PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

65-41-L Gastronomie

Studijní obor:

65-41-L/504 Společné stravování

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

        Absolvent studijního oboru 65-41-L/504 Společné stravování je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

        Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje již získané v průběhu předchozího vzdělávání. Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností oboru gastronomie. V těchto učebních dokumentech využívá učitel dovedností, které žák získal v předchozím studiu.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

        Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          samostatně a iniciativně řešil pracovní úkoly,

-          byl schopen samostatného tvůrčího myšlení,

-          uměl se samostatně a pohotově rozhodovat,

-          byl schopen vést pracovní kolektiv,

-          samostatně organizoval pracovní činnosti,

-          řídil se profesní etikou,

-          chápal důležité společenské normy a dodržoval je,

-          uměl jednat s lidmi a společensky vystupovat,

-          byl schopen adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

-          byl schopen vyrovnávat se se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti,

-          měl estetické cítění a uplatňoval estetická hlediska,

-          pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřoval v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu), zvládnul pravopisné normy a stylistické postupy,

-          chápal uměleckou a společenskou funkci literatury a vytvořil si pozitivní čtenářské návyky,

-          měl vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

-          získal schopnost vytvářet si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti,

-          byl schopen komunikace ve dvou cizích jazycích v běžných pracovních i společenských situacích, z toho v jednom cizím jazyce byl schopen porozumět odbornému textu a používat odbornou terminologii,

-          uměl uplatňovat znalosti středoškolské matematiky při řešení pracovních a jiných problémů,

-          dbal na ochranu životního prostředí a směřoval k dosažení trvale udržitelného rozvoje.

 

1.3   Odborné vědomosti a dovednosti

        Výuka v návaznosti na předchozí studium směřuje k tomu, aby absolvent:

-          uplatňoval zásady zdravé výživy v gastronomické praxi,

-          orientoval se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti,

-          znal funkci a využití technického a technologického vybavení gastronomických provozů,

-          dodržoval platné hygienické předpisy,

-          ovládal techniku poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb v hotelových provozech,

-          profesionálně vystupoval a jednal v souladu se zásadami podnikatelské etiky,

-          ovládal manažerské zásady komunikace,

-          používal cizí jazyky,

-          ekonomicky myslel a jednal,

-          dovedl aplikovat základy marketingu v oboru,

-          znal podstatu a nástroje podnikatelské činnosti a aplikoval je v oboru,

-          osvojil si základy managementu a zásady podnikatelské etiky,

-          využíval ekonomických informací k řízení úseků hotelového provozu,

-          dodržoval právní normy týkající se podnikání ve společném stravování včetně ochrany spotřebitele.

 

1.3.1   Odborné činnosti

        Po ukončení přípravy ve studijním oboru 65-41-L/504 Společné stravování a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je žák připraven vykonávat následující okruhy pracovních činností:

Komunikace a administrativa

-          vyřizování objednávek hostů,

-          vyřizování reklamací hostů,

-          vystavování účtů a provádění plateb,

-          projednávání pracovních, personálních a obchodních záležitostí, psaní a sestavování obchodních dopisů i v cizím jazyce,

-          vyřizování administrativní agendy v provozovnách společného stravování a hotelů,

-          vedení příslušné evidence ve stravovacím a ubytovacím provozu,

-          využívání prostředků výpočetní a kancelářské techniky k zefektivnění těchto činností.

 

Organizační a řídící činnosti

-          příprava pracoviště na provoz,

-          organizování práce při přípravě, v průběhu a po skončení gastronomické akce,

-          vedení a organizování práce podřízených,

-          využívání SW aplikací při řízení a organizaci činnosti jednotlivých úseků,

-          kontrola dodržování hygienických, bezpečnostních a ekologických opatření,

-          plánování práce v pracovních směnách.

 

Obchodní činnosti

-          marketingové činnosti,

-          nabídkové činnosti pro různé gastronomické akce,

-          sestavování kalkulací a stanovení ceny,

-          aplikace právních norem vztahujících se k podnikání a ochraně spotřebitele.

 

Výrobní, odbytové a ubytovací činnosti

-          kontrola jakosti surovin pro přípravu jídel,

-          práce s technologickými normami,

-          obsluha technologických zařízení ve stravovacím provozu,

-          kontrola jakosti přípravy pokrmů,

-          uchovávání pokrmů dle předpisů a péče o nápoje,

-          zajišťování provozu výrobního střediska,

-          sestavování jídelních a nápojových lístků,

-          nabízení sortimentu se zaměřením na světové zvyklosti,

-          využívání integrovaných rezervačních a registračních systémů v ubytovacích a stravovacích službách,

-          vykonávání činností a jejich řízení v ubytovacím úseku a v doplňkových službách hotelu.

2         Možnosti uplatnění absolventů

        Absolventi studijního oboru 65-41-L/504 Společné stravování se uplatní ve všech typech provozů především ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, dále ve středním managementu, nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a dalších služeb.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

        Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.