CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/008 Obchodník

Vstupní předpoklady žáků:

Úspěšné ukončení povinné školní docházky, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů

Délka a formy studia:

4 roky denní studium, 5 let studium při zaměstnání

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Studijní obor 66-41-L/508 Obchodník je koncipován jako monotypní obor.

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Způsob přípravy je odvozen od odborných praktických činností v obchodním provozu, popř. okruhu technickohospodářských funkcí provozního charakteru. Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná příprava umožňující uplatnění absolventů ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, podniků a společností provozujících mezinárodní obchod, veletrhy a prodejní výstavy.

Studijní obor obchodník má výraznou orientaci na samostatné vykonávání zejména obchodně provozních činností. V souvislosti s tím je značná část vzdělávání věnována praktickému vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku a odborné praxe.

2         Charakteristika obsahových složek

2.1   Všeobecné vzdělávání

Složka všeobecného vzdělání vzdělávacího programu studijního oboru obchodník, obchodnice je odvozena z charakteristik obsahových okruhů vymezených pro 3. úroveň vzdělání.

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání prohlubuje komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků. 

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Učivo společenskovědní oblasti kultivuje historické vědomí žáků, aby dovedli pomocí poznatků o minulosti lépe a hlouběji porozumět své současnosti. Učí je rozumět společnosti a světu, v nichž žijí. Rozvíjí jejich dovednosti aktivně se podílet na občanském životě v demokracii, společně žít ve své zemi i mimo ni s různými etnickými, náboženskými a jinými menšinami. Kultivuje taky jejich právní vědomí. zahrnuje v sobě mediální výchovu a prvky spotřebitelské výchovy. Obsahuje i praktickou filozofii a etiku – učí žáky klást si filozofické otázky a hledat na ně odpovědi. Společenskovědní vzdělávání směřuje v neposlední řadě k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků, aby jednali odpovědně, čestně a slušně vůči jiným lidem, v souladu s požadavky udržitelného rozvoje.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Rozvíjí a prohlubuje numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji jejich logického myšlení.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie. Žáci získávají nové poznatky a zároveň si prohlubují již dříve osvojené nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

2.1.5   Rozvoj tělesné kultury

Okruh je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti ze zdravotní výchovy.

2.1.6   Estetické vzdělávání

Okruh posiluje kultivační a výchovný vliv na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

2.1.7   Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií

Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je používali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém a občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných předmětech. Učivo obsahového okruhu naučí žáky pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni, důraz je kladen také na dovednost pracovat s informacemi, a to i s využitím informačních a komunikačních možností sítě internet.

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání vychází z profesního profilu pro obor vzdělání provoz obchodu. Tento profesní profil vymezuje odborné kompetence vázané na příslušná povolání v oblasti obchodu, respektuje kvalifikační požadavky trhu práce a umožňuje jejich promítnutí do programu odborného vzdělávání.

Obsah odborného vzdělávání je vymezen v následujících okruzích:

2.2.1   Ekonomika

V rámci tohoto okruhu žáci získají odborné ekonomické vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich úspěšné uplatnění v obchodní praxi. Na základě těchto odborných vědomostí a dovedností je utvářeno ekonomické myšlení žáků, v jehož rámci se učí chápat ekonomické jevy a procesy v podmínkách tržního hospodářství. Jedná se o odborné ekonomické vědomosti a dovednosti, zejména z oblasti podnikové ekonomiky, financování obchodního podniku, bankovnictví, pojišťovnictví a logistiky, národního hospodářství, vědomosti umožňující získat myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Žáci dále získají i znalosti spojené s problematikou mezinárodního obchodu, naučí se hodnotit zvláštní podmínky zahraničních trhů a znát požadavky zákazníků.

Učivo z okruhu ekonomika je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: ekonomika, hospodářský zeměpis. Základní učivo tohoto okruhu je možno procvičit a prohloubit v rámci výběrových předmětů.

2.2.2   Účetnictví

Cílem učiva tohoto obsahového okruhu je naučit žáky samostatně vést účetnictví a rozumět údajům z účetních sestav. Žáci se učí účtovat v syntetické a analytické evidenci, zpracovávat a využívat k účtování příslušné doklady, učí se vyhotovovat typické písemnosti a využívat elektronickou komunikaci.

Učivo z okruhu účetnictví je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: účetnictví, informační technologie. Základní učivo tohoto okruhu je možno procvičit a prohloubit v rámci výběrových předmětů.

2.2.3   Obchodní provoz

Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům odborné poznatky potřebné pro jejich uplatnění v obchodním provozu. Jedná se o odborné poznatky zaměřené na provozní jednotku, předprodejní přípravu, na skladování zboží a prodej zboží. Tento obsahový okruh zahrnuje i učivo z oblasti marketingu a managementu obchodního podniku. Nedílnou součástí tohoto okruhu je i učivo z oblasti práva, které poskytuje žákům přehled o právní úpravě podnikání, rozvíjí a prohlubuje jejich právní vědomí a chování

Učivo z okruhu obchodní provoz je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: obchodní provoz, management a právní nauka. Učivo tohoto vzdělávacího okruhu je možno procvičit a prohloubit v rámci výběrových předmětů.

2.2.4   Zbožíznalství

Cílem je poskytnout žákům vědomosti, které jim umožní orientaci v hlavních sortimentních skupinách v souladu s požadavky obchodního provozu. Žáci se nejenom seznámí s konkrétní problematikou spojenou s vybraným sortimentem zboží, ale zároveň získají odborné znalosti o užitných vlastnostech, jakosti, hodnocení zboží, jeho vadách, obalové technice, označování a odborném prodeji zboží.

Učivo z okruhu zbožíznalství je poskytováno žákům v rámci vyučovacího předmětu zbožíznalství.

2.2.5   Informace a komunikace

Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům odborné poznatky, dovednosti a znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií. Žáci se naučí uživatelsky pracovat v grafickém prostředí WINDOWS, aktivně používat textový editor. Žáci dále na základě tohoto okruhu získají znalosti z administrativy, organizace práce v kanceláři, naučí se základům psaní na klávesnici, osvojí si poznatky o normalizované úpravě písemností a jejich využití v oběhu písemností a v obchodním styku. Součástí tohoto obsahového okruhu jsou i poznatky z oblasti psychologie, jejímž cílem je připravit žáky na jednání s lidmi, se zákazníky, podřízenými, spolupracovníky v obchodním provozu.

Učivo z okruhu informace a komunikace je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: management, informační technologie, aplikovaná psychologie a administrativa provozu.

2.2.6   Odborný výcvik

Cílem okruhu odborný výcvik je připravit žáky na vstup do praxe a vychovat ze žáků obchodníka, který bude schopen samostatně vykonávat obchodně provozní činnosti a bude se umět pohybovat v podmínkách současného trhu. Tento vzdělávací okruh je zaměřen na praktickou stránku vyučování a organizuje se formou odborného výcviku a odborné praxe. Způsob přípravy je odvozen od odborných praktických činností v obchodním provozu. Žáci uplatňují vědomosti získané v teoretickém vyučování při vytváření odborných dovedností a návyků potřebných pro svoji budoucí obchodní a podnikatelskou činnost.

Okruh odborný výcvik je realizován v rámci vyučovacího předmětu odborný výcvik.

3         Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a spoluvytvářet obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Ve vzdělávacím programu obchodník se dosahuje rozvoje klíčových dovedností osvojením:

·         komunikativních dovedností - dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat běžnou záležitost, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou;

·         personálních a interpersonálních dovedností

-          personálních: využívat metody sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace;

-          interpersonálních: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí;

·         dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení;

·         numerické aplikace - dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací;

·         dovednost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi – efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi

4         Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, může být organizováno i jako pětileté večerní a dálkové. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělávání.

5         Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními učiteli a mistry odborné výchovy vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí učitel věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. (Příklad žákovského projektu je uveden na závěr učebních dokumentů.)

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT ČR v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“ a metodický pokyn MŠMT „Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a VOŠ“, č. j. 13 586/03 ze dne 4. března 2003, a metodickou příručku k této problematice.

6         Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento studijní obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

 

6.1   Zdravotní požadavky na uchazeče

K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. Případná zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření v oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

6.2   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem) platných v době výuky. Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem teoretické výuky a odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o informace o rizicích možných ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.       Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb..

3.       Používání osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) a pomůcek podle vyhodnocených rizik souvisejících s pracovními činnostmi.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

6.       Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje, seznamuje žáky s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.