MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 17. 4. 2000, čj. 17 661/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

65-51-H/001 (64-54-2) Provoz společného stravování 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Všeobecně vzdělávací

23

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Práce s počítačem

2

Přírodovědný předmět

3

Tělesná výchova

4

 

 

B. Odborné

36

Ekonomika

2

Technika provozu

6

Potraviny a výživa

2

Odborný výcvik

26

 

 

C. Výběrové a volitelné předměty

0-6

 

 

C e l k e m

59-65

 

 

D. Nepovinné předměty

 

Sportovní hry

4

   

Poznámky: 

1.          Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad  (rozpracuje do jednotlivých ročníků) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.          Pokud škola nepřevzala doporučený učební plán, stává se obecný učební plán dopracovaný ve škole (rozpracovaný do obou ročníků pro každou třídu) a schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V případě, že škola použije obecný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

3.          Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika a tělesná výchova do 1. i 2. ročníku.

4.          Při dopracování obecného učebního plánu, při rozpracování učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. při zpracování tematického plánu a při případném zpracování učebních osnov výběrových nebo volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem odborný výcvik, technika provozu a potraviny a výživa.

5.          Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

      Český jazyk a literatura čj. 12 534/91-20 ze dne 8. 5. 1991

      Občanská nauka čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998

      Matematika pro dvouleté obory SOU -  MAT 201

      Základy ekologie čj. 17 445/90-21 ze dne 29. 5. 1990 nebo čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998

      Fyzika pro dvouleté učební obory   FYZ 211 nebo FYZ 202

      Chemie pro dvouleté učební obory SOU -  CHE  211

      Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996.

      V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny inovovanými.

6.   Rozhodnutí o konkrétních přírodovědných předmětech (CHE, FYZ, EKOL) se řídí profilací oboru  a je v kompetenci ředitele školy.

7.  Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů a stanovení pojetí, obsahu a rozsahu učiva v těchto předmětech je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrový předmět je možné zařadit např.: společenská výchova, práce s počítačem, hospodářské výpočty, cizí jazyk, potraviny a výživa, rodinná nebo zdravotní výchova apod.

8.   Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty lze využít k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů. O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

9. Celková týdenní hodinová dotace předmětů činí minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.

10. Učební plán lze upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

11. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesunout učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

12. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit celkový týdenní počet hodin, uvedený v učebním plánu).

13. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

14. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce apod. je v plné kompetenci ředitele učiliště, který schvaluje i jejich učební osnovy.

15. Délka školního roku je 40 týdnů, rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

16. V 1. ročníku žáci absolvují lyžařský výcvikový kurz pokud jsou pro organizování vytvořeny podmínky. Pokud se lyžařský kurz neuskuteční, přesouvá se týden rezervovaný pro tento kurz do časové rezervy.

17. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

18. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči a ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

          1.                       2.

 

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací

11

12

23

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Práce s počítačem

-

2

2

Přírodovědný předmět*

2

1

3

Tělesná výchova

2

2

4

 

 

 

 

B. Odborné

17

19

36

Ekonomika

-

2

2

Technika provozu

3

3

6

Potraviny a výživa

2

-

2

Odborný výcvik

12

14

26

 

 

 

 

C. Výběrové a volitelné předměty

0-4

0-2

0-6

 

 

 

 

C e l k e m

28-32

31-33

59-65

 

 

 

 

D. Nepovinné předměty

 

 

 

Sportovní hry

2

2

4

 

 

Poznámky: 

1.    Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

2.    Tabulka „Přehled využití týdnů v období září-červen školního roku“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán.

3.    Učební osnovy všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů byly zpracovány
v návaznosti na tento doporučený učební plán.