PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Název vzdělávacího programu: Služby cestovního ruchu 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání: 

            Absolvent studijního oboru Služby cestovního ruchu (dále CR) je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním nutným pro výkon podnikatelských aktivit v CR a dalších službách, které se v komplexu podílejí na uspokojování potřeb účastníků CR. Jedná se především o služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, průvodcovské, v informačních turistických centrech, služby spojené s tvorbou náplně volného času turistů a další. Je připravován především na provádění těchto činností v tuzemském, zvláště regionálním CR, ve společnostech soukromých, akciových či jiných. Cílem vzdělávacího programu je formování klíčových dovedností komunikativních, personálních a interpersonálních, dovedností řešit problémy a problémové situace i užití numerických aplikací jakožto dovedností využívat informační technologie a pracovat s informacemi. Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na schopnosti absolventa uplatňovat tyto dovednosti jako pracovník v oblasti služeb CR a při celoživotním vzdělávání či přizpůsobování se novým podmínkám.

 

            Absolvent studijního oboru Služby CR se vyznačuje následujícími vědomostmi, dovednostmi a postoji: 

V oblasti všeobecného vzdělávání:

-              spolehlivou znalostí českého jazyka a jeho kultivovaným užíváním ve všech komunikativních situacích,

-              kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění a kladným vztahem ke kulturním a estetickým hodnotám,

-              poznáním národní a světové historie,

-              dovednostmi jazykově věcně i správně vyjádřit písemně či ústně informace o geografii, historii, turistických atraktivitách a zvláštnostech regionů ČR či informace spojené s organizací CR,

-              znalostí základních filosofických směrů a schopností vytvářet si hierarchii životních hodnot, vycházejících ze základních principů demokratické společnosti,

-              znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a znalostí alespoň jednoho z nich pro účely služeb CR,

-              základními středoškolskými matematickými vědomostmi a dovednostmi a schopností aplikovat matematiku v podnikatelské praxi,

-              znalostí vybraných důležitých jevů, pojmů a zákonitostí chemie a biologie a jejich praktických aplikací včetně ekologických důsledků,

-              rozvinutými pohybovými schopnostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity.

 

V oblasti odborného vzdělání:

-         znalostí základních makro a mikroekonomických pojmů a prvků tržního mechanismu a principů činností podniků a organizací CR,

-         znalostí problematiky nákladů a výnosů, struktury majetku a kapitálu firmy, cestovní kanceláře,

-         schopností zpracovat účetní agendu pomocí výpočetní techniky a veškerou administrativu v oblasti služeb CR,

-         znalostí bankovní soustavy, bankovních a směnárenských operací,

-         znalostí marketingu a marketingových nástrojů orientovaných na CR,

-         poznáním a schopností aplikace právních norem nezbytných pro podnikání v CR,

-         znalostí pravidel tvorby dokumentů obchodního, právního, personálního, informačního a reklamního charakteru,

-         znalostí teorie finančního a personálního řízení organizací CR a schopností analyzovat jednoduché provozní problémy a navrhnout jejich řešení,

-         základní znalostí charakteristik ČR a regionu z hlediska politického, umělecko-historického, kulturního a geografického,

-         znalostí základní terminologie CR, organizace a řízení CR,

-         pochopením specifiky poskytování stravovacích,ubytovacích, dopravních, pojišťovacích, informačních a průvodcovských služeb,

-         schopností reagovat na změnu trhu CR, na kvalitu služeb CR,

-         schopností aplikovat pravidla společenského chování, estetické zřetele, základy psychologie a komunikace na vysoké společenské úrovni s přívětivostí, ochotou a úctou,

-         dovedností uplatňovat ekologické požadavky při práci.

 

Absolvent studijního oboru Služby CR  je školou vychován jako dospívající občan státu a vzhledem k jeho budoucí profesi se klade důraz na jeho odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Je cílevědomě připravován na týmovou práci a vytváření dobrých mezilidských vztahů. Charakteristické profilové rysy osobnosti absolventa jsou především:

-         zodpovědný přístup v jednání,

-         vnitřní motivace – vztah k oboru,

-         vysoká flexibilita a samostatnost v rozhodování,

-         pracovitost, svědomitost,

-         přívětivost, ochota, úslužnost,

-         úcta k lidem, ke zdrojům (šetrnost, hospodárnost, poctivost). 

Škola připravuje absolventy tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v podnikatelské praxi.

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

            Absolvent studijního oboru Služby CR je schopen se uplatnit v nejrůznějších zařízeních CR jako:

-         pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom, průvodce, organizační pracovník, pracovník marketingu),

-         pracovník informačních turistických center v regionu,

-         organizační pracovník v lázeňských zařízeních,

-         pracovník recepcí,

-         organizační pracovník firem poskytujících přepravu rekreantů,

-         po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb,

-         úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.