MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. března 2004 , čj. 13 907/2004-23 s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

65-41-L/504 Společné stravování

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 2. ročník
A. Povinné

 

a) základní

56

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk I.

6

Cizí jazyk II.

4

Občanská nauka

1

Dějepis

2

Matematika

5

Tělesná výchova

4

Chemie

2

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

2

Ekonomika

4

Práce s počítačem

2

Administrativa

2

Management a marketing

3

Účetnictví

3

Právní nauka

2

Hotelový provoz

4

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

4

b) výběrové

0-10

Speciální technologie

 

Speciální obsluha

 

Cestovní ruch

 

Konverzace v cizím jazyce

 

Celkem hodin týdně

56-66

B. Nepovinné

 

Příklad nepovinných vyučovacích předmětů: cvičení z účetnictví, konverzace v cizím jazyce, základy sommelierství a barmanství apod.

Poznámky:

1.       Vedení školy rozpracuje závazný učební plán do ročníků podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích předmětů činí 32 hodin celkem za 2 roky studia, přičemž do všeobecného vzdělávání jsou zařazeny následující předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanská nauka, dějepis, tělesná výchova a chemie.

4.       Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání škola použije buď k posílení předmětů povinného základu, s výjimkou tělesné výchovy, nebo k zařazení výběrových předmětů např. konverzace v cizím jazyce, semináře a cvičení ze všeobecně vzdělávacích předmětů.

5.       Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně. Zařazení další hodiny tělesné výchovy se nepočítá do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

6.       Ve výuce alespoň jednoho cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili v předchozím studiu. Cizí jazyky se vyučují podle úrovně vstupních znalostí žáků buď podle učební osnovy cizího jazyka bez návaznosti na předchozí studium č. j. 24 938/2002 – 22 ze dne 28. 8. 2002 nebo podle osnovy s návazností na předchozí studium ze dne 3. 9. 1999 č. j. 27 669/99-22.

7.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro nástavbové studium a to: český jazyk a literatura – 19. 7. 1999, č. j. 25625/99-22, cizí jazyk – 3. 9. 1999, č. j. 27670/99-22, cizí jazyk - 28. 8. 2002, č. j. 24 938/2002 – 22, občanská nauka – 29. 4. 2002, č. j. 18396/2002-23, dějepis - 14. 6. 1999, č. j. 23094/99-22, matematika – 14. 6. 1999, č. j. 23093/99-22 , tělesná výchova - 23. 5. 1996, č. j. 19 891/96-50, chemie – 25. 7. 2002, č. j. 23851/2002-23, práce s počítačem - 23. 8. 2000, č. j. 25 776/2000-23.

V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů. Platné učební osnovy jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz/odborné vzdělávání.

8.       Rozpis učiva u odborných předmětů je rámcový a je nezbytné rozvrhnout učivo do jednotlivých ročníků před začátkem l. ročníku pro všechny ročníky, do kterých bude předmět zařazen. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

9.       Výběrové a nepovinné předměty slouží k zařazení zejména odborných předmětů, ale i jiných tak, aby škola reagovala na zájem žáků, potřeby regionu, trhu práce a směřovala k naplnění profilu absolventa. Uvedené výběrové a nepovinné předměty slouží jako příklad. Učební osnovy těchto předmětů vypracuje příslušná předmětová komise a schválí ředitel školy.

10.   Disponibilní hodiny pro odborné předměty lze použít buď k posílení povinných předmětů nebo předmětů výběrových.

11.   V učebních dokumentech může škola provádět úpravy hodinové dotace odborných vyučovacích předmětů až do výše 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v příslušném ročníku stanovených učebním plánem. Při této úpravě se nesmí překročit celkový počet týdenních hodin stanovený učebním plánem a nesmí se vypustit žádný vyučovací předmět.

K zařazení nových poznatků, aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací mohou učitelé provést v učebních osnovách odborných předmětů úpravy a obměnu učiva v rozsahu 30 %.

12.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

13.   Odborná praxe je zařazena do obou ročníků v minimálním rozsahu 2 týdny, škola může odbornou praxi navýšit z časové rezervy uvedené v přehledu využití vyučovací doby.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

27

27

54

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk I.

4

4

8

Cizí jazyk II.

2

2

4

Občanská nauka

-

1

1

Dějepis

2

-

2

Matematika

3

2

5

Tělesná výchova

2

2

4

Chemie

2

-

2

Ekonomika

2

2

4

Práce s počítačem

1

2

3

Administrativa

1

1

2

Management a marketing

2

2

4

Účetnictví

1

2

3

Právní nauka

-

2

2

Hotelový provoz

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

5

4

9

Speciální technologie

2

-

2

Cestovní ruch

2

2

4

Speciální obsluha

-

1

1

Konverzace v cizím jazyce

1

1

2

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

32

31

63

B. Nepovinné

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 12–13 .

 

 

Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenní vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

39

Český jazyk a literatura

5

(2,1,2)

Cizí jazyk I

6

(2,2,2)

Cizí jazyk II

3

(1,1,1)

Občanská nauka

1

(-,1,-)

Dějepis

1

(1,-,-)

Matematika

3

(1,1,1)

Chemie

1

(1,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

2

(-,1,1)

Ekonomika

3

(1,1,1)

Práce s počítačem

2

(1,1,-)

Administrativa

2

(-,1,1)

Management a marketing

3

(-,1,2)

Účetnictví

3

(2,1,-)

Právní nauka

1

(-,1,-)

Hotelový provoz

3

(-,1,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

6

(3,1,2)

 

 

 

Celkem hodin týdně

45

(15,15,15)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Obecný učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných a výběrových vyučovacích předmětů je ve všech ročnících po 15 vyučovacích hodinách.

3.       Celkový počet hodin určených na všeobecné vzdělávání se musí pohybovat v celkovém rozsahu 15–16 týdenních vyučovacích hodin celkem za 3 roky studia, přičemž do všeobecného vzdělávání jsou zařazeny následující předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanská nauka, dějepis a chemie.

4.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Rámcový rozpis učiva je nezbytné rozvrhnout do jednotlivých ročníků před začátkem l. ročníku pro všechny ročníky, do kterých bude předmět zařazen. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

5.       Volba výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru, podmínek a je v kompetenci ředitele školy. Pro večerní studium platí poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz s. 12–13, a to poznámky: 4, 6, 7, 8 ,9, 11, 12 .

 

 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

520

Český jazyk a literatura

60

(20,20,20)

Cizí jazyk I

60

(20,20,20)

Cizí jazyk II

30

(10,10,10)

Občanská nauka

10

(-,10,-)

Dějepis

20

(10,10,-)

Matematika

60

(20,20,20)

Chemie

20

(20,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné a odborné vzdělávání

40

(10,10,20)

Ekonomika

40

(10,10,20)

Práce s počítačem

30

(10,20,-)

Administrativa

20

(20,-,-)

Management a marketing

40

(-,20,20)

Účetnictví

30

(10,20,-)

Právní nauka

20

(-,-,20)

Hotelový provoz

40

(10,10,20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

140

(50,40,50)

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

660

(220,220,220)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Rámcový rozpis učiva je nezbytné rozvrhnout do jednotlivých ročníků před začátkem l. ročníku pro všechny ročníky, do kterých bude předmět zařazen. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

2.       Počty konzultačních vyučovacích hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Organizace konzultací je v kompetenci ředitele školy.

3.       Volba výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru, podmínek střední škol, předpokladu a zájmu žáků je v kompetenci ředitele školy. Dále platí poznámky č. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 k učebnímu plánu denního studia.