PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6551H Kuchař – číšník, práce ve společném stravování

Učební obor:

65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru kuchař – číšník pro pohostinství je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto odborného vzdělání absolvent by měl být schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, některé z těchto činností mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od absolventa se vyžaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce týmové. Odborné vzdělání v oboru kuchař – číšník pro pohostinství se stává východiskem pro uplatnění v různých typech podniků.

V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent

-          si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana a k chápání principů demokratické společnosti a ochotě je ve svém životě uplatňovat,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, a intoleranci,

-          pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

-          pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

-          chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

-          je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti,

-          pozitivně přijímal získané vzdělání, uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

-          se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

-          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

-          dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

-          si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy),

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

-          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          znal dopady nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků a vážil si zdraví a snažil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat, kompenzovat jednostranné zatížení a smysluplně využívat volný čas,

-          byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování,

-          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

-          se orientoval na trhu práce a aktivně se rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru kuchař – číšník pro pohostinství a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

-          má osvojenu techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování,

-          má znalost používání inventáře, ovládání obsluhy technického zařízení ve stravovacích provozech, odstraňování běžných poruch,

-          ovládá přípravu pracoviště na provoz, úkony související s podáváním jídel a nápojů,

-          ovládá techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb,

-           ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů,

-          ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů dle platných receptur,

-          umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům,

-          ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků,

-          má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování,

-          ovládá základy techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem,

-          zvládá sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro různé příležitosti,

-          má základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny,

-          má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně a v týmu,

-          chápe podstatu tržního hospodářství a má základy obchodních a podnikatelských činností,

-          ovládá odbornou terminologii typickou pro oblast gastronomie a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          má základní dovednosti v používání počítače,

-          umí manipulovat s obaly, nevratné obaly dovede likvidovat bez ohrožení životního prostředí, vratné obaly ukládat,

-          umí spolupracovat při provádění fyzické i účetní inventury.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon povolání kuchař (kuchařka) - číšník (servírka) pro pohostinství.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojení základů podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.