PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                           6642L Propagace

Kód a název :                                              66-41-L/502 Propagace

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

Charakteristické rysy a schopnosti:

- estetický cit, vytříbený vkus, osobitý výtvarný projev,

- invence, fantazie, inspirace, samostatná tvořivost,

- samostatné a iniciativní řešení pracovních úkolů,

- přesné a pečlivé provádění jednotlivých pracovních operací,

- systematičnost a systémový přístup,

- profesní etika,

- rozvinuté organizační schopnosti,

- organizování a samostatné řízení pracovních činností,

- cílevědomé, rozvážné, pohotové a rozhodné jednání a společenské vystupování,

- umění jednat s lidmi,

- praktická aplikace získaných vědomostí a dovedností,

- adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

- všestranná péče o rozvoj osobnosti.

 

Všeobecně vzdělávací složka profilu

Požadavky na absolventa:

- pohotové, kultivované a správné vyjadřování v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu), zvládnutí pravopisných norem a stylistických postupů ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak i profesních,

- znalost a pochopení umělecké a společenské funkce literatury i ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů, vytvoření pozitivních čtenářských návyků,

- odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

- schopnost vytvářet si hodnotovou orientaci odpovídající životu

v demokratické společnosti,

- chápání důležitých společenských norem,

- schopnost komunikace v jednom cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozumění odbornému   textu, pohotová práce se slovníkem a jinými informačními zdroji,

- osvojení souboru znalostí středoškolské matematiky,

- pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí.

Odborná složka profilu

Požadavky na absolventa:

- má osvojeno výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a estetické zásady propagační tvorby,

-  používá klasické i netradiční materiály v aranžérské a propagační činnosti i ve výstavnictví,

- má hlubší znalosti z tvorby písma rozšířené o další typy a umí je používat při tvorbě složitějších řešení výtvarných písmařských úkolů,

- má základní znalosti tiskového písma, umí připravit rukopis pro tisk, maketu propagačního prostředku doplněného kresbou, grafikou nebo fotografií,

- má vědomosti a dovednosti z oblasti uměleckých grafických technik,

-  aktivně využívá grafický program při realizaci výtvarných  úkolů,

- má odpovídající výtvarné a technické dovednosti, realizuje vlastní i cizí návrhy,

- jasně formuluje výtvarné myšlenky včetně jejich slovního a grafického vyjádření,

- aplikuje nové technické a technologické poznatky v propagační tvorbě i ve výstavnictví,

-  samostatně vykonává aranžérské a propagační činnosti,

- umí pozorovat, analyzovat a hodnotit výtvarné návrhy z technologického, funkčního, estetického, psychologického  i ekonomického hlediska,

-  zhotovuje různé poutače i nejsložitějších tvarů v interiéru  a v exteriéru,

- navrhuje a zhotovuje značky, ochranné známky a symboly,

- zajišťuje reklamní akce, jejich sledování a vyhodnocování,

- samostatně navrhuje a realizuje výstavní expozice, interiéry a exteriéry v oblasti obchodu a služeb,

-  zpracovává, v rámci širokého sortimentu, složitější kompozice a témata včetně technické dokumentace, výtvarného zpracování makety až po aranžování exkluzivní výkladní skříně  i výstavního prostoru,

-  umí zpracovat větší propagační akce (libreto, scénář, maketu)

 a je schopen svůj návrh realizovat,

- zajišťuje všechny způsoby propagace a reklamy výrobků, služeb i značek organizací a firem včetně vypracování a realizace

vlastních návrhů v tuzemsku i v zahraničí,

-  je schopen pracovně se zařadit do realizačního týmu národních i mezinárodních výstav většího rozsahu,

-  umí se orientovat v dějinách výtvarného a užitého umění  v českých zemích a využívat odborné poznatky v propagační  činnosti i ve výstavnictví,

-  chápe principy marketingu, které mají bezprostřední vztah  k budoucímu povolání,

-  ovládá činnosti podnikatelských subjektů, umí se orientovat  v pracovním právu, zejména v oblastech vztahujících se  k výkonu povolání,

- uplatňuje poznatky psychologie práce a trhu v konkrétních činnostech a etikety při jednání a setkání s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky.