CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky denního studia, 5 roků studia při zaměstnání 

 

Pojetí a cíle:

    Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání., a to jak z hlediska zaměstnaneckého tak zaměstnavatelského, podnikatelského. Z uvedeného cíle vzdělávání vychází celkové pojetí vzdělávacího programu, jehož charakteristickým znakem je široká struktura všeobecného a odborného vzdělávání s důrazem na rozvíjení obecně použitelných klíčových kompetencí.

  

Charakteristika obsahových složek 

    Obsah vzdělávání tvoří všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a klíčové dovednosti. Tyto tři složky jsou od sebe neoddělitelné, jejich vzájemná propojenost je předpokladem splnění projektovaných cílů.

 

Všeobecné vzdělávání

    Obsah všeobecného vzdělávání je vymezen v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury. 

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturně-vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. 

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín, zejména etiky, filozofie, politologie, psychologie, sociologie a částečně i geografie. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti. 

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. 

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z biologie, chemie a fyziky. Žáci si osvojují nejdůležitější pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů      v  přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Žáci se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí. 

Estetické vzdělávání posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků. 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy. 

 

Odborné vzdělávání 

Složku odborného vzdělávání tvoří šest obsahových okruhů:

Odborná komunikace v cizím jazyce

Organizační a komunikační

Obchodně podnikatelský

Gastronomie

Hotelnictví

Turismus

 

Odborná komunikace v cizím jazyce

Učivo tohoto okruhu poskytuje žákům odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích: samostatně hovořit na pracovní téma  a vyjadřovat své názory, vést hotelovou administrativu a obchodní korespondenci v cizím jazyce.

 

Organizační a komunikační

V tomto okruhu se žáci naučí pracovat se základními prostředky kancelářské a telekomunikační techniky, ovládat základní softwarové prostředky pro zpracování textů a zpracování dat a užívat softwarové produkty z oblasti hotelového průmyslu, vést administrativní agendu, manipulovat s písemnostmi a vytvářet písemné dokumenty obchodního, právního i personálního charakteru.

 

Obchodně podnikatelský

V tomto okruhu si žáci osvojí  základy ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit, orientovat se v podmínkách tržního hospodářství, naučí se dovednosti řešit organizační i rozhodovací situace a prakticky aplikovat metody a prostředky řízení, organizace a kontroly na vnitropodnikové i podnikové úrovni. Žáci se učí koncipovat pracovní a obchodní smlouvy, učí se využívat účetních výkazů pro výpočet ukazatelů finanční analýzy a výsledků finanční analýzy užívat pro řízení dílčích úseků hotelového provozu. Učí se používat základní metody a prostředky marketingu a managementu v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu a seznámí se s právními normami v daném oboru platnými u nás
i v zahraničí.

 

Gastronomie

Obsahový okruh zahrnuje ucelenou soustavu poznatků o potravinách a o výživě člověka a poskytuje potřebné vědomosti a dovednosti o technologických postupech při přípravě pokrmů a nápojů. Žáci se učí posuzovat vhodnost a kvalitu potravin pro technologické zpracování, normovat a kalkulovat jídla a nápoje, využívat nových gastronomických trendů. Učí se zásadám a pravidlům obsluhy včetně dovedností speciálních technik  a vyšších forem obsluhy. Učí se organizovat gastronomický provoz i gastronomické a společenské akce a osvojit si sociálně psychologické a komunikační aspekty této činnosti. Učí se uplatňovat požadavky na technologické vybavení gastronomického provozu.

 

Hotelnictví

Obsahový okruh je postaven na práci s hotelovou administrativou a využívání rezervačních systémů na úseku ubytování. Žáci se učí vykonávat služby hotelové recepce, organizovat práci v ubytovacím úseku hotelu, vyřizovat reklamace hostů, orientovat se v předpisech o bezpečnosti hostů a ochraně jejich majetku. Učí se užívat informační technologie při ubytovacích službách.

 

Turismus

Obsahový okruh je zaměřen na komplex služeb cestovního ruchu. Žáci se učí technice zajišťování a provádění těchto služeb, posuzování jejich kvality, vedení příslušné dokumentace, poskytování informací s využitím prostředků informační technologie. Na základě osvojených vědomostí a dovedností se učí vytvářet produkty cestovního ruchu.

  

Klíčové kompetence 

     Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na změny ve společenském vývoji i na prudký rozvoj  vědeckého poznání a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním i občanském životě.

     Z hlediska významu klíčových dovedností pro budoucí uplatnění absolventů studijního oboru je žádoucí posilovat :

 

·         komunikativní dovednosti, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně a písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou, 

·        personální a interpersonální dovednosti, zejména zdokonalovat vlastní učení a  výkonnost, dovednost využívat sebepoznání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·        dovednost řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení , vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

·        dovednost numerické aplikace, zejména dovednost používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·        dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy

 

Organizace výuky: 

     Studium je organizováno jako čtyřleté denní, může být organizováno i jako dálkové pětileté.

      Závazné učivo složky všeobecného a odborného vzdělávání tvoří až 85 % obsahu povinných předmětů. Zbývajících cca 15 % celkové hodinové dotace je k dispozici škole pro realizaci specifických potřeb regionu a záměrů školy. Předpokládá se, že v rámci výběrových a volitelných předmětů bude škola v souladu s profilem absolventa moci realizovat vnitřní zaměření nebo posílit všeobecné a odborné předměty učebního plánu.

      Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

  

Metodické přístupy 

          Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností, jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky, schopnost řídit kolektiv, spolupracovat, odpovědně rozhodovat apod. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

          Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

          Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia.

          Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně koncipovaných  žákovských projektů. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je zařazen na závěr učebních dokumentů.

           Žákovský projekt zařazený v těchto dokumentech není pro školy závazný, jedná se o ukázku jednoho projektu, na základě kterého si vyučující ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů v případě jejich zařazení  do přípravy.

 

Další specifické požadavky: 

Zdravotní požadavky na uchazeče.

Před přijetím ke studiu tohoto oboru je nutné vyšetření na bacilonosičství. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

            Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

            Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

            Rozsah praktické přípravy k povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možné tuto přípravu provádět, stanoví ZP, § 163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím. 

 

            Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.    Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.    Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.    Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností.

4.    Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně.

5.    Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované odborným učitelem v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb..

6.    Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

 

            Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení zdraví.

 

            Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

            Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma praxe je povinností vedoucích pracovníků příslušného zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.