CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

  66-43-M/001 Knihkupectví

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

4 roky,  denní studium

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 4 roky

- Forma studia: denní

- Studijní obor je určen pro: hochy a dívky

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Stručný popis oboru:

Studijní obor Knihkupectví je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti prodeje, nabídky a propagace knih a zboží kulturní povahy s určitým přesahem k vybraným činnostem z nakladatelské a knihovnické praxe, které jsou z hlediska mezioborového přístupu při přípravě žáků potřebné a žádoucí.

2. Charakteristika obsahu vzdělávání:

- Příprava ve studijním oboru Knihkupectví zahrnuje teoretické i praktické vyučování.

- Praktické vyučování se uskutečňuje v předmětu praxe. Zároveň je zařazena v každém roce přípravy souvislá odborná praxe na reálných pracovištích.

- Obsah studia tvoří 3 skupiny povinných vyučovacích předmětů:

1. Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty prohlubují znalosti žáků ze základní školy. Umožňují jim poznat historii, aby lépe porozuměli současnosti, pochopili společnost, v níž žijí, a nalezli v ní své odpovídající zařazení a uplatnění. Vybaví je jazykovými dovednostmi důležitými pro soukromý život i pracovní činnost. Vytvářejí rovněž předpoklady nezbytné k osvojení odborné složky vzdělávání.

2. Odborné vyučovací předměty poskytují žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v různých typech podniků knižního obchodu. V bloku odborných vyučovacích předmětů jsou účelově propojeny disciplíny knihkupecké odbornosti s předměty administrativně ekonomického charakteru. Příprava žáků ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent po příslušné praxi dokázal samostatně řídit menší podnik a plnit úkoly spojené s činností firmy. Součástí povinných odborných vyučovacích předmětů je i předmět praxe.

3. Výběrové vyučovací předměty figurují v učebním plánu ve formě předem stanovené časové dotace. Škola jejich nezávislou volbou dotváří vzdělávací obsah studia dle vlastních záměrů, potřeb a podmínek ve spolupráci s hospodářskou sférou, s žákovskou a rodičovskou veřejností.

Příklady výběrových vyučovacích předmětů: Nakladatelské činnosti, propagace, zbožíznalství (dárky, papírnické zboží), účetnictví (podvojné), právní nauka, zahraniční obchod, obchodní logistika, konverzace v cizím jazyce, cizojazyčná korespondence, kultura osobního projevu, seminář (společenskovědní, literární, z dějepisu), aplikace výpočetní techniky (např. bibliografie a informatika, informační služby a systémy, informační technologie a média ...), cvičení z matematiky aj.

Výběrové odborné vyučovací předměty přispívají k prohloubení a rozšíření vědomostí i dovedností žáků.

Nepovinné vyučovací předměty jsou zařazovány do učebního plánu nad rámec týdenních vyučovacích hodin, jejich konkrétní nabídku vytváří škola.

3. Zdravotní požadavky:

- Studijní obor je určen pro hochy a dívky, splňující zdravotní požadavky pro výkon činností typických v knihkupectví. Při přijímání ke studiu se hodnotí fyzické, vzhledové i osobnostní předpoklady uchazečů.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a dalších norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a ochrany životního prostředí, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

- Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s předepsanými pracovními postupy

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d) vykonávání stanoveného dozoru.

5. Uplatnění absolventů

- Absolventi studijního oboru jsou připraveni k provádění různorodých činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí v knihkupectví. Uplatnění najdou též v knihovnách, v odděleních propagace a odbytu nakladatelství, ev. i v redakcích.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.