PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-41-L/005 Číšník-servírka 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Výsledky vzdělávání: 

Obecná úvodní část 

Absolvent je připraven pro výkon obsluhy a dalších gastronomických činností v odvětví společného stravování, např. v restauracích a kavárnách, v hotelovém provozu a v dalších zařízeních, které tyto služby poskytují. Současně má základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. 

Absolvent je charakterizován vědomostmi, dovednostmi a postoji, které ho opravňují, aby samostatně a iniciativně plnil profesní úkoly, samostatně se přitom rozhodoval, efektivně organizoval a řídil svoji činnost na pracovišti. Je připraven k tomu, aby v každodenní odborné činnosti aplikoval pravidla společenského chování, v souladu s nimi dokázal komunikovat s hosty, příp. operativně a samostatně řešit konfliktní situace v souladu se zásadami profesní etiky. Ovládá základní předpisy spojené s vykonáváním funkce, hygienické předpisy a předpisy o bezpečnosti práce. 

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent studijního oboru se vyznačuje nezbytnými teoretickými a praktickými předpoklady pro aktivní uplatnění na pracovišti i v občanském životě, zejména

·        chápe důležitost společenských norem a je schopen vytvořit si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti

·        umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

·        dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích na běžná témata společenského a pracovního charakteru

·        dokáže zpracovat texty administrativního a odborného charakteru, a to i prostřednictvím textového editoru

·        dokáže používat získané matematické poznatky při řešení úkolů v běžných životních a profesních situacích

·        ovládá základní právní předpisy spojené s vykonávanou funkcí a podnikáním

·        má předpoklady adekvátně reagovat na měnící se požadavky trhu práce a soustavně se vzdělávat

·        dovede využívat informačních zdrojů a zpracovávat informace prostřednictvím počítače a pracovat s uživatelskými programy

·        má odpovědný vztah k tradicím, kulturním a estetickým hodnotám

·        osvojil si základy psychologie v souladu s pravidly společenského chování, dovede navazovat kontakty a jednat s lidmi

·        vytvořit si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí

·        projevuje aktivní postoje k vlastnímu fyzickému a duševnímu rozvoji a soustavnou péči o své zdraví

·        uvědomuje si odpovědnost za své jednání, za výsledky své práce, za dodržování pracovní kázně a práci celého týmu. 

Absolvent je vzděláván tak, aby si byl vědom svých lidských práv, respektoval práva jiných a nacházel v životních situacích správnou míru snášenlivosti a tolerance. Cílem je vychovat ho jako čestného, kritického a uvážlivého občana, který se dovede postarat o sebe a svou rodinu a v případě potřeby je ochoten bránit svůj stát a svobodu. 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent studijního oboru se vyznačuje odbornými vědomostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro výkon činností v souvislosti s pracovním zařazením v odvětví společného stravování, zejména

·        má vědomosti o potravinách, nápojích a zpracovávaných surovinách, o jejich složení, jakosti, nejvhodnějším technologickém zpracování, skladování a manipulaci s nimi

·        získal poznatky o zdravé výživě člověka a řídí se jimi

·        má přehled o strojním zařízení a technickém vybavení provozoven společného stravování včetně jejich praktického využití

·        osvojil si zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí

·        ovládá přípravu standardně nabízených jídel

·        ovládá techniku přípravy a dokončování jídel před hostem

·        ovládá přípravu míšených nápojů

·        ovládá gastronomická pravidla, umí sestavovat jídelní a nápojové lístky

·        ovládá techniku a pravidla obsluhy

·        ovládá techniku obsluhy ve výběrových podnicích společného stravování a při slavnostních příležitostech

·        osvojil si evidenci pohybu zboží, skladování, kalkulace a stanovení ceny

·        ovládá techniku přijímání, evidování a vyřizování objednávek

·        ovládá moderní administrativní techniku

·        umí pracovat s informacemi a adekvátně využívat osobní počítač

·        osvojil si návyk zvyšovat svou odbornou úroveň a získané poznatky využívat ve své činnosti

·        osvojil si psychologické základy práce a jednání s lidmi, základy společenského  a profesního chování

·        osvojil si základy ekonomického myšlení a chování, orientuje se v tržním prostředí a je schopen využívat těchto znalostí v gastronomickém provozu

·        má přehled o úrovni gastronomických služeb v zahraničí. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Absolvent se může uplatnit v podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování v provozním úseku, zejména ve funkcích číšník-servírka a podle osobních předpokladů i ve vyšších provozních funkcích.

Úspěšní absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na oborově odpovídající vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.