MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 26.11.1998, čj. 28 060/98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

65-42-M/011 Služby cestovního ruchu

 

 

Denní studium

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3/1

3/1

3/1

3/1

12/4

1. cizí jazyk

4/4

4/4

4/4

4/4

16/16

2. cizí jazyk

3/3

3/3

3/3

3/3

12/12

Občanská nauka

-

-

1

2

3

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3/1

3/1

2/1

-

8/3

Základy přírodních věd

3/1

3/1

-

-

6/2

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Ekonomika

3

3

-

-

6

Ekonomika a marketing CR

-

-

3

3

6

Účetnictví

-

3/3

3/3

3/3

9/9

Informatika v CR

3/3

3/3

3/3

-

9/9

Aplikovaná psychologie

-

-

2/2

-

2/2

Právo

 

-

-

3

3

Dějiny kultury

-

-

2

2

4

Společenská kultura

2/2

-

-

-

2/2

Zeměpis CR

3

2

-

-

5

Technika služeb CR

-

-

2

-

2

Regionální tur. služby

-

-

-

2/2

2/2

Projektový seminář ZCR

-

1/1

-

-

1/1

Projektový seminář k TCR

 

-

1/1

-

1/1

Průvodcovské služby

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Celkem povinné

31

32

31

29

123/71

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

0-2

0-1

0-2

0-3

 

c) volitelné

2-0

1-0

2-0

3-0

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

32

131

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady výběrových a volitelných předmětů:

konverzace v cizím jazyce, seminář a cvičení z matematiky, základy rétoriky, hotelový provoz, bankovnictví, další cizí jazyk, cizojazyčná korespondence, lázeňství, fiktivní cestovní kancelář, technologie přípravy pokrmů atd.

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin  určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících nebude překročen.

2.      Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu pro zavedení nových informací a lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám regionu

3.      Škola nabízí výuku výběrových, volitelných a nepovinných předmětů žákům, jejich struktura je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich osnovy.

4.      Výběrové předměty začleňuje škola do učebního plánu tak, aby vhodným výběrem těchto předmětů vytvářela odbornou orientaci předpokládanou pro budoucí uplatnění absolventa. Volitelné předměty jsou nabízeny k výběru žákům. O tom, který volitelný předmět se bude skutečně vyučovat, se rozhodne na základě převažujícího zájmu žáků.

5.      Počet hodin výběrových a volitelných předmětů doplňuje počet hodin povinného základu na 33. Lze je využít i k posílení hodinové dotace povinného základu.

6.      Maturitní zkouška se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů cestovního ruchu a teoretické zkoušky z CJL, cizího jazyka, komplexní zkoušky z odborných předmětů povinného základu.

7.      Lomené hodiny znamenají možnost dělení na skupiny popř. cvičení v předmětech CJL, ZPV, MAT.

8.      Učební osnovu 2. cizího jazyka je třeba upravit v bodě 2.3.3 – tematické okruhy speciální následovně:

- Cestování (dopravní prostředky, jejich přednosti a nevýhody, dopravní kázeň, místa, která rádi navštěvujeme, cestování do zahraničí a formality s ním spojené, orientace na nádraží, ubytování v hotelu, orientace ve městě podle plánku)

- Služby v CR (cíle CR v Čechách a na Moravě, služby cestovních kanceláří, katalogy, cestování do ciziny, na hranicích, celní a pasová kontrola, ubytování – kategorizace ubytovacích zařízení, klasifikace hotelů, hotelové služby, stravování – gastronomie, stravovací služby, názvy nejběžnějších jídel, nápojů, potravin, dopravní služby, směnárenské služby.

9.       Rozsah souvislé odborné praxe činí 6 – 12 týdnů celkem ve 2. až 4. ročníku (viz přehled využití týdnů ve školním roce).