MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 14. dubna 1999, čj. 18 177/99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

65-41-L/005 (64-44-4) Číšník - servírka

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

2

2

10

1. cizí jazyk

3

3

3

3

12

2. cizí jazyk

2

2

2

2

8

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Chemie

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

1

1

6

Společenská výchova

-

2

-

-

2

Informatika

-

2

-

-

2

Administrativa

2

1

-

-

3

Ekonomika a účetnictví

2

2

3

2

9

Potraviny a výživa

1

1

1

1

4

Technologie

1

1

1

1

4

Stolničení

2

2

2

2

8

Odborný výcvik

6

7

14

14

41

Marketing

-

-

-

1

1

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

2

2

1

2

7

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

 

Speciální stolničení

 

 

 

 

 

Speciální technologie

 

 

 

 

 

Práce s počítačem

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

  

Poznámky  k učebnímu plánu: 

1.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích  předmětů pro střední odborné školy. 

2.      Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin. 

3.      Odborné předměty potraviny a výživa, technologie lze spojit podle potřeb školy do jednoho vyučovacího předmětu s názvem technologie. 

4.      Výběrové předměty vycházejí z charakteristiky studijního oboru a jejich výběr je plně v kompetenci ředitele školy. Uvedený počet hodin v jednotlivých ročnících je možné využít pro posílení hodinové dotace povinných předmětů včetně odborného výcviku. 

5.      Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. Přihlíží se také k personálnímu a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy. 

6.      Učební plán je možné upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem. 

7.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. 

8.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

1

1

2

2

8

1. cizí jazyk

2

1

1

2

2

8

2. cizí jazyk

1

1

1

1

1

5

Dějepis

1

-

-

-

-

1

Občanská nauka

-

1

1

-

-

2

Matematika

1

1

1

1

-

4

Chemie

1

-

-

-

-

1

Společenská výchova

-

1

-

-

-

1

Informatika

-

2

-

-

-

2

Administrativa

1

-

-

-

-

1

Ekonomika a účetnictví

1

1

3

3

3

11

Potraviny a výživa

1

1

1

1

1

5

Technologie

1

1

1

1

2

6

Stolničení

1

2

2

2

1

8

Odborný výcvik

2

2

2

2

2

10

Marketing

-

-

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

1

1

1

1

1

5

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

 

 

Speciální stolničení

 

 

 

 

 

 

Speciální technologie

 

 

 

 

 

 

Práce s počítačem

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

16

16

16

16

15

79

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

10

10

20

20

80

1. cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

2. cizí jazyk

-

20

20

20

20

80

Dějepis

10

-

-

-

-

10

Občanská nauka

-

10

-

-

-

10

Matematika

20

20

10

20

-

70

Chemie

10

-

-

-

-

10

Společenská výchova

10

-

-

-

-

10

Informatika

-

20

-

-

-

20

Administrativa

20

-

-

-

-

20

Ekonomika a účetnictví

20

20

30

30

40

140

Potraviny a výživa

15

15

15

15

10

70

Technologie

15

15

15

15

10

70

Stolničení

20

30

30

30

30

140

Odborný výcvik

20

20

40

30

40

150

Marketing

-

-

10

-

-

10

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

20

20

20

20

20

100

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

 

 

Speciální stolničení

 

 

 

 

 

 

Speciální technologie

 

 

 

 

 

 

Práce s počítačem

 

 

 

 

 

 

Celkem konzultačních hodin

220

220

220

220

210

1090

B. Nepovinné