PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:  65-41-L/006  Kuchař-kuchařka 

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace:  maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část 

Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětví společného stravování, např. v restauracích a kavárnách, v hotelovém provozu a v dalších zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. 

Absolvent je charakterizován vědomostmi, dovednostmi a postoji, které ho opravňují, aby samostatně a iniciativně vykonával profesní úkony, dokázal se přitom samostatně rozhodovat a efektivně organizovat a řídit svoji činnost na pracovišti.  Je připraven v každodenní odborné činnosti aplikovat získané vědomosti a pravidla společenského chování, v souladu s nimi dokázat na přiměřené úrovni komunikovat s hosty, příp. operativně a samostatně řešit konfliktní situace při dodržování zásad profesní etiky. Ovládá základní předpisy spojené s vykonávanou funkcí, hygienické předpisy a předpisy o bezpečnosti práce.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent studijního oboru se vyznačuje nezbytnými teoretickými a praktickými předpoklady pro aktivní uplatnění na pracovišti i v občanském životě, zejména

·        chápe důležitost společenských norem a je schopen vytvořit si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti

·        umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

·        dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích na běžná témata společenského a pracovního charakteru

·        dokáže vypracovat texty administrativního a odborného charakteru, a to i prostřednictvím textového editoru

·        dokáže používat získané matematické poznatky při řešení úkolů v běžných životních a profesních situacích

·        dovede využívat informační zdroje a zpracovávat informace prostřednictvím počítače pomocí uživatelských programů

·        má odpovědný vztah k tradicím, kulturním a estetickým hodnotám

·        osvojil si základy psychologie a v souladu s pravidly společenského chování dovede navazovat kontakty a jednat s lidmi

·        vytvořil si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí

·        projevuje aktivní postoje k vlastnímu fyzickému a duševnímu rozvoji a soustavnou péči o své zdraví

·        ovládá základní právní předpisy spojené s vykonávanou funkcí a podnikáním

·        má předpoklady adekvátně reagovat na měnící se požadavky trhu práce a soustavně se vzdělávat

·        uvědomuje si odpovědnost za své jednání, za výsledky své práce, za dodržování pracovní kázně a práci celého týmu. 

Absolvent je vzděláván tak, aby si byl vědom svých lidských práv, respektoval práva jiných a nacházel v životních situacích správnou míru snášenlivosti a tolerance. Cílem je vychovat ho jako čestného, kritického a uvážlivého občana, který se dovede postarat o sebe a svou rodinu a v případě potřeby je ochoten bránit svůj stát a svobodu.

  

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent studijního oboru se vyznačuje odbornými vědomostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro výkon činností v souvislosti s pracovním zařazením v odvětví společného stravování, zejména

·        má vědomosti o potravinách, nápojích a zpracovávaných surovinách, o jejich složení, jakosti, nejvhodnějším technologickém zpracování, skladování a manipulaci s nimi

·        získal poznatky o zdravé výživě člověka a řídí se jimi

·        získal schopnost posuzování potravin z hlediska jejich kvality, ošetřování a jejich vhodnosti pro technologické zpracování

·        ovládá technologii přípravy jídel pro běžné a slavnostní příležitosti včetně jídel dietních

·        umí pracovat s technologickými normami

·        ovládá techniku expedice jídel a nápojů

·        má přehled o strojním zařízení a technickém vybavení provozoven společného stravování a dovede je prakticky využívat

·        osvojil si zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí

·        ovládá techniky přípravy a dokončování jídel před hostem

·        ovládá gastronomická pravidla, umí sestavovat jídelní a nápojové lístky

·        osvojil si vedení evidence o pohybu zboží, sestavování kalkulace a stanovení ceny

·        ovládá základy obsluhy a s ní související činnosti

·        ovládá moderní administrativní techniku

·        umí pracovat s informacemi a adekvátně využívat osobní počítač

·        osvojil si návyk zvyšovat svou odbornou úroveň a získané poznatky využívat ve své činnosti

·        osvojil si psychologické základy práce a jednání s lidmi, základy společenského a profesního chování, základy marketingu

·        osvojil si základy ekonomického myšlení a chování, orientuje se v tržním prostředí a je schopen využívat těchto znalostí v gastronomickém provozu

·        uvědomuje si odpovědnost za své jednání, za výsledky své práce, za dodržování pracovní kázně a práci celého týmu

·        má přehled o úrovni gastronomických služeb v zahraničí. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař-kuchařka a podle osobních předpokladů i ve vyšších provozních funkcích.

Úspěšní absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na oborově odpovídající vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.