MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 7. dubna 1993, čj. 14 773/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem
 

dne 10.5.1996, čj. 19 350/96-23 pro denní studium, č.j. 19 351/96-23 pro večerní  studium,

 č.j. 19 352/96-23 pro dálkové studium s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

65-41-L/501 (63-21-6)  Společné stravování

65-41-L/504 (64-21-4)  Společné stravování

 

 

Denní studium

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

29

29

58

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

5

5

10

Matematika

3

3

6

Základy společenských věd

1

1

2

Tělesná výchova

2

2

4

Psychologie a společ. výchova

2

-

2

Technika administrativy

3

2

5

Informační technika

3

2

5

Účetnictví

2

2

4

Ekonomika

2

2

4

Základy práva (ZAP 511)

-

3

3

Hotelový a restaurační provoz

3

2

5

Management a marketing

-

2

2

 

 

 

 

b) výběrové

4

4

8

 

 

 

 

C e l k e m

33

33

66

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů:

management a marketing, zeměpis, cestovní ruch, komplexní cvičení.

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 

1.      Povinné vyučovací předměty základní (A1) jsou všeobecně vzdělávacího a odborného charakteru. Představují základ vzdělání, který je závazný pro naplnění stanoveného profilu absolventa. Redukce jejich hodinové dotace ani obsahu není možná.

 

2.      Výběrové předměty vytvářejí prostor pro prohloubení povinného základu vzdělání a pro odbornou orientaci podle předpokládaného budoucího uplatnění absolventů a podle možností i specifických podmínek školy.

 

3.      Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty (A2) lze využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu (A1). O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

 

4.      Strukturu, obsah a rozsah vyučovacích předmětů výběrových a nepovinných stanoví ředitel školy.

 

5.      V 1. a 2. ročníku vykonávají žáci odbornou praxi v plném rozsahu stanoveném v přehledu využití týdnů. Zaměření obsahu odborné praxe a její organizace jsou v kompetenci ředitele školy.

 

6.      Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky, komplexní zkoušku z teoretických předmětů obsahující zejména učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů.

 

7.      Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední odborná učiliště (číselný kód 64-21-4), tak střední odborné školy (číselný kód 63-21-6).

 

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

13

13-15

13-15

39-43

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

3

2-3

2-3

7-9

Matematika

2

1-2

0-1

3-5

Základy společenských věd

0-2

2-0

-

2

Psychologie a společ. výchova

2-0

0-2

-

2

Technika administrativy

0-2

2-0

-

2

Informační technika

2-0

0-2

-

2

Účetnictví

-

2

2

4

Ekonomika

1

1

2

4

Základy práva (ZAP 511)

-

-

2

2

Hotelový a restaurační provoz

1

1

2

4

Management a marketing

-

-

1

1

 

 

 

 

 

b) výběrové

2

2-0

2-0

6-2

 

 

 

 

 

C e l k e m

15

15

15

45

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů:

management a marketing, zeměpis, cestovní ruch, komplexní cvičení 

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Ve večerním studiu se vychází z pojetí studijního oboru, profilu absolventa a učebních osnov předmětů denního studia, které jsou i pro večerní studium závazné.

2.      Počty hodin v ročníku stanovené učebním plánem večerního studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí.

3.      Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty (A2) lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů základních (A1).

4.      Povinnou součástí studia je vykonání odborné praxe v rozsahu  týdnů za studium.

5.      Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky, komplexní zkoušku z teoretických předmětů, obsahující zejména učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů.

6.      Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední odborná učiliště (číselný kód 64-21-4), tak střední odborné školy (číselný kód 63-21-6).

 

Dálkové  studium

 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Celkový počet konzultačních hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

150-190

190-180

200-210

540-580

Český jazyk a literatura

20-30

20

30-40

70-90

Cizí jazyk

30-40

30

30-40

90-110

Matematika

30

20

20

70

Základy společenských věd

0-20

20-0

-

20

Psychologie a společ. výchova

20-0

0-20

-

20

Technika administrativy

0-20

20-0

-

20

Informační technika

30

20

-

50

Účetnictví

-

20-30

30-20

50

Ekonomika

10

20

20

50

Základy práva (ZAP 511)

-

-

30

30

Hotelový a restaurační provoz

10

20

20

50

Management a marketing

-

-

20

20

 

 

 

 

 

b) výběrové

70-30

30-40

20-10

120-80

 

 

 

 

 

C e l k e m

220

220

220

660

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů:

management a marketing, zeměpis, cestovní ruch, komplexní cvičení.

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      V dálkovém studiu se vychází z pojetí studijního oboru, profilu absolventa a učebních osnov předmětů denního studia, které jsou i pro dálkové studium závazné.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí.

3.      Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty (A2), lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu (A1).

4.      Ředitel určí harmonogram konzultací pro jednotlivá pololetí.

5.      V závěru každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6.      Kromě konzultačních hodin  uvedených v učebním plánu je povinnou součástí studia vykonání odborné praxe v rozsahu 6 týdnů za studium.

7.      Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky, komplexní zkoušku z teoretických předmětů, obsahující zejména učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů.

8.      Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední odborná učiliště (číselný kód 64-21-4), tak střední odborné školy (číselný kód 63-21-6)