PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/008 Obchodník

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru obchodník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností v obchodním provozu. Na základě tohoto odborného vzdělání absolvent bude vykonávat činnosti, při nichž bude samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, osobní zodpovědnost a samostatnost.

Získané vzdělání vytváří předpoklady, aby se absolvent mohl dále vzdělávat.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          rozuměl vzájemnému vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti lidí, rozuměl fungování demokracie a byl ochoten se aktivně občansky projevovat,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

-          získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

-          chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

-          byl schopen samostatného rozhodování, kritického myšlení a jednal odpovědně,

-          uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí,

-          se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

-          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

-          dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal základní odbornou terminologii svého oboru,

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

-          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          na uživatelské úrovni dovedl pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, byl schopen tyto prostředky využívat k práci s informacemi,

-          uměl pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti,

-          měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy ve studijním oboru obchodník a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky žák ovládá následující okruhy pracovních činností:

1.3.1   Obchodní a administrativní činnosti

-          provádí vybrané obchodní operace v tuzemském i mezinárodním obchodě včetně celního řízení,

-          provádí výběr dodavatelů a nákupu zboží,

-          sjednává a uzavírá kontrakty s dodavateli,

-          orientuje se v odběratelské síti, umí nalézt vhodný distribuční kanál,

-          vyřizuje reklamace,

-          provádí inventarizaci,

-          umí zajistit dopravu, přepravu a skladování výrobků a zboží,

-          připravuje a vede obchodní jednání,

-          vyhotovuje písemnosti související s realizací obchodních operací,

-          vyhotovuje písemnosti v oblasti platebního styku,

-          vyhotovuje písemnosti pracovněprávního charakteru,

-          vyhotovuje vnitropodnikové písemnosti,

-          vede obchodní korespondenci včetně cizojazyčných dopisů s využitím prostředků informačních technologií,

-          využívá prostředků a pomůcek k racionalizaci administrativy,

-          manipuluje s elektronickou pokladnou a využívá pokladních systémů,

-          stanovuje a organizuje pracovní režim v obchodním provozu.

1.3.2   Ekonomické činnosti

-          zajišťuje profesní ekonomické činnosti související s provozem, hospodařením, financováním a finančním řízením podniku, hodnotí dosažený výsledek hospodaření, možnosti jeho ovlivňování,

-          vede evidenci hospodaření podniku,

-          vede evidenci majetku podniku,

-          realizuje daňovou problematiku,

-          provádí platební styk a zúčtovací operace včetně vedení dokladů,

-          ovládá spolupráci s organizacemi poskytujících služby podniku - peněžními ústavy, pojišťovnami, dopravci, poštami, telekomunikacemi,

-          vede osobní agendu,

-          ovládá odměňování zaměstnanců, zpracování mzdové agendy - dokladů o práci a mzdách,

-          vede účetnictví podnikatelských subjektů, zpracovává daňovou evidenci i s využitím prostředků informačních technologií.

1.3.3   Podnikatelské činnosti

-          je připraven zahájit a provozovat profesní podnikatelské činnosti jak fyzické osoby (živnostenské podnikání), tak i právnické osoby (obchodní společnost),

-          vyhledává, navazuje a rozvíjí kontakty s vnějším okolím podnikatele, se zákazníky i sociálními partnery,

-          je schopen uplatňovat zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování.

1.3.4   Oborová legislativa

-          orientuje se v právních normách, které se vztahují k výkonu povolání a podnikatelské činnosti,

-          důsledně dodržuje platné právní normy, zejména při vyřizování reklamací, přejímce zboží a platebním styku,

-          respektuje zákoník práce, zejména pracovní řád a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

1.3.5   Marketingové a propagační činnosti

-          zajišťuje profesní marketingové činnosti,

-          provádí výzkum trhu, tržní analýzu, vyhodnocuje a využívá výsledek,

-          navrhuje a realizuje prodejní a propagační akce, zejména veletrhy a výstavy,

-          vyhodnocuje prodejní, propagační a prezentační akce z různých hledisek, např. výzkumu trhu a konkurentů, nabídky výrobků, analýzy výrobků, odbytových možností, analýzy spotřebitelů,

-          poznává okolí a reaguje na ně, zejména na orgány místní správy.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v organizacích a podnicích provozujících obchod, na veletrzích a prodejních výstavách. Jsou připraveni pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení. Mají předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných zkušeností vykonávali především organizační funkce včetně samostatného řízení obchodních činností a uplatnili se jako obchodní inspektoři, vedoucí provozních a organizačních jednotek, vedoucí a zástupci oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, manažeři firem, obchodní zástupci firem nebo společností. Jsou připraveni vykonávat obchodní, obchodně provozní i podnikatelské funkce, pro něž se doporučuje úplné střední odborné vzdělání.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.