CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1.   Základní údaje

      Délka přípravy: 2 roky

      Forma přípravy: denní studium

      Základní podmínka pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v učebním oboru kuchař-číšník a přijímací zkouška

      Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

      Poskytované vzdělání: úplné a střední odborné vzdělání

 

2.   Stručný popis studijního oboru

Koncepce studijního oboru vychází z poznání současného rozvoje pohostinství, které se vyvíjí především formou malých a středních hostinských, restauračních a hotelových provozů, jež budou potřebovat odborníky též se znalostí managementu, marketingu, základů obchodního práva, účetnictví, administrativní a informační techniky apod.

Cílem je připravit všestranné zdatné podnikatele, znalé restauračního a hotelového provozu, moderních řídicích metod a techniky, dobře jazykově vybavené, s vysokou úrovní profesní etiky, schopné uspokojit i náročnou klientelu.

Studijní obor v návaznosti na vyučení v oboru kuchař-číšník prohlubuje a rozšiřuje dosavadní odborné i všeobecné poznatky na požadovanou úroveň úplného středního odborného vzdělání.

Svým celkovým pojetím, zejména pak pružnou strukturou všeobecně vzdělávacích a odborných, povinných a výběrových předmětů (jejichž obsah je v plné kompetenci školy), vytváří dostatečný prostor pro  maximálně tvořivou a současně odpovědnou vzdělávací činnost každé školy a každého vyučujícího. Tím se vytváří též příznivé podmínky pro uspokojování regionálních potřeb i osobních předpokladů a zájmů žáků.

 

3.  Zdravotní podmínky

Zdravotní podmínky jsou shodné jako pro žáky 3letého učebního oboru 64-90-2 kuchař-číšník 

 

4.  Profil absolventa

Absolvent ovládá základy tržního hospodářství, managementu a marketingu. Je schopen na základě poznání moderních metod řízení účelně reagovat na provozní a ekonomické situace v praxi.

Umí se správně vyjadřovat v běžných situacích. Ovládá základní prostředky stylu sdělovacího, odborného a administrativního, v jejich rámci je schopen komunikovat. Chápe význam a funkci spisovného jazyka, jakož i společenskou funkci literatury a umění.

Dokáže se vyjadřovat ve dvou cizích jazycích v běžných situacích společenského, pracovního a odborného styku. Je schopen s porozuměním číst odborný text. Má vytvořeny předpoklady k hlubšímu poznávání kultury jiných zemí.

Absolvent zná a ovládá základní pravidla společenského chování, osvojil si psychologické základy jednání osob i společenství, zná žádoucí formy mezilidských kontaktů. Učí se toleranci k názorům jiných.

Ovládá základní právní předpisy nutné pro podnikatelskou činnost, umí se orientovat v nabídce právního poradenství a zastupování.

Dovede uživatelsky ovládat běžnou výpočetní techniku a logice programování rozumí do té míry, aby byl schopen posoudit vhodnost nabízených programů pro použití v praxi.

Ovládá moderní administrativní techniku.

Je seznámen s nutnými výkazy a základy účetní evidence. Ovládá základy jednoduchého účetnictví a v podvojném má takový přehled, aby byl schopen kontrolovat práci účetních.

Zná zásady hospodaření s materiálem, surovinami, zná kvalitativní požadavky na suroviny, ovládá kalkulaci cen. Ovládá předpisy o přejímce, skladování, odpisech zboží a surovin. Je připraven zvládnout práce související s přípravou technologicky náročných jídel, vč. národních i cizích specialit. Ovládá organizaci obsluhy při mimořádných příležitostech, složitou obsluhu, inkaso tržeb, vyúčtování, výrobu a nabídku míchaných nápojů a řízení obsluhy v provozu.

Má přehled o významných střediscích a trasách cestovního ruchu, umí je využít při poskytování služeb ve styku s veřejností. Chápe význam cestovního ruchu a jeho souvislost se vztahem k životními prostředí.

 

5.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a hygienu práce

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

      a) důkladné seznámení žáků s předpisy BOZ, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

      b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

      c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

      d) vykonávání stanoveného dozoru.

 

6.  Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání.