CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-42-M/011 Služby cestovního ruchu 

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ, úspěšné absolvování přijímacího řízení 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky denní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

            Studijní obor Služby CR je koncipován jako obor střední odborné školy, který připravuje absolventy pro výkon různorodých činností spojených s uspokojováním potřeb účastníků CR. Perspektivní vývoj služeb v široké oblasti CR vyžaduje, aby absolvent disponoval:

-         velmi dobrou kvalifikací v oblasti informačních technologií,

-         schopností podněcovat účast na CR nabídkou produktů a služeb, které pozitivně ovlivní zákazníky,

-         koncepčními a organizačními dovednostmi, které bude uplatňovat v nejrůznějších odborných činnostech v rozvětvené oblasti CR. 

Nezbytné jsou dovednosti jazykové a znalosti kulturních, geografických a dalších zvláštností regionů. Současně je třeba výuku orientovat na ochranu životního prostředí a na původní kulturní tradice. 

Pojetí vzdělávání odpovídá uspokojování poptávky po kvalifikovaně připravených odbornících především v regionálním CR, kteří budou schopni pružně se adaptovat v měnících se podmínkách praxe. 

 

Charakteristika obsahových složek: 

Všeobecné vzdělávání

Obsah všeobecného vzdělávání zahrnuje jazykovou, společenskovědní, matematickou, přírodovědnou a tělovýchovnou přípravu. 

Český jazyk a literatura má složku jazykovou a literární. Jazyková složka, kterou tvoří vyučování slohu a vyučování jazyka, má průpravnou funkci ve vztahu k informatice v CR. Zahrnuje učivo o jazyku, slohu a mluvním projevu ve vztahu k obchodním jednáním či informačním písemnostem nebo průvodcovské práci. 

Společenské vědy zahrnují výchovu k občanství, umožňují sociální a osobnostní kultivaci žáka. Lze vyučovat jako OBV, DEJ, PSY. 

Přírodní vědy jako soubor předmětů zahrnují vybrané kapitoly z biologie a ekologie, chemie a fyziky z hlediska jejich upotřebitelnosti v běžných životních a profesních situacích. 

Matematika slouží k osvojení středoškolské matematiky zároveň je průpravou k jiným předmětům, které obsahují početní úkony, umožní orientaci v každodenním životě a formuje intelektuální schopnosti žáků, především logické myšlení. 

Tělesná výchova vytváří návyky směřující k péči o tělo a zdraví, rozvíjí fyzické dispozice žáků, orientuje se i na zdravotní výchovu.

 

Odborné vzdělávání

Odborná příprava zahrnuje 5 složek:

1.      Formování profesionálních postojů pracovníka služeb CR (15 % z odborného vzdělávání). Realizuje se v předmětech:

Společenská kultura - vede k uplatňování estetických zřetelů při práci, zahrnuje pravidla společenského chování, základy sociální psychologie a duševní hygieny, formulování názorů, nabídek zákazníkům ústně i písemně, diskuse, pronášení souvislých projevů, organizace vlastní činnosti, vedení jednoduchých odborných jednání.

Projektový seminář – zabezpečování služeb stravovacích, ubytovacích, lázeňských, směnárenských, dopravních. Trasování zájezdů, praktická cvičení k předmětům ZCR a TCR. Agenda CK a rezervační systém CK.

Praxe – zaměření na formování profesionálního postoje pracovníka v zařízeních CR v oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, administrativních činností právních norem v návaznosti na teoretické znalosti z odborných předmětů zaměřených na CR. Mimořádný význam má praxe žáků v zahraničních zařízeních CR.

 

2.  Jazyková příprava (20 % z odborného vzdělávání) – doprofilování vzhledem k potřebám CR.

      Cizí jazyk zahrnuje vyučování dvěma cizím jazykům. Studium jednoho jazyka navazuje na ZŠ a na výuku jazyka tak, že žák zpravidla pokračuje ve studiu a rozvíjí získané znalosti na odborné bázi CR a začíná studovat druhý CJ. Slovní zásoba by se měla rozšířit o 150 – 200 produktivních lexikálních jednotek za 1 rok při jedné vyučovací hodině týdně. Výuka sleduje především vytvoření řečových dovedností zaměřených na běžnou i profesní komunikaci, osvojení gramatických struktur a pravopisu a využití těchto znalostí pro další potřeby studia. Vytvoření schopnosti správně napsat a sestavit základní typy obchodních dopisů a ostatních důležitých písemností spojených s problematikou CR.

 

3. Ekonomicko-právní příprava (25 % z celkové dotace odborného vzdělávání).

Realizuje se v předmětech ekonomika, ekonomika a marketing CR, účetnictví a právo. Klade si za cíl naučit žáka orientovat se v makroekonomických jevech v podmínkách tržní ekonomiky, znát pohyb kapitálu a majetku v činnosti podnikatelských subjektů služeb CR, získat právní vědomí seznámením se s právem ústavním, rodinným, správním, obchodním, pracovním, občanským, živnostenským a trestním a umět řešit otázky provozní, finanční a personální.

      Žák dovede analyzovat trh CR a vytyčovat marketingovou strategii.

      Účetnictví – jednoduché a podvojné, manažerské účetnictví s využitím výpočetní techniky, vedení účetní agendy v účetních jednotkách podnikajících ve službách CR.

 

4.  Specifická příprava pro turismus (30 % z odborné přípravy).

      Realizuje se v předmětech ZCR, TCR, DEK, průvodcovské služby, regionální turistické služby.

      Zeměpis CR – obecná fyzická a ekonomická geografie. Přírodní a společenské atraktivity v ČR, Evropě a ve světě. Základní pojmy, terminologie CR a ochrany přírody.

      Technika služeb CR – terminologie problematiky CR, specifika trhu služeb, organizace poskytování služeb stravovacích, ubytovacích, dopravních. Celní, pasové, vízové předpisy. Pojišťování.

      Dějiny kultury – umělecko-historická terminologie, umělecké slohy, architektura, malířství, sochařství, hudba v ČR i ve světě, moderní umění.

      Průvodcovské služby – seznámení s osobností průvodce, s metodikou jeho přípravy. Psychologické aspekty činností, společenský protokol.

      Regionální turistické služby – turistické služby, přírodní a společenské atraktivity, orgány státní správy v CR, marketing regionálních turistických služeb, management turistických služeb, prezentace regionu.

 

5.  Rozvíjení intelektuálních dovedností manažera

      Tato složka odborné přípravy přispívá k univerzálnosti a vysoké adaptabilitě pracovníka služeb. Je zastoupena 10 % v odborné přípravě a realizována v předmětech informatika v CR, společenská kultura, regionální turistické služby (prolíná se).

      Informatika v CR – kancelářská technika, zpracování informací, textové editory, databáze, tabulkové procesory, aplikace počítačů v oblasti služeb CR, písemnosti v oblasti koncipování a plnění smluv, úřední písemnosti ve sféře CR. 

            Nedílnou součástí přípravy je ekologická a estetická výchova, která prostupuje všemi předměty.

  

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti podle začlenění do jednotlivých oblastí cílů, které vycházejí z požadavků na obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění absolventů studijního oboru v občanském a pracovním životě lze charakterizovat úrovní 2 nebo 3. V oblasti komunikativních dovedností, dovedností řešit problémy a problémové situace a dovedností využívat informačních technologií z hlediska profese pracovníka služeb CR jsou cíle realizovány na 3. úrovni vzdělávání.

V oblasti personálních a interpersonálních dovedností a v oblasti numerické aplikace se navrhuje realizace 2. úrovně vzdělávání.

 

Organizace výuky 

            Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Je ukončeno maturitní zkoušku podle platných právních předpisů a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

            Teoretická výuka probíhá tradiční formou. Teoretickou část doplňuje praktická složka výuky, ve které se využívá i metody skupinového vyučování, formy zadávání studentských projektů, které podněcují samostatné tvořivé myšlení. K tomuto účelu slouží projektový seminář k předmětům z oblasti turismu. Konkrétní aplikaci teoretických poznatků umožňují cvičné zájezdy v rámci regionu. 

            Souvislá praxe probíhá v 2., 3. a 4. ročníku 2 – 4 týdny v zařízeních poskytujících služby v CR. Na závěr praxe bude vypracována seminární hodnotící závěrečná práce. Praxe může být organizována i jako individuální. Součástí praktické výuky jsou exkurze, soutěže či jiné aktivity nadpředmětového charakteru během školního roku. 

            Praktická cvičení jsou součástí předmětů český jazyk a literatura, matematika, základy přírodních věd, aplikovaná psychologie a právo, průvodcovské služby, regionální turistické služby. Probíhají formou praktických  ukázek, průvodcováním při prohlídkách měst,  nácvikem reakcí a řešení modelových situací.

 

Metodické přístupy 

            Metody výuky zásadně vycházejí z požadavku celkového přiblížení práce žáků ve škole reálným pracovním podmínkám. Pokud má škola vhodné podmínky pro provoz a fungování fiktivní cestovní kanceláře, dá se uvažovat o zavedení volitelného předmětu Fiktivní cestovní kancelář. 

            Metody a formy práce se přizpůsobují charakteru jednotlivých předmětů, možnostem školy v daném regionu. Ve vzájemné shodě vyučujících probíhá proces formování profesních vlastností pracovníka ve službách CR jako je např. kultivované vystupování ve styku s klienty, estetické a ekologické cítění, schopnost řízení, rozhodování apod. 

            Projektový seminář předpokládá týmovou práci studentů na zadané téma či týmové řešení úkolů pod vedením učitele. Jeho prostřednictvím je umožněna realizace klíčových dovedností komunikativních dovedností personálních a interpersonálních i dovedností řešit problémové situace. V rámci tzv. projektového týdne se výsledky prací prezentují pro širší školní veřejnost (viz učební osnovy – obsah a hodnocení výkonu žáků). 

            Informatika v CR zahrnuje v podstatě výuku výpočetní techniky a obchodní korespondence. Předpokládá se zvládnutí obsluhy počítače na uživatelské úrovni i v návaznosti na ostatní předměty.