PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-51-E/001 (64-54-0) Provoz společného stravování 

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon povolání 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

 

Výsledky vzdělávání: 

     Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem a se sebou. 

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Žák učebního oboru: 

-     doplní si základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání i potřebu, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, snaží se ve svém projevu vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení jednoduchých úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-     získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a snažil se chovat podle morálních zásad a požadavků na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomuje si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-     má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí, pro poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí i  nezodpovědného sexuálního chování.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

     Učební obor provoz společného stravování připraví žáka k vykonávání jednoduchých pracovních činností ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

 

Absolvent učebního oboru: 

-     umí používat získané základní vědomosti o potravinách, nápojích i surovinách při jejich technologickém zpracování, manipulaci a skladování,

-     zná zásady zdravé výživy a význam jejich dodržování pro lidské zdraví,

-     zná základní technologické postupy přípravy jídel a nápojů i techniku jejich expedice,

-     umí pracovat s nástroji a zařízeními pro zpracování surovin a se zařízeními na uchovávání a udržování pokrmů v optimální teplotě,

-     ovládá základní pravidla a techniku jednoduché obsluhy a s ní souvisejících činností,

-     umí zacházet s  inventářem a zařízením běžně používaným v provozech,

-     dovede správně používat přístroje, pomůcky a čisticí prostředky při úklidu pokojů, sociálních zařízení, chodeb a dalších místností,

-     umí zacházet s pomůckami a nástroji sloužícími k vykonávání některých hotelových služeb (praní, žehlení, čištění),

-     ovládá činnosti hotelového zřízence (doprava zavazadel, donáška balíčků a pošty, manipulace s hotelovým nábytkem a zařízením),

-     je schopen zabezpečit drobné služby pro hotelové hosty (taxi, vstupenky, garážování),

-     dovede vyměnit a převléci prádlo,

-     při všech činnostech je schopen si sám připravit pracoviště, zvolit vhodné pracovní pomůcky a podle pokynů i správný pracovní postup,

-     dbá na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku i pracoviště, dodržuje zásady společenského chování,

-     má osvojeny zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí, umí poskytnout nezbytnou první pomoc. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

     Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je žák schopen vykonávat jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

 

Jde o tyto činnosti:

a) na úseku přípravy jídel

- příprava surovin a polotovarů pro teplou a studenou kuchyň

- manipulace se surovinami a polotovary

- skladování surovin a polotovarů

- příprava jednoduchých pokrmů a nápojů v teplé kuchyni

b) na úseku obsluhy

- přípravné práce

- jednoduchá obsluha v odbytových střediscích, debarace

- práce ve výčepu

 

c) v ubytovacích zařízeních jde o činnosti spojené s vykonáváním funkcí

- hotelový vrátný

- hotelový zřízenec

- pokojská

 

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a  úspěšně absolvovali 9. ročník základní školy mohou dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.