CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

66-42-L/503 Propagace

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

2 roky,  denní studium, 3 roky večerní nebo dálkové studium

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 2 roky denní studium, 3 roky večerní nebo dálkové studium

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém oboru stanoveném platným předpisem, splnění podmínek přijímacího řízení

- Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání.

2. Stručný popis studijního oboru:

- Studijní obor 64-62-4,6 Propagace je koncipován jako  monotypní obor. Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání  a odbornou přípravu.

- Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně  koncipovaná orientace umožňující vstup absolventů zejména do všech druhů propagačních i obchodních organizací a firem, reklamních firem, výstavnictví a služeb.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Způsobilost ke studiu ve střední škole.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a dalších norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit studující o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

1. důkladné seznámení studujících s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

5. Uplatnění absolventů:

- Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky ve studijním oboru propagace se absolventi uplatní zejména ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, ve společnostech a firmách provozujících propagační činnost, ve výstavnictví a ve službách, např. pracovník v oboru reklamy a prezentace organizací a firem, pracovník v propagaci, pracovník v reklamních agenturách, organizátor propagačních akcí a výstav, pracovník propagačně zabezpečující obchodní akce. Po nezbytném zapracování je absolvent připraven vykonávat propagační, organizační, provozní, obchodně provozní a technické činnosti výtvarného charakteru, např. pracovník obchodní skupiny kongresů a výstav, vedoucí marketingu a propagace, manažer reklamních agentur.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o následné studium vedoucí k dosažení vyššího odborného vzdělání.