MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne
10. června 2004, čj. 19 626/2004-23, s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

66-41-L/008 Obchodník

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

112 – 132

a) základní

106 – 126

Český jazyk a literatura

9

Cizí jazyk 1

12

Cizí jazyk 2

8

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

7

Základy přírodních věd¹

3

Tělesná výchova

8

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

max. 7

Ekonomika

6

Obchodní provoz

6

Administrativa provozu

1

Účetnictví

4

Informační technologie

4

Aplikovaná psychologie

1

Management

1

Právní nauka

2

Zbožíznalství

8

Odborný výcvik

21

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

max. 13

b) výběrové a volitelné

6

Celkem hodin týdně

112-132

B. Nepovinné

 

Příklad výběrových vyučovacích předmětů: marketing, hospodářský zeměpis, logistika, finanční matematika, propagace, konverzace v cizím jazyce, řeč a komunikace, integrovaný ekonomický předmět, základy gastronomie, nauka o výživě, cestovní ruch.

Poznámky

1.       Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, informační technologie a odborný výcvik musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Při dopracování obecného učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

3.       Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek střední školy zvýšit o 1 hodinu týdně. Zařazení další hodiny tělesné výchovy se nepočítá do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

4.       Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro studijní obory. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – č. j. 25 625/99-22 ze dne 19. 7. 1999, občanská nauka – č. j. 18396/2002-23 ze dne 29. 4. 2002, dějepis – č. j. 23 094/99-22 ze dne 14. 6. 1999, matematika – č. j. 21307/2000 ze dne 14. 6. 2000, základy přírodních věd č. j. 23855/2002-23 ze dne 25. 7. 2002. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ č. j. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů. Platné učební osnovy jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz/odborné vzdělávání.

5.       Ve výuce alespoň jednoho cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na základní škole. Cizí jazyky se vyučují podle úrovně vstupních znalostí žáků buď podle učební osnovy cizího jazyka bez návaznosti na předchozí studium č. j. 24 938/2002 – 22 ze dne 28.8.2002, nebo podle osnovy s návazností na předchozí studium ze dne 3. 9. 1999 č. j. 27 669/99-22.

6.       Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání škola použije k posílení všeobecně vzdělávacích předmětů, s výjimkou tělesné výchovy.

7.       Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání škola použije k posílení základních odborných předmětů. Hodinovou dotaci nelze použít pro posílení výběrových předmětů.

8.       Výběrové vyučovací předměty uvedené jako příklad pod učebním plánem lze rozšířit podle potřeb oboru, regionu, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu žáků. Učební osnovy nově zařazených vyučovacích předmětů vypracují předmětové komise a schválí je ředitel střední školy. Nepovinné vyučovací předměty jsou plně v kompetenci ředitele školy.

9.       U vyučovacích předmětů označených ¹ je nutno rozhodnut, který z nabízených přírodovědných předmětů bude zařazen do učebního plánu, přičemž rozhodnutí o jeho zařazení do učebního plánu je v kompetenci ředitele školy, a zároveň musí být alespoň jeden z uvedených vyučovacích předmětů zařazen do učebního plánu a musí být dodržen alespoň minimální počet hodin uvedený v obecném učebním plánu.

10.   K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací může učitel provést v učebních osnovách úpravy a obměnu vzdělávacího obsahu učiva až do výše 30 %), které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

11.   Rozpis učiva u odborných předmětů je rámcový a je nezbytné rozvrhnout učivo do jednotlivých ročníků před začátkem l. ročníku pro všechny ročníky, do kterých bude předmět zařazen. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

12.   V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesunout učivo do nižších ročníků v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy ve škole.

13.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

14.   Při organizování sportovně-turistického kurzu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.

15.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

16.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

17.   Délka školního roku je v 1. až 3. ročníku 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 3. ročníku na 33 týdny, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

33

33

33

33

132

a) základní

31

33

31

31

126

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk 1

3

3

3

3

12

Cizí jazyk 2

2

3

3

3

11

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Základy přírodních věd¹

2

3

-

-

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

2

2

2

2

8

Obchodní provoz

2

2

2

2

8

Administrativa provozu

-

1

-

-

1

Účetnictví

 

2

2

3

7

Informační technologie

1

2

2

2

7

Aplikovaná psychologie

-

-

1

-

1

Management

-

-

1

1

2

Právní nauka

-

-

-

2

2

Zbožíznalství

3

2

2

3

10

Odborný výcvik

6

6

6

3

21

b) výběrové a volitelné

2

 

2

2

6

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné

 

 

Příklad výběrových vyučovacích předmětů: marketing, hospodářský zeměpis, logistika, finanční matematika, propagace, konverzace v cizím jazyce, řeč a komunikace, integrovaný ekonomický předmět, základy gastronomie, nauka o výživě, cestovní ruch.
 

Poznámky

1.       Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 15 – 16.

2.       Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k obecnému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán.

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

 

 

a) základní

72

(15,15,14,14,14)

Český jazyk a literatura

6

(1,1,1,1,2)

Cizí jazyk 1

7

(1,2,1,2,1)

Cizí jazyk 2

5

(1,1,1,1,1)

Občanská nauka

2

(-,1,1,-,-)

Dějepis

1

(1,-,-,-,-,)

Matematika

6

(1,1,1,1,2)

Základy přírodních věd¹

2

(1,1,-,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

5

(1,1,1,1,1)

Ekonomika

5

(1,1,1,1,1)

Obchodní provoz

3

(-,-,1,1,1)

Administrativa provozu

1

(1,-,-,-,-)

Účetnictví

4

(-,1,1,1,1)

Informační technologie

2

(1,1,-,-,-)

Aplikovaná psychologie

1

(-,-,1,-,-)

Management

1

(-,-,-,1,-)

Právní nauka

1

(-,-,-,-,1)

Zbožíznalství

5

(1,1,1,1,1)

Odborný výcvik

6

(2,1,1,1,1)

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

9

(2,2,2,2,1)

b) výběrové a volitelné

3

(-,-,1,1,1)

Počet hodin celkem

75

(15,15,15,15,15)

B. Nepovinné

 

 

Příklad výběrových vyučovacích předmětů: marketing, hospodářský zeměpis, logistika, finanční matematika, propagace, konverzace v cizím jazyce, řeč a komunikace, integrovaný ekonomický předmět, základy gastronomie, nauka o výživě, cestovní ruch.
 

Poznámky

1.       Učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako obecný učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin. Konkretizovaný učební plán se po schválení ředitelem školy stává součástí povinné učební dokumentace.

3.       Při dopracování obecného učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, informační technologie a odborný výcvik musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

5.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

6.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den – 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřeny na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.V případě, že žák doloží své zaměstnání v oboru, je v kompetenci ředitele školy možnost uznání odborného výcviku.

7.       Délka školního roku je v 1. až 4. ročníku 40 týdnů, v 5. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 4. ročníku na 33 týdny, v 5. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

8.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz. s.15 - 16, mimo poznámek 1, 2, 3, 17.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

1080

(220,220,220,220,200)

a) základní

1000

(220,220,190,190,180)

Český jazyk a literatura

120

(30,20,20,20,30)

Cizí jazyk 1

80

(10,20,10,20,20)

Cizí jazyk 2

50

(10,10,10,10,10)

Občanská nauka

20

(-,10,10,-,-)

Dějepis

10

(10,-,-,-,-)

Matematika

100

(30,20,10,20,20)

Základy přírodních věd¹

30

(15,15,-,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

80

(20,10,15,15,20)

Ekonomika

60

(10,10,15,15,10)

Obchodní provoz

40

(-,10,10,10,10)

Administrativa provozu

20

(20,-,-,-,-)

Účetnictví

70

(-,20,20,20,10)

Informační technologie

30

(10,20,-,-,-)

Aplikovaná psychologie

10

(-,-,10,-,-)

Management

10

(-,-,-,10,-)

Právní nauka

10

(-,-,-,-,10)

Zbožíznalství

50

(10,10,10,10,10)

Odborný výcvik

60

(20,10,10,10,10)

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

150

(35,35,30,30,20)

b) výběrové a volitelné

80

(-,-,30,30,20)

Počet hodin celkem

1080

(220,220,220,220,200)

B. Nepovinné

 

 

Příklad výběrových vyučovacích předmětů: marketing, hospodářský zeměpis, logistika, finanční matematika, propagace, konverzace v cizím jazyce, řeč a komunikace, integrovaný ekonomický předmět, základy gastronomie, nauka o výživě, cestovní ruch.

Poznámky

1.       Učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako obecný učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětu je v 1. – 4. ročníku 220 hodin, v 5. ročníku 200 hodin a je uvedena jako maximální. Konkretizovaný učební plán se po schválení ředitelem školy stává součástí povinné učební dokumentace.

3.       Při dopracování obecného učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, informační technologie a odborný výcvik musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

5.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

6.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

7.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží. Jestliže žák doloží své zaměstnání v oboru, je v kompetenci ředitele školy možnost uznání odborného výcviku.

8.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se vyučovalo podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí. Doporučuje se, aby byl žák v průběhu jednoho dne zkoušen maximálně ze tří předmětů.

9.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebním plánu denního studia, viz. stránka 15 - 16, mimo poznámek 1, 2, 3, 17.