CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

65-41-L Gastronomie

Studijní obor:

65-41-L/504 Společné stravování

Vstupní předpoklady žáků:

výuční list v oborech- dle platných předpisů

úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů

Délka a forma studia:

- 2 roky denní studium

- 3 roky studium při zaměstnání (večerní, dálkové)

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

        Studijní obor 65-41-L/504 Společné stravování je koncipován jako monotypní obor. Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné a odborné vzdělání získané ve tříletých učebních oborech z oblasti gastronomie a hotelnictví.

        Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná orientace umožňující uplatnění absolventů ve všech typech gastronomických provozů.

2         Charakteristika obsahových složek

        Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem v šesti obsahových okruzích. Učivo obsahových okruhů je obsaženo v různých vyučovacích předmětech.

2.1   Všeobecné vzdělávání

        Složka všeobecného vzdělávání je odvozena z charakteristik obsahových okruhů vymezených pro 3. úroveň vzdělání.

        Jazykové vzdělávání plní významnou socializační funkci, neboť v návaznosti na  předcházející vzdělávání prohlubuje komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizích jazycích, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jazyk je důležitým nástrojem myšlení, rozvoje kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení. Přispívá i ke tříbení estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků. Žák chápe význam a funkci spisovného jazyka obecně i ve vztahu k oboru, ovládá základní prostředky stylu sdělovacího, odborného a administrativního.

        Absolvent je schopen vyjadřovat se ve dvou cizích jazycích v běžných situacích společenského i pracovního styku.

 

        Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplin. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž přispět k jejich sociálnímu a osobnostnímu rozvoji. Osvojené poznatky mají žákům usnadnit pochopení sebe sama i druhých lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti a orientovat se ve společenských jevech.

        Matematické vzdělávání rozvíjí a prohlubuje numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými pro studium daného oboru, pro řešení pracovních a jiných problémů a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektových schopností žáků, především na rozvoji jejich logického myšlení.

        Přírodovědné vzdělávání zahrnuje vybrané poznatky z chemie a aplikované ekologie. Žáci si prohlubují již dříve osvojené nejdůležitější chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě a jejich využití v odborné praxi i v každodenním životě.

        Učivo z oblasti ekologie prolíná do odborných předmětů, v nichž jsou zdůrazňovány aspekty tvorby a ochrany životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a aplikace ochrany životního prostředí v podnikatelských činnostech i v soukromém životě absolventa.

2.2   Odborné vzdělávání

        Složka odborného vzdělávání vychází z profesního profilu oboru gastronomie. Tento profesní profil vymezuje odborné kompetence vázané na příslušná povolání ve sféře gastronomických provozů, respektuje kvalifikační požadavky trhu práce a umožňuje jejich promítnutí do programu odborného vzdělávání.

        Učivo je rozpracováno do dvou okruhů.

2.2.1   Podnikatelský okruh

        Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům odborné poznatky z ekonomiky potřebné pro jejich uplatnění v provozu společného stravování. Rozšiřuje vědomosti a dovednosti žáků z oblasti tržní ekonomiky v podnicích společného stravování.

        Učivo vybavuje žáky znalostmi z administrativy, organizace práce v kanceláři, základy psaní na stroji nebo klávesnici PC, poznatky o normalizované úpravě písemností a jejich využití v oběhu písemností a v obchodním styku.

        Úkolem okruhu je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti z účetnictví podnikatelských subjektů a rozumět údajům z účetních sestav.

        Žáci si prohloubí a rozšíří pracovní dovednosti s prostředky informačních a komunikačních technologií, s nimiž se budou setkávat v praxi. Naučí se pracovat se scannerem, zpracovávat obrázky a fotografie, tvořit jídelní lístek, propagační materiály, využívat internet, vyhledávat informace a využívat informační technologie v provozu hotelů a stravovacích zařízení.

        Žáci si prohloubí také právní vědomosti, zejména o odvětvích, která mají bezprostřední vztah k jejich budoucímu povolání a k podnikatelským aktivitám.           

2.2.2   Obsahový okruh hotelový provoz

        Obsahový okruh integruje poznatky žáků z předchozího studia a dále je rozšiřuje o činnosti středního managementu vykonávané ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Věnuje pozornost pracovníkům a požadavkům na ně při vykonávání odborných činností včetně dodržování profesní etiky a chování k hostům. Poskytuje žákům odborné poznatky a dovednosti z marketingu a podnikového managementu v provozu podniků společného stravování a hotelů a aplikuje je na praktických příkladech, doplňuje obecné znalosti informačních technologií o aplikovanou složku, jak ovládat a využívat moderní technologie v provozu hotelů.

        Učivo základních obsahových okruhů může škola rozšířit podle zájmu žáků a podmínek trhu práce v regionu výběrovými předměty, např.: speciální technologie, speciální obsluha, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, mezinárodní kuchyně, základy sommelierství a barmanství, konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk a jiné.

3         Klíčové dovednosti

        Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a spoluvytvářet obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

        Ve výuce se sleduje rozvoj těchto klíčových dovedností:

·         komunikativních dovedností - vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat, zdůvodňovat a obhajovat, číst s porozuměním a zpracovávat informace získané četbou;

·         personálních a interpersonálních dovedností - personálních: dovednost využívat metod sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace pro zdokonalení vlastní osobnosti, učení a výkonnosti,

-          interpersonálních: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí;

·         dovedností řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, vyhodnocovat objektivně výsledky, zvažovat možnosti řešení, vybírat a navrhovat řešení, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení;

·         numerických aplikací - dovednost používat různé aritmetické postupy při řešení praktických situací v osobním i praktickém životě; 

·         dovedností využívat informačních technologií - dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

4         Organizace výuky

        Studium je organizováno jako dvouleté denní nebo jako tříleté večerní a dálkové. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a předpisů a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

4.1   Metodické přístupy

        Metody a formy výuky volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu a probíraného učiva s ohledem na žáky a jejich schopnosti tak, aby maximálně využíval možnosti školy, zohledňoval mezipředmětové vazby a propojenost na praxi, soustavně dbal na rozvoj a kultivaci profesního jednání žáků, jejich estetického cítění, kultivovaného vyjadřování, konstruktivního a vstřícného jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce, jakož i využití osobního příkladu.

        Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících zásad:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektových dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků a oboru tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry.

        Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí učitel věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky. Jednou z vhodných forem rozvoje klíčových dovedností jsou žákovské projekty.

        Zařazení žákovských projektů přispěje k rozvoji klíčových dovedností a motivace žáků. Žákovský projekt lze realizovat v rámci projektového týdne, který si škola může zařadit v průběhu školního roku. Příklad žákovského projektu je zařazen na závěr učebních dokumentů a slouží jako námět (ukázka) projektu.

        Škola zapracuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do tematických plánů vhodných vyučovacích předmětů. Tento pokyn vydalo MŠMT ČR v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“ Škola také využije metodický pokyn MŠMT „Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a VOŠ“, č. j. 13 586/03 ze dne 4. března 2003.

5         Vstupní předpoklady žáků

        Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém oboru stanoveném platným předpisem. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento studijní obor. Při přijímacím řízení ke studiu se doporučuje zohlednit dosavadní studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

5.1   Zdravotní požadavky na uchazeče

        Předpokladem pro výkon epidemiologicky závažných činností při praktické výuce a výkonu povolání je splnění zdravotních kriterií pro vydání zdravotního průkazu podle obecně závazných předpisů.

        Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

6         Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

        Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky. Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik.

        Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

        Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.

        Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.       Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

3.       Používání osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) a pomůcek podle vyhodnocených rizik souvisejících s pracovními činnostmi.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků.