CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-51-H/001 (64-54-2) Provoz společného stravování 

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 2 rokydenní studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Absolvováním učebního oboru žáci získají odborné vědomosti a především praktické dovednosti a návyky potřebné k vykonávání nižších pracovních funkcí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. 

Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné provádět jednodušší pracovní činnosti na úseku přípravy pokrmů a nápojů, obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Na úseku přípravy jídel: příprava surovin z polotovarů, příprava jednodušších pokrmů a nápojů v teplé kuchyni a příprava surovin a výrobků pro studenou kuchyni včetně manipulace a skladování. Na úseku obsluhy přípravné práce a jednodušší obsluhu v odbytových střediscích, práce ve výčepu. V ubytovacích zařízeních provozní činnosti hotelového vrátného, zřízence a pokojské. 

V oboru se připravují žáci, u nichž převládá sklon k manuální práci, proto má velký význam praktická složka vzdělávání, v níž žáci získají praktické dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění v povolání i pro soukromý život. 

Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce, začlenit do společnosti a vypěstovali si kladný vztah k práci. 

 

Charakteristika obsahových složek 

Všeobecné vzdělávání 

Cílem tohoto vzdělávání je vytváření předpokladů pro celkový rozvoj a kultivaci osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole.

 

Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého a jednoho světového jazyka. V mateřském jazyce jsou žáci vedeni ke kultivovanému vyjadřování (v ústním i písemném projevu), ke zvládnutí pravopisných norem a správných stylistických postupů v obecných i profesních situacích, k povzbuzení zájmu o četbu. V cizím jazyce je cílem zvládnutí jednoduché konverzace na běžná témata.

Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků, tj. vyjadřovat se ústně a písemně přiměřeně situaci, vysvětlovat a zdůvodňovat svůj názor, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

 

Společenskovědní vzdělávání se realizuje hlavně v předmětu občanská nauka. Jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich osobní a občanský život v demokratickém státě tak, aby se dokázali lépe orientovat ve společnosti,  mohli se podílet na ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit i své soukromé problémy.

Z klíčových dovedností jsou v předmětu občanská nauka rozvíjeny především dovednosti řešit problémy a problémové situace, komunikativní dovednosti, dovednosti personální a interpersonální a dovednost pracovat s informacemi.

 

Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a abstrakci. Realizuje se především v předmětu matematika a jeho cílem je zprostředkovat žákům poznatky potřebné pro výkon profese i další vzdělávání.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost komunikace, numerické aplikace,  dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi a využívat prostředků výpočetní techniky.

 

Přírodovědné vzdělávání - žáci si osvojí nejzákladnější  poznatky nutné k pochopení jevů a procesů, s nimiž se setkají v přírodě, při své pracovní činnosti i v každodenním životě. Naučí se chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskou činností a zaujímat postoj k problémům spojeným s péčí o životní prostředí.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi, popř. numerické aplikace.

 

Estetické vzdělávání vytváří u žáků předpoklady pro estetické vnímání skutečnosti. Realizuje se nejen v předmětu český jazyk a literatura (prostřednictvím literárního umění), ale prolíná řadou dalších předmětů včetně odborných (zvl. technika provozu a odborný výcvik). Absolventi vzdělávacího programu budou pracovat ve službách, kde je estetické cítění a uplatňování estetických hledisek neoddělitelnou součástí pracovní náplně.

Z klíčových dovedností tato složka vzdělání posiluje dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi.

 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví a na rozvíjení fyzických dispozic žáků.

Z klíčových dovedností jsou posilovány komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace.

  

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí  a s ohledem na vzdělatelnost žáků především praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v pracovním i v osobním životě.

Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky ze dvou obsahových okruhů:

1. okruh obchodně-podnikatelský

2. okruh stravovací a ubytovací služby

 

Ad 1) Okruh obchodně-podnikatelský

Okruh poskytuje žákům nezbytné vědomosti a dovednosti o základních ekonomických vztazích a o ekonomickém prostředí, v němž se budou pohybovat jako zaměstnanci i jako občané. Obsah tohoto okruhu se realizuje především v předmětu ekonomika.

 

Ad 2) Okruh stravovací a ubytovací služby 

Okruh zahrnuje především veškeré potřebné vědomosti, dovednosti i návyky týkající se technologie přípravy pokrmů a nápojů, techniky obsluhy a činností souvisejících s poskytováním služeb. Náplň obsahového okruhu se realizuje v předmětech potraviny a výživa, technika provozu a odborný výcvik. 

V předmětu technika provozu získají žáci teoretické poznatky i praktické dovednosti ze všech základních činností společného stravování, zejména z úseků příprava jídel, obsluha a ubytování. 

V předmětu potraviny a výživa si žáci osvojí základní teoretické poznatky o jednotlivých druzích potravin, o jejich složení a vlastnostech a o jejich správném ošetřování a manipulaci. Součástí výuky je seznámení se zásadami zdravé výživy a škodlivostí alkoholismu. 

Předmět odborný výcvik je zaměřen na praktické procvičování a upevňování odborných vědomostí a dovedností získaných v předmětech technika provozu a potraviny a výživa a na osvojení příslušných pracovních návyků. 

Všechny předměty tohoto obsahového okruhu spolu souvisejí, proto je velmi důležitá úzká spolupráce mezi vyučujícími těchto předmětů i mistry odborné výchovy. 

Nedílnou součástí odborné přípravy je ekologická výchova, která organicky prostupuje všechny vyučovací předměty. 

 

Klíčové dovednosti 

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělání mají žákům umožnit lépe se přizpůsobit prudkému rozvoji vědy i společnosti a vytvořit obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. 

Výchovně-vzdělávacích cílů klíčových dovedností ve vzdělávacím programu je dosahováno osvojením: 

komunikativních dovedností - dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat běžnou záležitost (např. technologický postup), číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou;

personálních a interpersonálních dovedností - personální: dovednost zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontrolu a seberegulaci;

- interpersonální: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí;

dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení; 

numerické aplikace - dovednost používat různé matematické dovednosti důležité pro řešení praktických situací; 

dovednost využívat informačních technologií - dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě. 

Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných možností žáků připravujících se v tomto oboru. 

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem.

 

Vstupní předpoklady žáků 

K přijetí do oboru přicházejí v úvahu hoši i dívky, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník základní školy a vyhovují zdravotním požadavkům stanoveným pro tento obor. 

 

Zdravotní požadavky na uchazeče 

K přijetí do oboru přicházejí v úvahu hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem. Nesmí mít poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, které znemožňují dlouhé stání a zvedání těžších břemen, dále nesmí mít postiženou páteř, dolní končetiny, zejména ploché nohy, vybočení kolen, stav po kongenitální luxaci kyčlí, postižené horní končetiny, zejména onemocnění omezující přesnost alespoň jedné ruky. Uchazeči nesmí trpět na chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Překážkou přijetí do oboru jsou nemoci srdce a cév, zejména poruchy oběhového systému a varixy, metabolické poruchy související s trávením, jako je obezita a diabetes, dále záchvatová onemocnění, epilepsie, poruchy psychiky a poruchy řeči. Uchazeči musí mít dobrý sluch, čich a chuť. Nesmí trpět nervovými onemocněními a poruchami pohybových koordinací. Vyžaduje se dobrý zrak; požadovaná zraková ostrost alespoň jednoho oka je 5/5, případnou korekcí do blízka J.4.3. Vylučují se nitrooční změny způsobené odchlípením sítnice.

Před přijetím uchazečů do oboru je nutné vyšetření na bacilonosičství. 

Do učebního oboru mohou být přijati jen uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení. Uchazeči musí mít platný zdravotní průkaz.

 

Organizace výuky 

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělávání. 

 

Metodické přístupy 

Při volbě metod a forem výchovně-vzdělávací práce musí vyučující respektovat charakter a obsah předmětu, úroveň vzdělatelnosti žáků i konkrétní možnosti školy. 

Těžiště vzdělávacího programu určeného pro žáky s menším zájmem o studium je především ve vyváženosti a vzájemném propojení mezi teoretickou a praktickou přípravou žáků. 

Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva a využití osobního příkladu. 

Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků a současně věnují velkou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobují jim své pedagogické působení na žáky.

  

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízeních, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci řádně poučit. 

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět. 

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1.     důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.     používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.     používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.     vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.