MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České Republiky

dne 14. července 1994, čj. 170 013/94-74 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem,

dne 1. dubna 1996, čj. 4538/96-74

a

dne 4. října 1996 čj. 5258/96-014 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

 66-51-H/003 (64-60-2/01) Prodavač - potravinářské zboží

66-51-H/004 (64-60-2/02) Prodavač - smíšené zboží

66-51-H/005 (64-60-2/03) Prodavač - elektrotechnické zboží

66-51-H/006 (64-60-2/04) Prodavač - drogistické zboží

66-51-H/007 (64-60-2/05) Prodavač - motorová vozidla

66-51-H/008 (64-60-2/06) Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby

66-51-H/009 (64-60-2/07) Prodavač - textil a oděv

66-51-H/010 (64-60-2/08) Prodavač - obuv a kožená galanterie

66-51-H/011 (64-60-2/09) Prodavač - domácí potřeby

66-51-H/012 (64-60-2/10) Prodavač - drobné zboží

66-51-H/013 (64-60-2/11) Prodavač - hodiny a klenoty

66-51-H/014 (64-60-2/12) Prodavač - nábytek a bytové zařízení

66-51-H/015 (64-60-2/13) Prodavač - textil, oděvy a obuv

66-51-H/016 (64-60-2/14) Prodavač - drobné zboží, klenoty a nábytek

66-51-H/017 (64-60-2/15) Prodavač - průmyslové zboží

66-51-H/018 (64-60-2/16) Prodavač - květiny

66-51-H/020 (64-60-2/17) Prodavač - zbraně a střelivo

 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

1

5

Cizí jazyk

CIJ

2

2

2

6

Občanská nauka

OBN

1

1

1

3

Matematika

MAT

1

1

1

3

Přírodovědné volitelné1)

 

bez dělení do ročníků

3

Fyzika

FYZ

 

 

 

 

Chemie

CHE

 

 

 

 

Biologie

BIO

 

 

 

 

Základy ekologie

ZAE

 

 

 

 

Tělesná výchova

TEV

1

1

1

3

2. Výběrové předměty2)

 

bez dělení do ročníků

3 - 6

Další cizí jazyk

CIJ

 

 

 

 

Dějepis

DEJ

 

 

 

 

Zeměpis

ZEM

 

 

 

 

Zdravověda

ZDR

 

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

 

76

Ekonomika

EKO

-

1

1,5

2,5

Obchodní provoz

OBP

1

1

1

3

Administrativa prodejny

ADP

2

1

1

4

Obchodní počty

OPO

1

1

-

2

Účetnictví

UCE

-

-

2

2

Informační technologie

INT

-

1

1,5

2,5

Psychologie prodeje

PSP

1

1

-

2

Propagace

PRO

-

1,5

-

1,5

Zbožíznalství

ZBO

2

2

2,5

6,5

Odborný výcvik

ODV

15

17,5

17,5

50

C. Nepovinné předměty3)

 

bez dělení do ročníků

 

Konverzace v cizím jazyce

KCJ

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

CVM

 

 

 

 

Sportovní hry

SPH

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Volba a zařazení přírodovědných předmětů do ročníků je v kompetenci ředitele střední školy. Při jejich volbě se vychází z potřeb učebního oboru.

2.      Volba, struktura a zařazení výběrových předmětů do ročníků je v kompetenci ředitele střední školy. Při jejich volbě se vychází z potřeb učebního oboru, regionu, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků.

3.      Nepovinné vyučovací předměty uvedené v učebním plánu lze rozšířit podle potřeb učebního oboru, regionu, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží ke schválení řediteli střední školy.

4.      Učivo vyučovacích předmětů je v 1. – 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

5.      Učební osnovy vyučovacích předmětů, včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující upravit v tematickém plánu při dodržení obsahu, v rozsahu do 30 % u každého tematického celku. Vyučující zařadí do tematických plánů nové poznatky vyplývající z rozvoje vědy a techniky, aktuální otázky rozvoje tržního hospodářství a přizpůsobí učivo specifickým potřebám regionu, podmínkám školy, předpokladům a zájmům žáků. Tematický plán musí schválit ředitel střední školy.

6.      Ředitel střední školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v příslušném ročníku stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

7.      Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Přírodovědné volitelné1)

bez dělení do ročníků

2 – 3

Fyzika

 

 

 

 

Chemie

 

 

 

 

Biologie

 

 

 

 

Základy ekologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výběrové předměty2)

bez dělení do ročníků

3 – 4

Další cizí jazyk

 

 

 

 

Dějepis

 

 

 

 

Zeměpis

 

 

 

 

Zdravověda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

-

1

1

2

Obchodní provoz

1

1

1

3

Administrativa prodejny

2

1

1

4

Obchodní počty

1

1

-

2

Účetnictví

-

-

2

2

Informační technologie

-

1

1

2

Psychologie prodeje

1

1

-

2

Propagace

-

1

-

1

Zbožíznalství

2

2

2

6

Odborný výcvik

2

2

2

6

 

 

 

 

 

C. Nepovinné předměty3)

bez dělení do ročníků

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

  

Poznámky: 

1.      Volba a zařazení přírodovědných předmětů do ročníků se řídí profilací učebního oboru a 

 je v kompetenci ředitele střední školy

2.      Volba a zařazení výběrových předmětů do ročníků je v kompetenci ředitele střední školy. Při jejich volbě se vychází z potřeb učebního oboru, regionu, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu žáků.

3.      Zařazení nepovinných vyučovacích předmětů do učebního plánu je v kompetenci ředitele střední školy.

4.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel střední školy.

5.      Učivo všech vyučovacích předmětů stanovených učebním plánem je v 1. – 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzí, ve 3. ročníku též k přípravě a vykonání závěrečné zkoušky.

6.      Vyučovací hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní (např. 4 hodiny se mohou soustředit do jednoho vyučovacího dne). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce jsou zaměřeny na doplnění a upevnění profilových dovedností.

7.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

-              průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

-              soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí,

-              podle charakteru oboru a obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové . poznatky vědy a techniky.

8.  Dále platí poznámky č. 5, 6 a 7 k učebnímu plánu denního studia.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

10

30

Matematika

10

10

10

30

Přírodovědné volitelné1)

bez dělení do ročníků

20 – 30

Fyzika

 

 

 

 

Chemie

 

 

 

 

Biologie

 

 

 

 

Základy ekologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výběrové předměty2)

bez dělení do ročníků

30 – 40

Další cizí jazyk

 

 

 

 

Dějepis

 

 

 

 

Zeměpis

 

 

 

 

Zdravověda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

-

10

10

20

Obchodní provoz

10

10

10

30

Administrativa prodejny

20

10

10

40

Obchodní počty

10

10

-

20

Účetnictví

-

-

20

20

Informační technologie

-

10

10

20

Psychologie prodeje

10

10

-

20

Propagace

-

10

-

10

Zbožíznalství

20

20

20

60

Odborný výcvik

20

20

20

60

 

 

 

 

 

C. Nepovinné předměty3)

bez dělení do ročníků

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1.      Volba a zařazení přírodovědných předmětů do ročníků se řídí profilací učebního oboru a je v kompetenci ředitele střední školy.

2.      Volba a zařazení výběrových předmětů do ročníků je v kompetenci ředitele střední školy. Při jejich volbě se vychází z potřeb učebního oboru, regionu, podmínek střední školy, předpokladu a zájmu žáků

3.      Zařazení nepovinných vyučovacích předmětů do učebního plánu je v kompetenci ředitele střední školy.

4.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel střední školy.

5.      Počty konzultačních vyučovacích hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel střední školy rozhodne,zda se stanovené počty konzultačních vyučovacích hodin zařadí do týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu, nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

6.      Konzultační vyučovací hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní (např. 20 konzultačních hodin se může soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační vyučovací hodiny jsou určeny k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

7.      V závěru každého pololetí vykonají žáci zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

1.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

-              průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

-              soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí,

-              podle charakteru oboru a obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové . poznatky vědy a techniky.

9.  Dále platí poznámky č. 5, 6 a 7 k učebnímu plánu denního studia.