CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Pojetí oboru 

            Příprava v učebním oboru prodavač, prodavačka zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. 

            Učební obor prodavač, prodavačka je koncipován jako větvený obor se společným základem a šestnácti zaměřeními. Pro všechna zaměření jsou společné učební osnovy všeobecně vzdělávacích a odborných vyučovacích předmětů kromě zbožíznalství, v němž se učební osnova již od 1. ročníku člení na výše uvedená zaměření.  V zaměření pro smíšené zboží se učební osnova zbožíznalství od 1. ročníku dále člení na dva bloky učiva. Blok učiva A je určen pro přípravu žáků v obchodních domech, blok učiva B je určen pro přípravu žáků ve spotřebních družstvech. Toto uspořádání výrazně přispívá k tomu, že studijní programy jsou pružnější a přizpůsobivější specifickým potřebám zaměstnavatelů, podnikatelských svazů, podmínkám regionů a škol.

 

2. Cíle a obsah vzdělávání 

            Cílem vzdělávání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.

            Obsah vzdělávání tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů. 

            Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti žáků a vytvářejí předpoklady nezbytné k osvojení odborné složky vzdělávání. Při volbě v oblasti přírodovědných předmětů se vychází z charakteru a zaměření učebního oboru. Konstrukce učebního plánu umožňuje rovněž zařadit výběrové předměty, které umožní žákům dle vlastního zájmu rozšířit, doplnit a prohloubit všeobecné vzdělání. Při volbě výběrových předmětů se vychází z charakteru oboru, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků. 

            Druhou skupinu tvoří odborné vyučovací předměty, v nichž je obsah vzdělávání zaměřen zejména na osvojení schopnosti komunikace při jednání se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky s uplatněním cizího jazyka, na znalosti zboží a jejich využití při prodeji, příjmu, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, na využívání moderních metod a technik prodeje zboží i na ekonomické vyhodnocování činností souvisejících s hospodařením provozních jednotek všech forem vlastnictví, včetně provádění administrativních prací. 

            Třetí skupinu tvoří nepovinné vyučovací předměty, které jsou vhodným doplňkem povinných vyučovacích předmětů a přispívají k prohloubení vědomostí a dovedností žáků.

 

3. Podmínky přijetí 

            Do 1. ročníku učebního oboru prodavač, prodavačka jsou přijímáni žáci – hoši a dívky, kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení ke studiu ve středních školách a vyhovují zdravotním požadavkům MZ ČR. Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutný souhlas posudkové komise sociálního zabezpečení. O přijetí uchazečů rozhodne ředitel střední školy.

 

4. Profil absolventa 

Charakteristické rysy a schopnosti

-        samostatné a iniciativní řešení pracovních úkolů,

-        samostatné a pohotové rozhodování,

-        rozvinuté organizační schopnosti,

-        profesní etika,

-        praktická aplikace získaných vědomostí a dovedností,

-        adaptace na měnící se požadavky trhu práce,

-        umění jednat s lidmi,

-        estetické cítění a uplatňování estetických hledisek.

 

Všeobecně vzdělávací složka profilu

Požadavky na absolventa:

-        pohotové, kultivované a správné vyjadřování v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu), zvládnutí pravopisných norem a stylistických postupů ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak i profesních,

-        schopnost vytvářet si hodnotovou orientaci odpovídající životu v demokratické společnosti,

-        chápání důležitých společenských norem,

-        schopnost komunikace v cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozumění odbornému textu, pohotová práce se slovníkem a jinými informačními zdroji,

-        porozumění základní matematické terminologii a schopnost aplikace matematických poznatků v praxi,

-        získání poznatků o důležitých jevech a zákonitostech přírodních věd a zvládnutí jejich praktické aplikace, včetně ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů,

-        odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám,

-        pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí,

-        rozvinutí pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápat jako předpoklad soustavné péče o zdraví.

 

Odborná složka profilu

            Odborná složka profilu je charakterizována vědomostmi, dovednostmi a návyky získanými v průběhu studia absolventa, který je praktickou činností transformuje na profesionální dovednosti a návyky ve své každodenní práci.

 

Požadavky na absolventa

-        přesné ekonomické vyjadřování v ústním i písemném projevu,

-        chápání podstaty základních ekonomických jevů a principů tržního hospodářství,

-        ovládání jednoduchého účetnictví,

-        ovládání techniky administrativy při vyřizování písemností,

-        osvojení základních administrativních prací v prodejně,

-        využívání prostředků a pomůcek k racionalizaci administrativy

-        osvojení informační a komunikační technologie,

-        aplikace psychologie ve sféře obchodu, osvojení zásad jednání se zákazníkem,

-        samostatný prodej zboží,

-        ovládání základních operací příjmu zboží,

-        skladování základních druhů zboží,

-        ovládání základních způsobů aranžování a vystavování zboží v prodejně,

-        zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží,

-        zná vlivy působící na zboží, podmínky jeho přepravy a umí manipulovat se zbožím,

-        vyzná se v ošetřování a udržování základních sortimentních skupin zboží,

-        zná způsob použití prodávaného zboží, umí poskytovat široký okruh služeb souvisejících s prodejem zboží a odbornou poradenskou službu zákazníkům,

-        umí používat běžné prodejní pomůcky a zařízení prodejny,

-        umí ovládat činnosti spojené s pokladní službou,

-        zná předpisy týkající sel hmotné odpovědnosti,

-        dbá na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a předpisů protipožární ochrany.

 

5. Zdravotní požadavky na uchazeče 

            Do učebního oboru prodavač, prodavačka mohou být přijímáni hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem, bez vážnějších kosmetických vad a vad řeči. Nesmí trpět poruchami funkcí pohybového systému, zejména páteře, horních a dolních končetin. Dále nesmí trpět na chronická a alergická onemocnění kůže, jakož i na choroby dýchacích cest. Překážkou přijetí do oboru jsou choroby srdce a cév, záchvatovité stavy a nervové choroby, provázené poruchami koordinace a funkce. Uchazeči nesmí trpět psychickými poruchami, vyžaduje se dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Nesmí trpět vadami sluchu, sluchová ostrost musí být 6 metrů pro šepot, alespoň jednoho ucha. Musí mít dobrý zrak, zraková ostrost alespoň u jednoho oka musí být 5/15 a J.č.3, s případnou korekcí brýlemi.

Zaměření potravinářské a smíšené zboží

            Před přijetím do oboru je nutné postupovat podle vyhlášky MZ ČR o opatřeních proti přenosným nemocem. Uchazeči musí mít platný zdravotní průkaz. 

Zaměření elektrotechnické zboží

            Uchazeči nesmí trpět poruchami barvocitu, horních končetin a poruchou jemných motorických funkcí. 

Zaměření drogistické zboží

            Uchazeči nesmí trpět chorobami jater i v anamnéze a psychickými poruchami, např. narkománie, alkoholismus i v anamnéze. 

Zaměření motorová vozidla

            Uchazeči nesmí trpět smyslovými poruchami, které jsou v rozporu s požadavky kladenými na řidiče motorových vozidel podle platných právních předpisů. 

Zaměření stavebniny a řemeslnické potřeby

            Uchazeči nesmí trpět chorobami ledvin, chronickými záněty vedlejších nosních dutin a uší. 

Zaměření hodiny a klenoty

            Uchazeči musí mít zrakovou ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí brýlemi.

 

6. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

            Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a hygieny práce. 

            Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a dalších norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. 

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

            Nácvik a procvičování činností, které odpovídají pracím zakázaným mladistvým resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, v nichž je možné výuku žáků uskutečňovat.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

 

„Práce pod dozorem“  - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

„Práce s dohledem“ – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

7. Ukončování studia a uplatnění absolventů 

            Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon povolání prodavač. 

            Absolventi se uplatní, po nezbytném zapracování, zejména v povolání prodavač a v dalších obchodně provozních funkcích, pro něž se doporučuje vyučení v oboru. 

            Osvojení základů obchodního podnikání umožní absolventům po delším zapracování stát se samostatným obchodníkem ve vlastním soukromém obchodním podniku.

 

8.  Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

            Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předchozí přípravu. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

             Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

             Další vzdělávání je možné následným studiem vedoucím k dosažení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.