MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 26. dubna 2004, čj. 13906/2004-23 s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

66-41-L/501 Provoz obchodu

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 2. ročník
A. Povinné

66

a) základní

64

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

2

Dějepis

2

Matematika

5

Tělesná výchova

4

Fyzika¹, chemie¹

2

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

3

Ekonomika

7

Hospodářský zeměpis

3

Management

2

Mezinárodní obchod

2

Marketing

2

Účetnictví

7

Informační a komunikační technologie

4

Aplikovaná psychologie

2

Právní nauka

2

Zbožíznalství

2

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

1

b) výběrové

2

Celkem hodin týdně

66

B. Nepovinné

 

Příklad výběrových vyučovacích předmětů: finanční matematika, cvičení z účetnictví, cvičení z informatiky, propagace, cvičení z matematiky.

Poznámky:

1.         Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

2.         Celkový počet hodin, určených na všeobecné vzdělávání se musí pohybovat v celkovém rozsahu 30 – 32 týdenních vyučovacích hodin celkem za 2 roky studia, přičemž do všeobecného vzdělávání jsou zařazeny následující předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, tělesná výchova, fyzika nebo chemie.

3.         Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání se využijí jako disponibilní hodiny pro školu. Škola je použije buď k posílení předmětů povinného základu, s výjimkou tělesné výchovy, nebo k zařazení výběrových předmětů jako konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, semináře a cvičení k učivu povinných všeobecně vzdělávacích předmětů.

4.         Disponibilní hodiny pro odborné předměty lze použít buď k posílení základních odborných předmětů nebo k zařazení výběrových předmětů.

5.         Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek střední školy zvýšit o 1 hodinu týdně. Zařazení další hodiny tělesné výchovy se nepočítá do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

6.         Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili v předchozím studiu.

7.         Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro nástavbové studium, vydávaných NÚOV Praha a to: český jazyk a literatura – 19. 7. 1999 čj. 25625/99-22, cizí jazyk – 3. 9. 1999 čj. 27670/99-22, občanská nauka – 29. 4. 2002 čj. 18396/2002-23, dějepis ze dne 14. 6. 1999 čj. 23094/99-22, matematika ze dne 14. 6. 1999 čj. 23093/99-22, tělesná výchova (TEV 511) –23. 5. 1996, čj. 19891/96-50, fyzika (FYZ 511) – 9. 7. 1991 čj. 18049/91-21, chemie (CHE 511) – 9. 7. 1991 čj. 18049/91-21, cvičení z matematiky – 22. 7. 1998 čj. 23213/98-23/230. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů.

8.         Výběrové vyučovací předměty uvedené jako příklad pod učebním plánem lze rozšířit podle potřeb oboru, regionu, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu žáků. Učební osnovy nově zařazených vyučovacích předmětů vypracují předmětové komise a schválí je ředitel střední školy. Nepovinné vyučovací předměty jsou plně v kompetenci ředitele školy.

9.         U vyučovacích předmětů označených ¹ je nutno rozhodnut, který z nabízených přírodovědných předmětů bude zařazen do učebního plánu, přičemž rozhodnutí o jeho zařazení do učebního plánu je v kompetenci ředitele školy, a zároveň musí být alespoň jeden z uvedených vyučovacích předmětů zařazen do učebního plánu a musí být dodržen maximální počet hodin uvedený v obecném učebním plánu.

10.     Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

11.     K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací může učitel provést v učebních osnovách úpravy a obměnu vzdělávacího obsahu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace.

12.     Rozpis učiva u odborných předmětů je rámcový a je nezbytné rozvrhnout učivo do jednotlivých ročníků před začátkem l. ročníku pro všechny ročníky, do kterých bude předmět zařazen. Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.

13.     Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

14.     Učivo vyučovacích předmětů je v prvním ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve druhém ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle následující tabulky:

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

33

33

66

a) základní

33

31

64

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

2

-

2

Dějepis

-

2

2

Matematika

3

2

5

Tělesná výchova

2

2

4

Fyzika¹, chemie¹

2

-

2

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

1

2

3

Ekonomika

4

3

7

Hospodářský zeměpis

2

1

3

Management

-

2

2

Mezinárodní obchod

-

2

2

Marketing

2

-

2

Účetnictví

3

4

7

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Aplikovaná psychologie

2

-

2

Právní nauka

-

2

2

Zbožíznalství

1

1

2

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

1

-

1

b) výběrové

-

2

2

Celkem hodin týdně

33

33

66

B. Nepovinné

 

 

 

 Příklad výběrových vyučovacích předmětů: finanční matematika, cvičení z účetnictví, cvičení z informatiky, propagace, cvičení z matematiky.

 Poznámky:

1.         Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 12 – 13.

2.         Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k učebnímu plánu (obecnému) je platná i pro tento učební plán.

 

Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenní vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

45

(15,15,15)

a) základní

45

(15,15,15)

Český jazyk a literatura

6

(2,2,2)

Cizí jazyk

6

(2,2,2)

Občanská nauka

2

(1,1,-)

Dějepis

1

(-,-,1)

Matematika

3

(1,1,1)

Fyzika¹, chemie¹

1

(1,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

3

(-,1,2)

Ekonomika

5

(2,1,2)

Hospodářský zeměpis

2

(1,1,-)

Management

1

(-,-,1)

Mezinárodní obchod

1

(-,1,-)

Marketing

1

(-,1,-)

Účetnictví

6

(2,2,2)

Informační a komunikační technologie

2

(-,1,1)

Aplikovaná psychologie

1

(1,-,-)

Právní nauka

1

(-,-,1)

Zbožíznalství

1

(1,-,-)

Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání

2

(1,1,-)

Celkem hodin týdně

45

(15,15,15)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako obecný učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.       Celkový počet hodin, určených na všeobecné vzdělávání, se musí pohybovat v celkovém rozsahu 15–16 týdenních vyučovacích hodin celkem za 3 roky studia, přičemž do všeobecného vzdělávání jsou zařazeny následující předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, fyzika nebo chemie.

4.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

5.       Učivo všech vyučovacích předmětů stanovených učebním plánem je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 3. ročníku do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, ve 3. ročníku též k přípravě a vykonání maturitní zkoušky.

6.       Pro večerní studium dále platí poznámky uvedené k obecnému učebnímu plánu denního studia, viz. s. 12–13, a to poznámky: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13.

 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

660

(220,220,220)

a) základní

660

(220,220,220)

Český jazyk a literatura

60

(20,20,20)

Cizí jazyk

70

(20,25,25)

Občanská nauka

20

(10,10,-)

Dějepis

10

(-,-,10)

Matematika

60

(20,20,20)

Fyzika¹, chemie¹

10

(10,-,-)

Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání

60

(20,20,20)

Ekonomika

75

(30,20,25)

Hospodářský zeměpis

20

(10,10,-)

Management

20

(-,-,20)

Mezinárodní obchod

20

(-,20,-)

Marketing

20

(-,20,-)

Účetnictví

90

(30,30,30)

Informační a komunikační technologie

35

(-,15,20)

Aplikovaná psychologie

10

(10,-,-)

Právní nauka

20

(-,-,20)

Zbožíznalství

10

(10,-,-)

Disponibilní hodiny

50

(30,10,10)

Celkem hodin týdně

660

(220,220,220)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.         V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí učitel podle počtu konzultačních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel střední školy.

2.         Počty konzultačních vyučovacích hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel střední školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních vyučovacích hodin zařadí do týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.         V závěru každého pololetí vykonají žáci závěrečné zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

4.         Dále platí poznámky č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. k obecnému učebnímu plánu denního studia.