PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6641L Provoz obchodu

Studijní obor:

66-41-L/501 Provoz obchodu

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru 66-41-L/501 Provoz obchodu je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje již získané v průběhu předchozího studia. Klade se důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství, na obecně přijímané kvality člověka, důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se jeho životní adaptabilita na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti, k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností v obchodním provozu. Na základě tohoto odborného vzdělání absolvent bude vykonávat činnosti, při nichž bude samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, osobní zodpovědnost a samostatnost.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          samostatně a iniciativně řešil pracovní úkoly,

-          byl schopen samostatného tvůrčího myšlení,

-          uměl samostatně a pohotově rozhodovat,

-          měl rozvinuté organizační schopnosti,

-          řídil se profesní etikou,

-          měl systémový přístup k práci,

-          organizoval a samostatně řídil pracovní činnosti,

-          cílevědomě, rozvážně, rozhodně jednal a společensky vystupoval,

-          byl schopen organizovat a vést pracovní kolektiv,

-          prakticky aplikoval získané vědomosti a dovednosti,

-          byl schopen adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

-          uměl jednat s lidmi,

-          vyrovnával se se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti,

-          měl estetické cítění a uplatňoval estetická hlediska,

-          pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřoval v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu), zvládl pravopisné normy a stylistické postupy ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních,

-          znal a pochopil uměleckou a společenskou funkci literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů a vytvořil si pozitivní čtenářské návyky,

-          měl odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

-          získal schopnost vytvářet si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti,

-          chápal důležité společenské normy,

-          byl schopen komunikace v jednom cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozuměl odbornému textu, pohotově pracoval se slovníkem a jinými informačními zdroji,

-          osvojil si soubor znalostí středoškolské matematiky,

-          prohloubil svůj vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí a směřoval k dosažení trvale udržitelného rozvoje.

1.3   Odborné vědomosti a dovednosti

Po ukončení přípravy v nástavbovém studiu provoz obchodu a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky žák ovládá následující okruhy pracovních činností :

Obchodní a administrativní činnosti

-          provádí vybrané obchodní operace v tuzemském i mezinárodním obchodě včetně celního řízení,

-          provádí výběr dodavatelů a nákupu zboží,

-          sjednává a uzavírá kontrakty s dodavateli,

-          orientuje se v odběratelské síti, umí nalézt vhodný distribuční kanál,

-          vyřizuje reklamace,

-          provádí inventarizaci,

-          umí zajistit dopravu, přepravu a skladování výrobků a zboží,

-          připravuje a vede obchodní jednání,

-          vyhotovuje písemnosti související s realizací obchodních operací,

-          vyhotovuje písemnosti v oblasti platebního styku,

-          vyhotovuje písemnosti pracovněprávního charakteru,

-          vyhotovuje vnitropodnikové písemnosti,

-          vede obchodní korespondenci včetně cizojazyčných dopisů s využitím prostředků informační technologie,

-          využívá prostředků a pomůcek k racionalizaci administrativy,

-          manipuluje s elektronickou pokladnou a využívá pokladních systémů,

-          stanovuje a organizuje pracovní režim v obchodním provozu.

Marketingové a propagační činnosti

-          zajišťuje profesní marketingové činnosti,

-          provádí výzkum trhu, tržní analýzu, vyhodnocuje a využívá výsledek,

-          navrhuje a realizuje prodejní a propagační akce, zejména veletrhy a výstavy,

-          vyhodnocuje prodejní, propagační a prezentační akce z různých hledisek, např. výzkumu trhu a konkurentů, nabídky výrobků, analýzy výrobků, odbytových možností, analýzy spotřebitelů,

-          poznává okolí a reaguje na ně, zejména na orgány místní správy.

Ekonomické činnosti

-          zajišťuje profesní ekonomické činnosti související s provozem, hospodařením, financováním a finančním řízením podniku, hodnotí dosažený výsledek hospodaření, možnosti jeho ovlivňování,

-          vede evidenci hospodaření podniku,

-          vede evidenci majetku podniku,

-          realizuje daňovou problematiku,

-          provádí platební styk a zúčtovací operace včetně vedení dokladů ,

-          ovládá spolupráci s organizacemi poskytujícími služby podniku - peněžními ústavy, pojišťovnami, dopravci, poštami, telekomunikacemi,

-          vede osobní agendu,

-          ovládá odměňování zaměstnanců, zpracování mzdové agendy - dokladů o práci a mzdách,

-          vede účetnictví podnikatelských subjektů, zpracovává daňovou evidenci i s využitím prostředků informační technologie.

Podnikatelské činnosti

-          je připraven zahájit a provozovat profesní podnikatelské činnosti jak fyzické osoby (živnostenské podnikání), tak i právnické osoby (obchodní společnost),

-          vyhledává, navazuje a rozvíjí kontakty s vnějším okolím podnikatele, se zákazníky i sociálními partnery,

-          je schopen uplatňovat zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování.

Oborová legislativa

-          orientuje se v právních normách, které se vztahují k výkonu povolání a podnikatelské činnosti,

-          důsledně dodržuje platné právní normy, zejména při vyřizování reklamací, přejímce zboží a platebním styku,

-          respektuje zákoník práce, zejména pracovní řád a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v organizacích a podnicích provozujících obchod, na veletrzích a prodejních výstavách. Jsou připraveni pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení. Mají předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných zkušeností vykonávali především organizační funkce včetně samostatného řízení obchodních činností a uplatnili se jako obchodní inspektoři, vedoucí provozních a organizačních jednotek, vedoucí a zástupci oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, manažeři firem, obchodní zástupci firem nebo společností. Jsou připraveni vykonávat obchodní, obchodně provozní i podnikatelské funkce, pro něž se doporučuje úplné střední odborné vzdělání.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.