MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 28.6. 2002, čj. 22420/02-23 s platností od 1. září  2002 počínaje 1. ročníkem

 

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 6651E Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Studijní obor: 66-51-E /001 Obchodní provoz

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích

hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Tělesná výchova

4

Obchodní provoz

5

Odborný výcvik

41

b) Výběrové a volitelné předměty

0 - 4

Celkem hodin týdně

60-64

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 


Poznámky:

 1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad (rozpracuje do jednotlivých ročníků) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

 2.  Pokud škola nepřevzala doporučený učební plán, stává se obecný učební plán dopracovaný ve škole (rozpracovaný do obou ročníků) a schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy.

 3. Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, matematika a tělesná výchova do l. i 2. ročníku.

 4. Při dopracování obecného učebního plánu, při rozpracování učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. při zpracování tematického plánu a při případném zpracování učebních osnov výběrových nebo volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem obchodní provoz a odborným výcvikem.

 5. Všeobecně-vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory určené žákům, kteří ukončili základní vzdělání v nižším než 9. ročníku ZŠ. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

  1. Český jazyk a literatura čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998
  2. Občanská nauka čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998
  3. Matematika čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998
  4. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996.
 6. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů.

 7. Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů a stanovení pojetí, obsahu a rozsahu učiva v těchto předmětech je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných  předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má vytvořit  škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů.  Jako výběrový vyučovací předmět lze zařadit např. společenská výchova, cizí jazyk, rodinná a zdravotní výchova apod.

 8. Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty lze využít k posílení hodinové dotace ostatních vyučovacích předmětů. O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

 9. Celková hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně 30 a maximálně 32 vyučovacích hodin v každém ročníku.

 10. Učební plán lze upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný vyučovací předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

 11. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy učiva ,které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání. V předmětu  odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesunout učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

 12. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin ( lze překročit celkový týdenní počet hodin, uvedený v učebním plánu).

 13. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.

 14. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje i jejich učební osnovy.

 15. Délka školního roku je 40 týdnů, rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden na 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 16. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

 17. V 1. ročníku žáci absolvují lyžařský výcvikový kurz pokud jsou pro organizování vytvořeny podmínky. Pokud se lyžařský kurz neuskuteční, přesouvá se týden rezervovaný pro tento kurz do časové rezervy.

 18. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 19. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

Doporučený učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

celkem

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) Základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

Obchodní provoz

2

3

5

Odborný výcvik

21

21

42

b) Výběrové a volitelné předměty

0-2

0 – 2

0 – 4

Celkem hodin týdně

30 - 32

30 – 32

60– 64

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

 1. Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu. 

 2. Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán.
 3. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů byly zpracovány v návaznosti na tento doporučený učební plán.

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích

hodin za studium

A.Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

2( 1, 1 )

Občanská nauka

2( 1, 1 )

Matematika

2( 1, 1 )

Obchodní provoz

4( 2, 2 )

Odborný výcvik

20( 10, 10 )

b) Výběrové a volitelné předměty

 

Celkem hodin týdně

30( 15, 15 )

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

 1. Učební  plán (obecný) večerního studia stanovuje počet  vyučovacích  hodin za celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný.  V závorkách je uvedená doporučená hodinová dotace  pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

 2.  Škola dopracuje učební plán (obecný)  pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán  pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin, tj. 30 hodin za celé studium.

 3. Ve  večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

 4. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný  výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den - 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

 5.  Pro večerní studium dále platí  všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz  strana 10 - 11, mimo poznámek,  které se vztahují  k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů) a poznámka č.8.

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé

období studia

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

20( 10, 10 )

Občanská nauka

20( 10, 10 )

Matematika

20( 10, 10 )

Obchodní provoz

40( 20, 20 )

Odborný výcvik

200( 100, 100 )

  b) Výběrové a volitelné předměty

 

Celkem hodin týdně

300( 150, 150 )

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

 1.  Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet  konzultačních  hodin za celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný (je uvedená doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky).

 2. Škola dopracuje učební plán (obecný)  pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán  pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 150 konzultačních hodin, celkem 300 hodin za celé studium.

 3. V  dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

 4. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou  pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

 5.  Konzultační hodiny stanovené pro odborný  výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

 6. V  závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky  ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí  vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně  ze tří předmětů.

 7. Pro dálkové studium dále platí  všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz strana 10 - 11, mimo poznámek,  které se vztahují  k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola  nezařadí  do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a  volitelných  předmětů) a poznámka č.8