PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 65-51-H/001 Provoz společného stravování 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

 

Výsledky vzdělávání:  

Obecná úvodní část 

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade důraz na obecně přejímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

  

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Žák učebního oboru:

-      v ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat; v cizím jazyce rozumí a umí používat základní jednoduché krátké věty o běžných věcech denního života,

-      má vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadlo, kina, koncerty, výstavy).

-      má vědomosti, dovednosti, návyky potřebné  pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a chovat se podle morálních zásad a požadavků odpovídajících kulturnímu společenskému chování,

-      je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomuje si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-      dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-      je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své práci, má uvědomělý vztah k životnímu prostředí a návyk ekologického chování,

-      je poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí nezodpovědného sexuálního chování, drogových a jiných závislostí a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec; snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

-      má osvojeny základní uživatelské dovednosti pro práci s osobním počítačem. 

 

Klíčové dovednosti 

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

-      schopností prakticky aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky,

-      kultivovaným vystupováním a uměním jednat s lidmi,

-      estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v práci i v každodenním životě,

-      samostatným a iniciativním řešením jednoduchých praktických úkolů,

-      schopností adaptovat se na měnící se požadavky na trhu práce. 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Učební obor připraví žáky k vykonávání jednodušších pracovních činností ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

 

Absolvent učebního oboru:

-     má osvojeny základy slušného jednání s lidmi i správného společenského vystupování,

-     umí používat získané vědomosti o potravinách a nápojích při jejich technologickém zpracování, manipulaci a skladování,

-     zná zásady zdravé výživy a význam jejich dodržování pro lidské zdraví,

-     zná technologické normy a postupy přípravy jídel a nápojů i techniku jejich expedice,

-     umí pracovat s jednotlivými druhy inventáře, zařízením, nástroji a prostředky běžně používanými ve stravovacích a ubytovacích provozech při zpracovávání a uchovávání potravin, při úklidových pracích a při poskytování drobných hotelových služeb,

-     je schopen vykonávat činnosti spojené s prací hotelového zřízence  (např. doprava zavazadel, zajišťování taxi a vstupenek, garážování apod.),

-     ovládá pravidla a techniku jednodušší obsluhy,

-     chápe podstatu tržního hospodářství, orientuje se v obchodně-podnikatelských činnostech a osvojil si základní vědomosti o pracovněprávních vztazích,

-     umí aplikovat nejzákladnější vědomosti a dovednosti z ekonomické oblasti při řešení praktických situací v pracovním i osobním životě,

-     dbá na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku i pracoviště,

-     má osvojeny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí, umí poskytnout nezbytnou první pomoc. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je žák schopen vykonávat jednodušší pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních. 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém oboru. Po složení závěrečné zkoušky v tomto oboru se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.