CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/501 Provoz obchodu

Vstupní předpoklady žáků:

- výuční list v příslušném tříletém oboru stanoveném platným předpisem

- úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů

- zdravotní způsobilost uchazeče

Délka a forma studia:

- 2 roky denní studium

- 3 roky studia při zaměstnání

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Studijní obor 66-41-L/501 Provoz obchodu je koncipován jako monotypní obor. Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu.

Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná příprava umožňující uplatnění absolventů ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, podniků a společností provozujících mezinárodní obchod, veletrhy a prodejní výstavy.

2         Charakteristika obsahových složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem v sedmi obsahových okruzích. Učivo obsahových okruhů je obsaženo v různých vyučovacích předmětech.

2.1   Všeobecné vzdělávání

Složka všeobecného vzdělávání vzdělávacího programu studijního oboru provoz obchodu je odvozena z charakteristik obsahových okruhů vymezených pro 3. úroveň vzdělání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání prohlubuje komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (etiky, politologie, psychologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž sociální a osobnostní kultivace žáků. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti, společensky se chovat a uplatňovat principy profesní etiky.

Matematické vzdělávání rozvíjí a prohlubuje numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji jejich logického myšlení.

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie. Žáci získávají nové poznatky a zároveň si prohlubují již dříve osvojené nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání vychází z profesního profilu pro obor vzdělání Provoz obchodu. Tento profesní profil vymezuje odborné kompetence vázané na příslušná povolání v oblasti obchodu, respektuje kvalifikační požadavky trhu práce a umožňuje jejich promítnutí do programu odborného vzdělávání.

Obsah odborného vzdělávání je vymezen v následujících okruzích:

2.2.1   Ekonomika

Tento okruh rozšiřuje vědomosti a dovednosti žáků, zejména v oblasti financování obchodního podniku, bankovnictví, pojišťovnictví a logistiky, umožňuje jim získat myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Žáci dále získají i znalosti spojené s problematikou mezinárodního obchodu, naučí se hodnotit zvláštní podmínky zahraničních trhů a znát požadavky zákazníků.

Ekonomický okruh je realizován v rámci vyučovacích předmětů: ekonomika, hospodářský zeměpis, mezinárodní obchod.

2.2.2   Obchodní provoz

Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům odborné poznatky potřebné pro jejich uplatnění v obchodním provozu. Jedná se o učivo z oblasti marketingu a managementu obchodního podniku. Dále je v tomto okruhu zahrnuto učivo, které prohlubuje znalosti žáků z oblasti informačních a komunikačních technologií. Žáci se naučí uživatelsky pracovat v grafickém prostředí WINDOWS, aktivně používat textový editor. Součástí tohoto obsahového okruhu je psychologie, jejímž cílem je připravit žáky na jednání s lidmi, se zákazníky, podřízenými, spolupracovníky v obchodním provozu.

Nedílnou součástí tohoto okruhu je i učivo z oblasti práva a zbožíznalství, které prohlubuje dosavadní znalosti žáků a poskytuje jim nové poznatky.

Učivo z okruhu obchodní provoz je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: marketing, management, informační a komunikační technologie, aplikovaná psychologie, právní nauka a zbožíznalství.

2.2.3   Účetnictví

Cílem učiva tohoto obsahového okruhu je naučit žáky samostatně vést účetnictví a rozumět údajům z účetních sestav. Žáci se učí účtovat v syntetické a analytické evidenci, zpracovávat a využívat k účtování příslušné doklady, učí se vyhotovovat typické písemnosti a využívat elektronickou komunikaci.

Učivo z okruhu účetnictví je poskytováno žákům v rámci vyučovacích předmětů: účetnictví, informační a komunikační technologie.

3         Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a spoluvytvářet obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Ve vzdělávacím programu provoz obchodu se dosahuje rozvoje klíčových dovedností osvojením:

komunikativních dovedností - dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat běžnou záležitost, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou;

personálních a interpersonálních dovedností - personálních: využívat metody sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace; interpersonálních: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí;

dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení;

numerické aplikace - dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací;

dovednost využívat informačních technologií - dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanité informační zdroje a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

4         Organizace výuky

Studium je organizováno jako dvouleté denní nebo jako tříleté večerní a dálkové. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

5         Metodické přístupy

Metody a formy výuky volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu a probíraného učiva s ohledem na žáky a jejich schopnosti tak, aby maximálně využíval možnosti školy, zohledňoval mezipředmětové vazby a propojenost na praxi, soustavně dbal na rozvoj a kultivaci profesního jednání žáků, jejich estetického cítění, kultivovaného vyjadřování, konstruktivního a vstřícného jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce, jakož i využití osobního příkladu.

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících zásad:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry.

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí učitel věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. (Příklad žákovského projektu je přiložen na závěr učebních dokumentů.)

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT ČR v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“ a metodický pokyn MŠMT „ Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ,SŠ, speciální školy a VOŠ“, č.j. 13 586/03 ze dne 5. března 2003 a podle metodické příručky k této problematice.

6         Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém oboru stanoveném platným předpisem. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento studijní obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Způsobilost ke studiu ve střední škole. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

7         Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce, dále je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.