CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

65-51-H/006 Kuchař - číšník, pohostinství

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné ukončení 3. ročníku rodinné školy

Délka a forma studia

1 rok 4 měsíce,  denní studium

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 1 rok 4 měsíce

- Forma studia: denní

- Učební obor je určen pro: hochy a dívky

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 3. ročníku rodinné školy

- Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání: střední odborné

2. Charakteristika profesní přípravy:

 Profesní příprava pro absolventy 3. ročníku rodinné školy je alternativní variantou přípravy na povolání kuchař-číšník pro pohostinství vzhledem k stávajícímu učebnímu oboru 64-90-2/03 Kuchař-číšník.

 Po ukončení profesní přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent výuční list rovnocenný s výučním listem získaným ve tříletém učebním oboru kuchař-číšník.

 Do učebního oboru s upravenou délkou studia l rok a 4 měsíce jsou přijímání uchazeči, kteří úspěšně ukončili 3. ročník rodinné školy a splňují zdravotní požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro učební obor kuchař-číšník.

 Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předešlou přípravu.

3. Charakteristika obsahu vzdělání:

 Profesní příprava obsahuje podle těchto dokumentů teoretickou a praktickou složku. Teoretická složka se realizuje v SOU, praktická složka se realizuje ve školicích pracovištích podle platných předpisů.

 Teoretickou složku profesní přípravy tvoří odborné předměty, které bezprostředně navazují na vědomosti a dovednosti žáků získané v rodinné škole, dále je profesně rozvíjejí, doplňují a rozšiřují, ale i takové předměty, které mohou být pro většinu žáků zcela nové. V obou případech je důležité, aby těžiště výuky těchto předmětů bylo v přípravě na povolání se všemi aspekty k tomu náležejícími, včetně podnikatelských.

 Pro větší úspěšnost profesní přípravy proto doporučujeme, aby si žáci už v rámci studia na rodinné škole cílevědomě vybírali z volitelných předmětů rodinné školy např.:

Účetnictví:                                3

Výpočetní technika:                  3

Podnikání:                                2

Marketing a obchod:                2

Ekonomika:                             2

Psaní na stroji:                         5

Hospodářská administrativa:    2

Technika administrativy:           2

Estetická výchova:                   2

Výživa a příprava pokrmů:       6

 Praktickou složku profesní přípravy tvoří odborný výcvik. Je orientován tak, aby co nejintenzivněji připravil žáky na výkon povolání. V reálném prostředí vybraných provozoven i exkurzemi si žáci doplní a rozšíří poznatky, které získali v teoretických předmětech.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

Viz učební dokumenty tříletého učebního oboru