PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6651H Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Kód a název :                                           66-51-H /001 Obchodní provoz

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední vzdělání

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část

Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáků, zvyšuje se orientace na jejich životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem a se sebou.    

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směruje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

­          dodržoval v ústním i písemném jazykovém projevu  jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřoval; v cizím jazyce rozuměl  a uměl používat základní jednoduché krátké věty o běžných věcech denního života,

­          měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadlo, kina, koncerty, výstavy).

­          měl vědomosti, dovednosti, návyky potřebné  pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a chovat se podle morálních zásad a požadavků odpovídajících kulturnímu společenskému chování,

­          byl seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomoval si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

­          dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

­          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své práci, měl uvědomělý vztah k životnímu prostředí a návyk ekologického chování,

­          byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí nezodpovědného sexuálního chování, drogových a jiných závislostí a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec; snažil se zvyšoval nebo udržoval svou tělesnou zdatnost a upevňoval své zdraví,

­          měl osvojeny základní uživatelské dovednosti pro práci s osobním počítačem.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady i k tomu, aby absolvent po příslušné praxi:

­          ovládal pracovní prostředky pro pracovní činnosti,

­          znal předpisy a normy, které jsou platné pro výkon povolání,

­          dodržoval bezpečnostní a hygienická opatření,

­          dovedl vykonávat přípravné a úklidové práce v prodejnách, skladech a přilehlých prostorech a v obchodních domech,

­          uměl manipulovat se zbožím ve skladu,

­          uměl manipulovat se zbožím v prodejně a připravit je pro prodej,

­          ovládal prodej vybraných skupin zboží,

­          uměl pečovat o kvalitu skladovaného zboží,

­          uměl správně používat jednoduché mechanizační prostředky pro úklid a mytí,

­          ovládal manipulaci s obaly a běžné balení zboží,

­          ovládal vážení a měření vybraných druhů zboží a jeho rozvažování s použitím elektronických vah,

­          uměl se chovat k zákazníkovi a ke spolupracovníkům,

­          ovládal nabídku zboží včetně náhradní nabídky ,

­          uměl obsluhovat jednoduché mechanizační, dopravní a úklidové prostředky,

­          znal základní evidenci a administrativu příslušného pracovního úseku,

­          ovládal jednoduchou výpočetní techniku.

 

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

­          schopností prakticky aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky,

­          kultivovaným vystupováním a uměním jednat s lidmi,

­          estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v práci i v každodenním životě,

­          samostatným a iniciativním řešením jednoduchých praktických úkolů,

­          schopností adaptovat se na měnící se požadavky na trhu práce.

 

 Možnosti uplatnění absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je žák schopen vykonávat pracovní činnosti spojené s obchodním provozem, například úklid v prodejních prostorách, skladech, doplňování zboží v prodejnách, prodej vybraných výrobků.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém učebním oboru. Po složení závěrečné zkoušky v tomto oboru se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.