MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 7. 5. 2001, č.j.17130/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

132

1. Předměty povinného základu

119

Český jazyk a literatura

12

První cizí jazyk

12 (12)

Druhý cizí jazyk

16 (16)

Občanská nauka

 3

Dějepis

   2

Základy přírodních věd

 3

Matematika

 10

Práce s počítačem

 2(2)

Zeměpis cestovního ruchu

 2

Tělesná výchova

 8(8)

Ekonomika

 7

Management a marketing

 2

Účetnictví

 4 (4)

Právo

 2

Technologie přípravy pokrmů

 8 (8)

Technika obsluhy a služeb

 6 (6)

Nauka o výživě

 2

Technika administrativy

 2 (2)

Obchodní korespondence

 2 (2)

Cestovní ruch

 2 (1)

Hotelový provoz

 2 (2)

Učební praxe

 10 (10)

2. Předměty volitelné a výběrové

 13 (8)

 

 

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍPŘEDMĚTY

 

 

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ

 PŘEDMĚTY

33

 33

33

33

 132

1.Předměty povinného základu

 30

30

29

30

 119

 Český jazyk a literatura

3

3

3

 3

 12

 První cizí jazyk

 3

 3

 3

 3

    12(12)

 Druhý cizí jazyk

 4

 4

 4

 4

 16(16)

 Občanská nauka

 

 1

 1

 1

3

 Dějepis

 2

 

 

 

2

 Základy přírodních věd

 3

 

 

 

3

 Matematika

 2

 2

 3

 3

10

 Práce s počítačem

 

 2

 

 

2(2)

 Zeměpis cestovního ruchu

 

 2

 

 

2

 Tělesná výchova

 2

 2

 2

 2

8(8)

 Ekonomika

 

 2

 2

 3

7

 Management a marketing

 

 

 2

 

2

 Účetnictví

 

 

 2

 2

4(4)

 Právo

 

 

 2

 

2

 Technologie přípravy pokrmů

 5

 3

 

 

8(8)

 Technika obsluhy a služeb

 4

 2

 

 

6(6)

 Nauka o výživě

 

 2

 

 

2

 Technika administrativy

 2

 

 

 

2(2)

 Obchodní korespondence

 

 2

 

 

2(2)

 Cestovní ruch

 

 

 

2

2(1)

 Hotelový provoz

 

 

 

2

2(2)

 Učební praxe

 

 

5

5

 10(10)

2.Předměty volitelné a výběrové

 3

 3

4

3

 13 (8)

 

 

 

 

 

 

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ

 PŘEDMĚTY

 

 

 

 

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů:

Třetí cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, cizojazyčná korespondence, matematická cvičení, aplikovaná psychologie, speciální technologie, speciální stolničení, dějiny kultury, lázeňství, příprava podnikatelského projektu, fiktivní firma, průvodcovství apod. 

 

Poznámky:  

1.  Učební plán je zpracován obecně, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad (při této úpravě není možné vypustit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový počet hodin stanovený učebním plánem) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto dokumentů. 

2.  Celková týdenní hodinová dotace předmětů povinného základu a předmětů volitelných a výběrových činí 33 vyučovacích hodin za týden. 

3.  Předměty povinného základu jsou tvořeny všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty (A1). Představují základ vzdělání a jsou pro všechny školy závazné pro naplnění profilu absolventa.  

4.  Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: 

Český jazyk a literatura čj.25625/99-22 ze dne 19. 7. 1999

      Cizí jazyk čj.27669/99-22 ze dne3. 9.1999

Občanská nauka čj.23 212/98-23/20 ze dne 21. 7. 1998

Dějepis čj.23094/99-22 ze dne 14. 6. 1999

Matematika čj. 21 307/2000-22ze dne 14. 6. 2000

Tělesná výchova -doporučuje se používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj.19 891/96/50 ze dne 23. 5. 1996

Základy přírodních vědčj.18269-95-23 ze dne 20. 6. 1995. Osnova předmětu je koncipována na 6 vyučovacích hodin týdně za studium. Tuto osnovu si škola upraví na 3 vyučovací hodiny týdně podle významu jednotlivých tematických celků pro daný obor a profesní uplatnění absolventů. Po schválení nové státní osnovy přírodovědného předmětu s požadovanou hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně za studium bude stávající učební osnova nahrazena touto osnovou. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů. 

5.   Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika a tělesná výchova do všech ročníků. 

6.   Výběrové a volitelné předměty (A2) vytvářejí prostor pro prohloubení povinného základu vzdělání, pro odbornou orientacipodle budoucího uplatnění absolventů a podle možností a specifických podmínek školy.

7.   Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty (A2) lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu (A1). O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy. 

8.   Strukturu, obsah a rozsah vyučovacích předmětů výběrových a volitelných (A2) a nepovinných (B) stanovuje ředitel školy, schvaluje jejich učební osnovy. 

9.   Čísla v závorce udávají počet hodin, v nichž se třída v souladu s platnými předpisy dělína skupiny. Úprava dalšího dělení při dodržení platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. 

10.Učební osnova vyučovacího předmětu praxe stanoví obsah a formu (učební praxe, odborná praxe). Učební praxi lze vyučovat cyklicky. Část odborné praxe lze realizovat o prázdninách. Místo konání odborné praxe si mohou žáci zajistit individuálně, výběr pracoviště schvaluje ředitel školy. Vykonání odborné praxe je podmínkou pro ukončení ročníku.  

11.Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku (nesmí však překročit celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovených učebním plánem ani vypustit žádný vyučovací předmět (A). V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. 

12.V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně praxe se musí každý vyučující zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce, vychovávat žáky k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin  v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

A.POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

220

220

220

220

220

1100

1.Předměty povinného základu

180

210

210

180

190

970

Český jazyk a literatura

První cizí jazyk

Druhý cizí jazyk

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

110

100

100

    Občanská nauka

 

 

 

10

10

20

    Dějepis

 

10

 

 

 

10

    Základy přírodních věd

20

 

 

 

 

20

    Matematika

20

20

20

20

20

100

    Práce s počítačem

 

 

20

10

 

30

    Zeměpis cestovního ruchu

 

20

 

 

 

20

    Ekonomika

 

 

20

20

30

70

    Management a marketing

 

 

 

20

 

20

    Účetnictví

 

 

20

20

20

60

    Právo

 

 

 

20

 

20

    Technologie přípravy pokrmů

30

30

30

 

 

90

    Technika obsluhy a služeb
    Nauka o výživě
    Technika administrativy
    Obchodní korespondence

     Cestovní ruch

    Hotelový provoz

 

2. Předměty volitelné a výběrové

B.NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

30

 

20

 

 

 

 

40

30

20

 

20

 

 

 

10

20

20

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

20

20

 

30

80

40

20

20

20

20

 

130

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1.   V dálkovém studiu se vychází z charakteristiky studijního oboru, profilu absolventa a učebních osnov předmětů denního studia, které jsou závazné i pro dálkové studium.

2.   Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí. 

3.   Pro učební plán dálkového studia platí poznámky č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12 uvedené
u poznámek k učebnímu plánu denního studia. 

4.   Ředitel školy určuje harmonogram konzultací pro jednotlivá pololetí. 

5.   V závěru každého pololetí  se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se podle učebního plánu vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. 

6.   Kromě konzultačních hodin uvedených v učebním plánu je povinnou součástí studia vykonání odborné praxe v průběhu 3.a 4. ročníku v celkovém rozsahu 8 týdnů.