MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

dne 6. srpna 1996, čj. 25 547/96-23 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6643M Knihkupectví

Studijní obor: 66-43-M/001 Knihkupectví

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné předměty

 

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací předměty

21

15

15

14

65

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

1. Cizí jazyk

3

3

3

3

12

2. Cizí jazyk

2

2

2

2

8

Občanská nauka

-

-

1

2

3

Dějepis

2

2

2

-

6

Matematika

3

3

2

2

10

Základy přírodních věd

4

-

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2. Odborné předměty

 

 

 

 

 

Ekonomika a provoz obchodu

-

2

2

3

7

Účetnictví

-

-

2

-

2

TEA a korespondence

2

2

-

-

4

Výpočetní technika

-

2

2

-

4

Psychologie prodeje

-

-

2

-

2

Světová literatura

2

2

2

2

8

Naučná literatura

-

2

2

2

6

Nauka o knize

2

1

1

-

4

Aranžování

-

2

-

-

2

Praxe /3

5

5

5

5

20

3. výběrové /4

-

-

-

6

6

Celkem

32

33

33

32

130

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1. Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují dle platných učebních osnov pro SOŠ.

2. Předpokladem pro zařazení žáka do výuky prvního cizího jazyka je znalost tohoto jazyka v rozsahu výuky stanoveného učebními osnovami základní školy.

3. Praxe má charakter jednak učební praxe zařazované jako jeden z povinných odborných vyučovacích předmětů do týdenního počtu vyučovacích hodin (z organizačních důvodů probíhá nejlépe celodenně jednou za týden, je však možno ji slučovat i do vícedenních ceků), jednak tzv. souvislé odborné praxe (viz přehled využití týdnů v období září až červen). Za organizaci a efektivní průběh praktické přípravy na reálných pracovištích odpovídá ředitel školy. Vztahy mezi školou a firmou, v níž je praxe konána, se zajišťují smluvně.

4. Struktura výběrových předmětů, jejich rozsah i obsah je v kompetenci ředitele školy. Totéž platí pro předměty nepovinné. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží ke schválení řediteli školy.

5. Učební plán je možné v povinných i výběrových vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem.

6. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek fungování tržní ekonomiky s přihlédnutím k potřebám a požadavkům odběratelské sféry na absolventy a specifickým podmínkám školy a regionu.

7. Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.