PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu : 65-42-M/ 004  Hotelnictví a turismus 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

  

Obecná úvodní část 

     K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru a k práci, poctivost, svědomitost a odpovědnost, péče o estetický zevnějšek, estetické prostředí, rozvinutý vkus, kultivované vyjadřování, přívětivost, ochota a ohleduplnost k hostům a  ke spolupracovníkům, vysoká společenská úroveň jednání a vystupování, schopnost motivovat a řídit kolektiv, schopnost rozhodovat, improvizovat v nepředvídaných situacích a přijímat rizika z toho vyplývající, podnikavost. Vyznačuje se osvojením všeobecně použitelných klíčových dovedností, zejména využívat informační technologie a práce s informacemi, řešit  problémové situace,  komunikativní, personální a interpersonální dovednosti.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

     Absolvent chápe význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, umí uplatňovat společenskou a řečovou etiketu. Umí získávat a podávat potřebné informace a je schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice výstižně a logicky a s využitím příslušných stylistických postojů. 

     Má všeobecný kulturní rozhled. Chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, zná cenu kulturních památek a je schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení. Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Rozlišuje základní kategorie v hierarchii životních hodnot. Dovede si vybírat druhy a žánry umění a je tolerantní ke vkusu druhých. 

    Dovede nejméně ve dvou cizích jazycích pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního života, ovládá potřebnou odbornou terminologii a umí využívat cizí jazyky nejen jako prostředku komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání. 

     Vzdělávání absolventa směřovalo k tomu, aby byla pozitivně ovlivňována jeho hodnotová orientace ve smyslu všeobecné kultivace jeho osobnosti i odpovědného humánního jednání. Byl vzděláván tak, aby si byl vědom svých lidských práv, respektoval práva jiných lidí a nacházel v životních situacích správnou míru snášenlivosti a tolerance. Ve společenskovědní složce vzdělávání žák poznal, jak se historickým vývojem vytvořila soudobá podoba světa, v němž žije. Ví, jaké jsou základní principy demokracie a uvědomuje si nezbytnost občanské aktivity pro to, aby demokracie dobře fungovala. Jeho vzdělávání si kladlo za cíl vychovat ho jako čestného, kritického a uvážlivého občana, který se dovede postarat o sebe a svou rodinu a v případě potřeby je ochoten bránit svůj stát a svobodu. 

     Absolvent má matematické poznatky na úrovni potřebné k úspěšnému řešení praktických problémů ve své profesi i v běžných situacích. Je připraven přistupovat metodicky k různým druhům problémů, umí je vyhodnotit a k jejich vyřešení použít vhodné matematické poznatky a postupy. Umí odhadnout předpokládané výsledky, ověřovat reálnost získaných výsledků i zdůvodnit zvolené způsoby řešení. Je schopen se přesně vyjadřovat, používat matematickou symboliku i další prostředky komunikace (grafy, diagramy, tabulky, modely ...). Dokáže obsluhovat osobní počítač a používat základní uživatelské programy pro běžné výpočty. 

     Absolvent rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování ...), umí zacházet s přístroji i materiály. Je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a chápe důsledky aplikací fyziky a chemie. Byl vzděláván tak, aby rozuměl vlivu přírodního prostředí i důsledkům rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal v zájmu ochrany životního prostředí. 

     Absolvent byl poučen o dopadech nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků. Výuka byla vedena tak, aby si absolvent vážil zdraví a snažil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat. 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

      Absolvent studijního oboru se vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a speciálního vzdělávání, zejména: 

·        je schopen samostatně myslet, pohotově se rozhodovat v běžných pracovních situacích     a nalézat optimální varianty řešení úkolů,

·        je schopen cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi a nést odpovědnost za své jednání a svá rozhodnutí,

·        je schopen řešit běžné úkoly na pracovišti samostatně, pracovat v týmu i aktivně se podílet na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

·        je schopen soustavně sledovat vývojové trendy v oboru u nás i v zahraničí a získané poznatky využívat ve své práci,

·        je si vědom nutnosti se celoživotně vzdělávat,

·        je schopen adaptovat se na měnící se pracovní i životní podmínky.

 

      Ve vazbě na odborné předměty se absolvent vyznačuje základními vědomostmi, dovednostmi a  postoji. Absolvent:

·        ovládá moderní poznatky o výživě člověka v různých věkových kategoriích i v léčebné výživě; osvojil si a uplatňuje zásady zdravé výživy v gastronomické praxi,

·      zná základní sortiment potravin, zpracovávaných surovin a nápojů, jejich jakost, vlastnosti, gastronomické využití a šetrnou manipulaci s nimi,

·      má potřebné vědomosti a dovednosti k vykonávání odborných činností na úseku stravování, včetně speciálních gastronomických dovedností při výrobě a servisu,

·      ovládá technologické  postupy výroby, umí pracovat s technologickými normami, dbá      na kvalitu výrobků a jejich správné uchovávání,

·      je seznámen s funkcí technického vybavení a strojního zařízení provozoven pro výrobu a odbyt, s jejich efektivním využíváním a s běžnou údržbou,

·      umí sestavovat a kalkulovat jídelní a nápojové lístky pro různé kategorie gastronomických zařízení a různé druhy společenských akcí,

·      ovládá gastronomická pravidla, zásady a pravidla obsluhy a má základní pracovní návyky potřebné k vykonávání těchto činností,

·      umí využívat odborných vědomostí a dovedností k vykonávání a k zabezpečování ubytovacích služeb a ke kontrole jejich kvality,

·      osvojil si vhodné způsoby společenského vystupování, marketingového chování a profesního jednání ve vztahu k zákazníkům, k obchodním partnerům i ke spolupracovníkům,

·      má odpovídající poznatky a návyky z oblasti hygieny osobní i provozní, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, chová se a jedná v souladu s nimi a působí v tomto směru na své spolupracovníky a podřízené,

·      osvojil si techniku poskytování základních služeb cestovního ruchu,

·      osvojil si základní dovednosti marketingu a umí je aplikovat v praxi,

·      umí vypracovat jednoduchý plán průzkumu trhu, realizovat ho a vyhodnotit,

·      umí využívat ekonomických informací k řízení jednotlivých úseků hotelového provozu a  služeb cestovního ruchu

·      ovládá základy podnikového managementu a umí je prakticky využívat,

·      ovládá základní odborné činnosti v oblasti finančního hospodaření podniku, směnárenství a dalších služeb peněžního styku,

·      umí využívat znalostí základů účetnictví k analýze a řízení provozu,

·      má předpoklady pro úspěšnou komunikaci (i cizojazyčnou) v obchodním a personálním styku ústním i písemném,

·      je schopen vést administrativní agendu hotelu,

·      vyzná se v právních předpisech souvisejících s jeho budoucím pracovním uplatněním.

 

Možnosti uplatnění absolventa

     Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

     Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.