CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

66-51-H /022 Prodavač a výrobce lahůdek

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky

Délka a forma studia:

3 roky denního studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program učebního oboru prodavač a výrobce lahůdek je koncipován jako tříletý učební obor v rámci druhé úrovně obchodního směru vzdělávání. Zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.

Obsah vzdělávání tvoří tři složky: všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a klíčové kompetence.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa - odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o zaměstnance, schopného kvalifikovaně a kvalitně pracovat v odbytových a gastronomických provozovnách, popřípadě zahájit samostatnou podnikatelskou činnost.

 

Charakteristika obsahových složek

Charakteristiky obsahových složek jsou orientovány tak, aby žák byl schopen na základě osvojených vědomostí a dovedností vykonávat činnosti tvořící základ jeho budoucí odbornosti.

 

Všeobecné vzdělávání

Všeobecně vzdělávací složka rozšiřuje obecnou vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání.

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru prodavač a výrobce lahůdek je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od základního kurikula (standardu), vymezujícího v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání: 

Jazykové vzdělávání  plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském i cizím jazyce, učí je komunikovat s jinými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

Společenskovědní vzdělávání  má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín, zejména etiky, filozofie, psychologie, sociologie, politologie, teorie státu a práva, ekonomie. Osvojené poznatky umožní žákům pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci, postoje, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti. 

Matematické vzdělávání  rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. 

Přírodovědné vzdělávání  obsahuje vybrané učivo biologie a chemie doplněné o nezbytné základní ekologické poznatky. Žáci si osvojí nedůležitější pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i každodenním životě. 

Estetické vzdělávání  posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Na formování estetického cítění a vzdělávání se podílejí různé druhy umění, např. slovesné, výtvarné, film, hudba. Velký význam má především literární vzdělávání, které akcentuje zejména výchovu kulturního čtenářství. Při četbě literárního díla dokáží žáci dávat jeho obsah do souvislosti s historickým vývojem společnosti. 

Rozvoj tělesné kultury  je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy.

 

Odborné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na získání vědomostí, dovedností a návyků důležitých pro ovládání zpracování potravin, přípravu lahůdkářského zboží pouze z hotových polotovarů včetně kompletace výrobků a jejich prodeje, na osvojení dovedností komunikace se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky, na poradenskou službu zákazníkům, skladování, ošetřování a aranžování zboží, ekonomické vyhodnocení provozovny včetně provádění základních administrativních prací v provozní jednotce, s využitím prostředků informační a komunikační technologie.

Složka odborného vzdělávání je odvozena od základního kurikula (standardu) vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů obchodního směru vzdělávání. Poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a  návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v provozních jednotkách i gastronomických provozovnách. Na teoretickou odbornou přípravu navazuje praktická příprava v odborném výcviku. Je zaměřena na osvojení praktických činností. Ve složce odborného vzdělávání jsou zahrnuty následující obsahové okruhy: 

Ekonomika  je zaměřena na vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné k úspěšnému hospodaření v provozních jednotkách. Žáci získají informace o podnikání a jeho právních a organizačních formách, naučí se charakterizovat strukturu majetku a jeho zdroje, chápat princip hospodaření, znát podstatu mzdy a její strukturu.  Učivo umožní žákům řešení konkrétních situací na příkladech z praxe.  

Obchodní provoz poskytuje žákům poznatky potřebné k samostatnému vykonávání obchodních operací. Žáci získají přehled o zaměstnancích a organizaci práce v provozních jednotkách, formách prodeje zboží, obchodních operacích. Rovněž získají informace o významu a úkolech maloobchodu, hlavních typech provozních jednotek, dodavatelích, významu a funkci velkoobchodu, evidenci majetku, inventarizaci, odpovědnosti za škody. 

Administrativa provozu je zaměřena na ovládání techniky psaní desetiprstovou hmatovou metodou bez vyhledávání jednotlivých kláves zrakem. Žáci se naučí vyhotovovat různé druhy obchodních písemností souvisejících s realizací pracovních činností včetně stylizace obchodních dopisů. Samostatně vyřizují obchodní korespondenci, používají prostředky a pomůcky k racionalizaci administrativy. Získají přehled o organizaci písemného styku. 

Obchodní počty přispívají k osvojování a prohlubování dovedností a návyků při provádění početních operací, převodech a propočtech měrných i peněžních jednotek. Rozvíjejí logické a abstraktní myšlení, upevňují početní paměť. Žáci se naučí provádět výpočty s náležitou jistotou a pohotovostí, dokonale ovládat pracovní postupy a přesnému vyjadřování. 

Účetnictví poskytuje žákům vědomosti a dovednosti nezbytné k pořizování a zpracování účetních dokladů, provádění účetních operací i samostatnému vedení jednoduchého účetnictví v provozní jednotce. Žáci se seznámí s náležitostmi daňových dokladů a jejich použitím v praxi. 

Informační technologie zahrnuje učivo poskytující žákům odborné vědomosti a praktické dovednosti potřebné k uživatelskému ovládání prostředků informační a komunikační technologie, zejména operační systém počítače, technologie tisku dokumentů, technologie ochrany dat, pokladní systémy, internet. Žáci se naučí provozovat aplikační programy související s konkrétní činností v provozních jednotkách a lahůdkářských provozovnách. 

Oborová legislativa je zaměřena na uplatňování a dodržování právních norem při prodeji a přípravě lahůdkářského zboží, které jsou nezbytné především z hlediska ochrany spotřebitelů, aby nedocházelo k ohrožení zdraví, životního prostředí, škodám způsobených vadou výrobku apod. 

Psychologie umožňuje žákům pochopit a využívat vědomosti a dovednosti, zejména z odvětví, která mají bezprostřední vztah k obchodní praxi a schopnost aplikovat je při komunikaci a jednání s lidmi, vhodném řešení různých situací v pracovním procesu i osobním životě. 

Propagace rozvíjí estetický cit, vkus, osobitý výtvarný projev, aktivizuje vlastní fantazii a inspiraci žáků. Připravuje žáky v oblasti účinné podpory prodeje k výběru a účelnému využití propagačních prostředků. Žáci se naučí vystavovat a aranžovat zboží, zhotovovat cenovky, reklamní texty, realizovat výrobu jednoduchých reklamních prostředků různou technikou. 

Zbožíznalství poskytuje žákům vědomosti o potravinářském zboží z hlediska využití tohoto sortimentu jako potravinové základny pro přípravu lahůdkářského zboží i jako doplňkového sortimentu v prodejnách rychlého občerstvení, mléčných jídelnách, stáncích i základního sortimentu v běžných prodejnách potravin. 

Gastronomie zahrnuje učivo z oblasti výživy, využívání potravin a pracovních činností při přípravě lahůdek. Žáci získají poznatky o zpracování potravin a technologickém postupu při přípravě lahůdkářského sortimentu i zajišťování gastronomických zakázek podle přání zákazníků.

Odborný výcvik je důležitou součástí odborné přípravy na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání. Plní funkci integrujícího předmětu, ve kterém si žáci přetvářejí vědomosti a dovednosti získané v teoretickém vyučování na profesionální dovednosti a návyky. Žáci se naučí vykonávat obchodní činnosti související s prodejem a připravovat lahůdkářské výrobky z hotových polotovarů. Důraz je kladen na důsledné dodržování přísných hygienických norem.

  

Klíčové kompetence

Představují obecnější kvalifikační předpoklady, které jsou nezbytné k uplatnění v pracovním i osobním životě.

Klíčové kompetence získané vzděláváním umožňují žákům lépe reagovat na rozvoj vědeckého poznání i společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Výchovně-vzdělávacích cílů klíčových kompetencí ve vzdělávacím programu prodavač a výrobce lahůdek je dosahováno osvojením: 

Komunikativních kompetencí - kompetence v oblasti dorozumívání, které napomáhají v orientaci při kontaktu se zákazníky a obchodními partnery, slouží ke zpracování písemného materiálu, k vysvětlování informací získaných vlastní četbou i znalostí informačních pramenů. 

Personálních a interpersonálních kompetencí

personálních - kompetence zdokonalovat a využívat sebepoznávání, sebekontroly, seberegulace a seberealizace pro stanovení přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, kompetence zdokonalovat vlastní učení a pracovní výkon, kompetence dodržovat zdravý životní styl,

interpersonálních - kompetence spolupracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů, přijímat odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních. 

Kompetencí řešit problémy a problémové situace - dovednosti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. 

Numerických aplikací - kompetence řešit praktické úkoly a situace z oblasti vlastní profese i běžného života, a k jejich řešení využívat matematické i přírodovědné poznatky. 

Kompetencí využívat informační technologie a pracovat s informacemi - kompetence uživatelsky pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanité informační zdroje a informace různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

 

Organizace výuky

Studium je organizováno jako tříleté denní pro žáky, kteří ukončili povinnou docházku  základní školy. Příprava v učebním oboru prodavač a výrobce lahůdek zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Teoretické vyučování a ukončení studia vykonáním závěrečné zkoušky se zajišťuje pouze ve střední škole. Praktické vyučování se uskutečňuje formou odborného výcviku ve střední škole, středisku praktického vyučování (SPV) nebo na pracovišti praktického vyučování (PPV). Odborný výcvik konají žáci ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením kvalifikovaných a zkušených odborníků - mistrů odborné výchovy a instruktorů.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Jejím úspěšným vykonáním dosáhne absolvent střední odborné vzdělání a získá výuční list.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru vyučovacích předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti střední školy. Vyučující vyvíjejí soustavnou péči směřující k vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností žáků, např. profesní vystupování, kultivované vyjadřování, estetický cit, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky a spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce.

Při teoretickém i praktickém vyučování věnuje vyučující zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových kompetencí.

Orientaci o realizaci cílů klíčových kompetencí ve vyučovacích předmětech poskytuje tabulka, zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem.

K realizaci cílů klíčových kompetencí se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivačních metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a tematicky vhodně koncipovaných žákovských projektů. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je zařazen v závěru učebních dokumentů. Tento žákovský projekt není pro školy povinný. Jedná se o ukázku jednoho projektu, na jehož základě si vyučující mohou zpracovat podklady pro realizaci dalších žákovských projektů.

Ve výuce je žádoucí volit takové metody a formy práce, které rozvíjejí logické myšlení a vyjadřovací schopnosti žáků, vedou je k samostatnosti při řešení problémových situací a ke kolektivní práci. K prohloubení profesní přípravy přispívají exkurze a besedy s odborníky, seminární práce a žákovské projekty. 

 

Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky a podmínek přijímacího řízení. Hodnotí se dosažené studijní výsledky, zájem uchazeče o učební obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické i osobnostní. Uchazeči musí též vyhovovat zdravotním požadavkům stanoveným pro tento učební obor. Studium je určeno pro hochy a dívky.

 

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru učebního oboru prodavač a výrobce lahůdek nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:           

·      nemocemi pohybového systému znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou fyzickou zátěž 

·      poruchami funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky)

·      prognosticky závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek

·      prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže (hlavně na rukách a v obličeji)

·      prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími velkou fyzickou zátěž

·      těžkými poruchami zraku, které nelze korigovat optickými pomůckami, poruchami zorného pole a poruchami barvocitu.

 

K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídicího činnost kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.

Rozsah praktické přípravy na povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět stanoví ZP ve znění pozdějších předpisů, v § 163 až 168 a dále ustanovení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

Vyučující je povinen žáky vždy poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se všemi vyskytujícími se riziky, hygienickými požadavky, požárním nebezpečím, a to jak na pracovištích odborného výcviku tak i při praktických cvičeních.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany se rozumí:

 

a)  Důkladné seznámení žáků s platnými a ostatními předpisy k zajištění BOZP,  hygieny práce,      technologickými a pracovními postupy, 

b)  používání    strojního    zařízení,    pracovních    nástrojů    a   pomůcek,   které   odpovídají       bezpečnostním a hygienickým předpisům, 

c)  používání    osobních   ochranných   pracovních   prostředků   podle   vyhodnocených   rizik u pracovních činností, 

d)  dodržování   zákonných  ustanovení  v  oblasti  požární  ochrany  a  prevence  před možným vznikem požáru, 

e)  vykonávání stanoveného dozoru

práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování  BOZP a pracovního postupu.  Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout  tak, aby  mohla  bezprostředně  zasáhnout   v  případě  porušení  bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví,

práce pod dohledem -   osoba   pověřená   dohledem   zkontroluje   před   zahájením    práce      pracoviště      žáků  a  pokud  všechna pracovní místa zrakově neobsáhne,  pak  je  v  průběhu prací  obchází a kontroluje.

  

Možnosti vazby na další vzdělávací cesty

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předchozí přípravu. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Další vzdělávání je možné následným studiem k dosažení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.