MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 23. srpna 1996, č.j. 25 616/96-23, s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 6642L Propagace

Studijní obor: 66-42-L/503 Propagace

 

Denní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

15-16

15-16

1. Povinné předměty

11

10

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

3

3

Základy společenských věd

1

1

Matematika

3(1)

2(1)

Tělesná výchova

2

2

2. Výběrové předměty 1)

4-5

5-6

Další cizí jazyk

2-3

2-3

Konverzace v cizím jazyce

1-2

1-2

Cvičení z matematiky

2

2

Chemie

2(1) - 4(1)

Estetická výchova

2 - 3

B. Odborné předměty

 

 

1. Povinné předměty

20

20

Propagace

1

2

Aranžování a výstavnictví

5(3)

5(3)

Odborné kreslení

2

-

Písmo

3(2)

3(2)

Počítačová grafika

4(4)

4(4)

Technologie

1(1)

1(1)

Dějiny umění

2

1

Ekonomika

2

-

Marketing

-

2

Psychologie

-

2

2. Nepovinné předměty

 

 

Výtvarné techniky

 

 

Fotografování

 

 

Ekonomická cvičení

 

 

Účetnictví

 

 

 

Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu studujících a je v kompetenci ředitele střední školy.

Rozsah hodinové dotace u výběrových vyučovacích předmětů  (chemie, základy práva) je uveden orientačně pro oba ročníky  a je možné jej využít buď v jednom, nebo v obou ročnících.

2. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů (povinných i výběrových) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

3. Počet hodin českého jazyka a literatury lze v případech, kde to charakter studijního oboru vyžaduje, zvýšit o 1 hodinu týdně.

4.  Vyučovací hodiny uvedené v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.

5.  V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračují studující zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učili v předchozím studiu, zejména bude-li cizí jazyk zařazen jako volitelný předmět maturitní zkoušky.

6. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek střední školy zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny studujících) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

7. Nepovinné vyučovací předměty uvedené v učebním plánu lze rozšířit podle potřeb oboru, regionu, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu studujících. Učební osnovy nově zařazených vyučovacích předmětů vypracují předmětové komise a předloží ke schválení řediteli střední školy.

8. V odborných vyučovacích předmětech si může učitel upravit počet hodin jednotlivých tematických celků v tematickém plánu při dodržení obsahu, v rozsahu do 30 % u každého tematického celku. Učitel zařadí do tematických plánů nové poznatky vyplývající z rozvoje vědy a techniky, aktuální otázky rozvoje tržního hospodářství a přizpůsobí učivo specifickým potřebám regionu, předpokladům a zájmu studujících. Tematický plán musí schválit ředitel střední školy.

9. Ředitel střední školy má možnost provést úpravy hodinové dotace odborných vyučovacích předmětů v rozsahu do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v příslušném ročníku stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

1O. Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

11. Učivo vyučovacích předmětů je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 2. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů.

Zbývající týdny se využijí podle následující tabulky.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. všeobecně vzdělávací předměty

7

7

7

1. Povinné předměty

6

6

5-6

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2-3

Základy společenských věd

1

1

-

Matematika

1

1

1

2. Výběrové předměty 1)

1

1

1-2

Další cizí jazyk

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

Chemie

 

 

 

Základy práva

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

1. Povinné předměty

8

8

8

Propagace

1

1

1

Aranžování a výstavnictví

2(1)

2(1)

2(1)

Odborné kreslení

1(1)

-

-

Písmo

1(1)

1(1)

1(1)

Počítačová grafika

1(1)

1(1)

2(2)

Technologie

-

1(1)

-

Dějiny umění

1

1

-

Ekonomika

1

1

-

Marketing

-

-

1

Psychologie

-

-

1

2. Nepovinné předměty

 

 

 

Výtvarné techniky

 

 

 

Fotografování

 

 

 

Ekonomická cvičení

 

 

 

Účetnictví

 

 

 

 

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního  studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí  učitel podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených  v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán  schvaluje ředitel střední školy.

2.  Učivo všech vyučovacích předmětů stanovených učebním plánem  je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 3. ročníku do  30 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva  k opakování učiva, exkurzím, ve 3. ročníku též k přípravě  a vykonání maturitní zkoušky.

3.  Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů  vychází z charakteru studijního oboru, podmínek střední  školy, předpokladu a zájmu studujících a je v kompetenci  ředitele střední školy.

4.  Dále platí poznámky č. 5, 8, 9 a 10 k učebnímu plánu denního  studia.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

80

80

80

1. Povinné předměty

60-70

60-70

60

Český jazyk a literatura

10-20

10-20

20

Cizí jazyk

20

20

20

Základy společenských věd

10

10

-

Matematika

20

20

20

2. Výběrové předměty 1)

10-20

10-20

20

Další cizí jazyk

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

Chemie

 

 

 

Základy práva

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

1. Povinné předměty

80

80

80

Propagace

10

10

10

Aranžování a výstavnictví

20

20

20

Odborné kreslení

10

-

-

Písmo

10

10

10

Počítačová grafika

10

10

20

Technologie

-

10

-

Dějiny umění

10

10

-

Ekonomika

10

10

-

Marketing

-

-

10

Psychologie

-

-

10

2. Nepovinné předměty

 

 

 

Výtvarné techniky

 

 

 

Fotografování

 

 

 

Ekonomická cvičení

 

 

 

Účetnictví

 

 

 

 

Poznámky:

1.  V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního  studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí  učitel podle počtu konzultačních vyučovacích hodin uvedených  v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán  schvaluje ředitel střední školy.

2.  Počty konzultačních vyučovacích hodin v ročníku stanovené  učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být  rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel  střední školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních vyučovacích hodin zařadí do týdenního nebo čtrnáctidenního  cyklu, nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.  V závěru každého pololetí vykonají studující zkoušky ze všech  vyučovacích předmětů, kterým se podle učebního plánu  v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje  konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

4.  Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů  vychází z charakteru studijního oboru, podmínek střední  školy, předpokladu a zájmu studujících a je v kompetenci  ředitele střední školy.

5.  Dále platí poznámky č. 5, 8, 9 a 10 k učebnímu plánu denního studia.