PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6651E Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Kód a název :                                           66-51-E /001 Obchodní provoz

Dosažený stupeň vzdělání :                        odborná příprava pro výkon příslušných obchodně provozních funkcí

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část

Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáků, zvyšuje se orientace na jejich životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem a se sebou.

 Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru:

 Žák učebního oboru:

-         doplní si základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životního stylu a v oblasti matematických dovedností,

-         je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání i potřebu, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, snaží se ve svém projevu vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

-         dokáže uplatnit základní matematické dovednosti při řešení jednoduchých úkolů

-         v běžných životních i pracovních situacích,

-         získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a snažil se chovat podle morálních zásad a požadavků na kulturní společenské chování,

-         je saznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomuje si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-         má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí, pro poskytnutí nezbytné prvotní pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí i nezodpovědného sexuálního chování.

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Učební obor obchodní provoz připraví žáka k vykonávání jednoduchých pracovních činností v oblasti obchodního provozu a to tak, aby absolvent učebního oboru:

-         chápal význam a úlohu obchodu

-         dodržoval bezpečnostní a hygienická opatření

-         dovedl vykonávat přípravné a úklidové práce v prodejnách, skladech a přilehlých prostorech a v obchodních domech

-         uměl manipulovat se zbožím ve skladu

-         uměl manipulovat se zbožím v prodejně a připravit je pro prodej

-         ovládal manipulaci s obaly a běžné balení  zboží

-         ovládal vážení a měření vybraných druhů zboží s použitím elektronických vah

-         ovládal činnosti spojené s výkupem lahví

-         uměl se chovat ke spotřebiteli a ke spolupracovníkům

 

Možnosti uplatnění absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je žák schopen vykonávat jednoduché pracovní činnosti spojené s obchodním provozem, například úklid v prodejních prostorách, skladech, doplňování zboží v prodejnách, výkup láhví

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a úspěšně absolvovali 9. ročník základní školy mohou dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.