnosti pracovního týmu. 

Dovednost řešit problémy a problémové situace patří mezi typické dovednosti pro profesi číšník-servírka. Prolíná celým studiem a je zaměřena na objasňování, analýzu a řešení problémů, pokud k nim již došlo, ale především na hledání možností, jak problémovým situacím předcházet, příp. jak adekvátně reagovat na vzniklou situaci a podílet se na jejím řešení.

Numerické aplikace patří mezi dovednosti, které se učí žák využívat při řešení praktických úkolů nejen v běžném životě, ale i na konkrétních pracovištích veřejného a účelového stravování. Jedná se např. o kvantifikační charakteristiku situace, při níž záleží na přesném podchycení číselných údajů, jejich utřídění a adekvátním využívání. Žáci se učí rovněž  analyzovat a číselně vyjádřit ekonomický problém a navrhnout jeho optimální řešení.

Dovednost pracovat s informacemi včetně práce s počítačem patří spolu s dovedností využívat textový procesor k nezbytným dovednostem. Potřeba naučit se získávat včas potřebné a správné informace je na úseku stravování, ale i v běžném životě a při podnikání, zásadní. Tyto vědomosti a dovednosti významně ovlivňují i ekonomické výsledky podniku a podněcují mezi žáky soutěživost při optimálním řešení konkrétních příkladů z praxe. Zakódování těchto dovedností je patrné z obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů včetně odborného výcviku. 

 

Organizace výuky 

Délka přípravy ve studijním oboru je stanovena na 4 roky. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Základním dokumentem pro organizaci přípravy je učební plán, který je součástí vzdělávacího programu. Učební plán obsahuje v 1.-4. ročníku 33 týdenních vyučovacích hodin.

Studium večerní a dálkové trvá 5 let.

V průběhu 1. ročníku probíhá široce zaměřená obecně odborná příprava. Těžiště základů odborné přípravy je ve 2. a 3. ročníku, ve  4. ročníku se prohlubuje a odborně profiluje. Odborný výcvik probíhá v rozsahu 6 - 7- 14 - 14 hodin počínaje 1. ročníkem. Rozsah odborné praxe je uveden v přehledu využití týdnů ve školním roce.

Při organizování výuky je kladen důraz na soustavné procvičování jazykových znalostí a komunikativních dovedností i v rámci odborných předmětů, dále pak ve školních a provozních podmínkách. 

 

Metodické přístupy 

Metody a formy výchovně vzdělávací práce volí vyučující v souladu s charakterem a obsahem předmětu zařazeného do učebního plánu. V učebních osnovách jednotlivých předmětů jsou formulovány cíle, kterých má být dosaženo tak, aby byl naplněn profil absolventa. Ve výuce se preferují aktivizující metody práce se žáky, např. problémové vyučování, přičemž je kladen důraz na provázanost teoretické složky se složkou praktickou. Mezipředmětové vazby umožňují vyučujícím skloubit a rozvíjet požadované profesní vlastnosti žáků, např. profesní vystupování a kultivované vyjadřování  estetických prožitků. Vedle metody problémového vyučování je souběžně zaváděna projektová metoda výuky, která spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů - žákovských projektů. Náměty určuje škola a jako úkol jsou zadávány v dohodě s jednotlivými žáky. Příklad žákovského projektu je uveden na závěr učebních dokumentů. 

 

Vstupní předpoklady žáků 

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy a splnění dalších podmínek přijímacího řízení.

Do studijního oboru mohou být přijati hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem. Překážkou přijetí jsou např. poruchy funkcí nosného a pohybového aparátu, zejména nemoci páteře, dolních a horních končetin, dále chronické a alergické kožní onemocnění, zejména rukou a obličeje, chronické a alergické nemoci dýchacích orgánů. Dále prognosticky závažná onemocnění srdce a velkých cév, závažné poruchy duševní a poruchy chování, poruchy mechanismu imunity a závažné nemoci endokrinní. Překážkou jsou rovněž dekompenzované a subkompenzované záchvatové stavy, nervové choroby provázené poruchami pohybových funkcí a jejich koordinací. Vyloučeny jsou rovněž poruchy sluchu a zraku. Požadovaná sluchová ostrost je nejméně 3 m a zraková ostrost 5/15 Jč 3, s případnou korekcí brýlemi, bez vnitroočních změn inklinujících k odchlípení sítnice. Na překážku mohou být i závažné poruchy řeči.

Bez zdravotního posouzení a písemného potvrzení lékaře nemohou být uchazeči přijati. Posouzení zdravotního stavu provádí praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje a který za tím účelem vydává lékařský posudek, za který lze považovat i posudkové vyjádření na přihlášce ke studiu.