MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 26. května 1994 čj. 337 328/94-74 s platností od 1. září 1994 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 6551H Kuchař-číšník, práce ve společném stravování

Studijní obor: 65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství

 

denní studium

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

Cizí jazyk

3

108

Hospodářské výpočty

1

36

Ekonomika

2

72

Společenská výchova

1

36

Potraviny a výživa

2,5

90

Zařízení a technika provozu

2

72

Technologie

4,5

162

Stolničení

2

72

Odborný výcvik

18

648+560x/

Celkem

36

1856

x/ Odborný výcvik konaný souvisle po dobu dalších 4 měsíců

 

Poznámky:

1. Učivo vyučovacích předmětů je rozvrženo do 36 týdnů. Zbývající hodiny (podle reálného učebního času) využívají vyučující i mistři odborné výchovy na opakování a prohlubování vědomostí, dovedností a návyků žáků a na přípravu k vykonání závěrečné zkoušky.

2. Časové řazení témat v odborných teoretických předmětech je třeba uspořádat tak, aby byly zachovány mezipředmětové vztahy zejména v odborném výcviku.

3. Učební osnovy předmětů jsou rámcové, aby je bylo možné rozpracovat podle specifických podmínek školy a regionu. Kromě toho je v kompetenci školy úprava obsahu učebních osnov až do výše 30 %.

4. Ředitel školy má možnost upravit hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu 10 % s tím, že nebude vypuštěn žádný předmět a bude dodržen stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin.

5. Do učebního plánu je možné zařadit i nepovinné předměty. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

6. Závěrečná zkouška se realizuje podle právního předpisu platného pro ukončování studia ve tříletých učebních oborech.

7. Poměr odborného výcviku k odborné teorii je stanoven na 1:1. Ředitel středního odborného učiliště může podle konkrétních podmínek soustředit teoretické vyučování do větších vyučovacích celků, nejvýše však do dvou týdnů (10 dnů).

8. Po ukončení školního roku absolvují žáci souvisle ještě 560 hodin odborného výcviku, což činí zpravidla 16 týdnů se 7 hodinami denně.

9. Závěrečnou zkoušku žáci skládají až po absolvování odborného výcviku v celkovém rozsahu 1208 hodin.