CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

66-51-H /001 Obchodní provoz

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Délka a forma studia:

2 roky denního, večerního a dálkového studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

 

Absolvováním učebního oboru žáci získají odborné vědomosti a především praktické dovednosti a návyky potřebné k vykonávání prodeje a úklidu v prodejnách, skladech a ostatních přilehlých prostorech v obchodech a obchodních domech, k pomocným pracím při evidenci v obchodě a skladech. 

Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné provádět jednodušší pracovní činnosti v rámci obchodního provozu. 

V oboru se připravují žáci, u nichž převládá sklon k manuální práci, proto má velký význam praktická složka vzdělávání, v níž žáci získají praktické dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění v povolání i pro soukromý život. 

Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce, začlenit do společnosti a vypěstovali si kladný vztah k práci.

 

Charakteristika obsahových složek

 

Všeobecné vzdělávání  

Cílem tohoto vzdělávání je vytvoření předpokladů pro celkový rozvoj a kultivaci osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti a dovednosti získané na základní škole. 

Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého a jednoho cizího jazyka. V mateřském jazyce jsou žáci vedeni ke kultivovanému vyjadřování (v ústním i písemném projevu), ke zvládnutí pravopisných norem a správných stylistických postupů v obecných i profesních situacích, k povzbuzení zájmu o četbu. V cizím jazyce je cílem zvládnutí jednoduché konverzace na běžná témata a vybraných pojmů a řečových situací souvisejících s profesní činností žáků.

Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků, tj. vyjadřovat se ústně a písemně přiměřeně situaci, vysvětlovat a zdůvodňovat svůj názor, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou. 

Společenskovědní vzdělávání se realizuje hlavně v předmětu občanská nauka. Jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich osobní a občanský život v demokratickém státě tak, aby se dokázali lépe orientovat ve společnosti,  mohli se podílet na ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit i své soukromé problémy.

Z klíčových dovedností jsou v předmětu občanská nauka rozvíjeny především dovednosti řešit problémy a problémové situace, komunikativní dovednosti, dovednosti personální a interpersonální a dovednost pracovat s informacemi. 

Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a abstrakci. Realizuje se především v předmětu matematika a jeho cílem je zprostředkovat žákům poznatky potřebné pro výkon profese i další vzdělávání.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost komunikace, numerické aplikace,  dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi a využívat prostředků výpočetní techniky. 

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z fyziky a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi, popř. numerické aplikace. 

Estetické vzdělávání vytváří u žáků předpoklady pro estetické vnímání skutečnosti. Realizuje se nejen v předmětu český jazyk a literatura (prostřednictvím literárního umění), ale prolíná řadou dalších předmětů včetně odborných. Absolventi vzdělávacího programu budou pracovat ve službách, kde je estetické cítění a uplatňování estetických hledisek neoddělitelnou součástí pracovní náplně.

Z klíčových dovedností tato složka vzdělání posiluje dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi. 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví a na rozvíjení fyzických dispozic žáků.

Z klíčových dovedností jsou posilovány komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace.

 

Odborné vzdělávání  

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí  a s ohledem na vzdělatelnost žáků především praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v pracovním i v osobním životě. Velká pozornost je proto věnována účelnému propojení a návaznosti obsahu odborných předmětů  a odborného  výcviku.

 

Klíčové dovednosti  

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům pružněji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování:

­          komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním text ,

­          personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost spolupracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

­          dovednosti řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovat a dodržovat efektivní postupy při plnění úkolů,

­          numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé  aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací při práci v oboru,  

­          dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

 

Organizace výuky  

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní, večerní a dálkové studium. Je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravu žáků, kteří nemají kladný vztah k teoretické přípravě, je vhodné organizovat výuku tak, aby v týdnu byla zastoupena praktická i teoretická výuka.

 

Metodické přístupy  

Při volbě metod a forem výchovně-vzdělávací práce musí vyučující respektovat charakter a obsah předmětu, úroveň vzdělatelnosti žáků i konkrétní možnosti školy.

Těžiště vzdělávacího programu určeného pro žáky s menším zájmem o studium je především ve vyváženosti a vzájemném propojení mezi teoretickou a praktickou přípravou žáků.

Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva a využití osobního příkladu. 

Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním zdrojem informací. Při vyučování je vhodné i využití počítače včetně speciálních výukových programů. 

Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků. 

Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.

 

Další specifické požadavky:  

Zdravotní požadavky na uchazeče  

Do učebního oboru mohou být přijati jen hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem.

Při výběru učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

­          nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími středně velkou zátěž,

­          poruchami funkce horních a dolních končetin (hrubé),

­          poruchami funkce dolních končetin,

­          prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,

­          epilepsií a epileptickými syndromy zejména nekompenzovanými formami a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a k práci se stroji na krájení a porcování zboží a s dopravní technikou,

­          prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny.

Praktické výuky související s epiddemiologicky závažnými činnostmi (zejména související s činnostmi při uvádění potravin do oběhu s výjimkou balených potravin) se nemohou účastnit žáci, kteří nejsou zdravotně způsobilí k výkonu epidemiologicky závažných činností. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce  

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. 

Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém  vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organismu) apod.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalosti, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.