PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6651H Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Kód a název :                                           66-51-H /022 Prodavač a výrobce lahůdek

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední vzdělání

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část

Obecným cílem vzdělávání v učebním oboru prodavač a výrobce lahůdek je připravit absolventy na práci v podmínkách rychle se vyvíjející společnosti, na správnou životní orientaci, vzrůstající požadavky na kvalifikovanou pracovní činnost a životní adaptabilitu související s uplatněním na trhu práce.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku je připraven samostatně nebo v týmu provádět odborné činnosti, zejména prodej a přípravu lahůdkářského sortimentu v provozních jednotkách a gastronomických provozech na úrovni středního odborného vzdělání.

 

Všeobecné předpoklady, vědomosti, dovednosti a osobní kvality

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

 ·      pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřoval v mateřském jazyce, v mluveném i písemném projevu, dodržoval pravopisné normy a stylistické postupy v obecných i profesních komunikativních situacích,

·      znal a pochopil uměleckou a společenskou funkci české a světové literatury, vytvářel si pozitivní čtenářské návyky,

·      dovedl komunikovat v cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozuměl odbornému textu, pohotově pracoval se slovníkem a jinými informačními zdroji,

·      chápal svou národní i evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí, uznával rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·      znal principy demokratického fungování společnosti, její přednosti i problémy,

·      chápal podstatu evropské integrace, dokázal posoudit její ekonomické přednosti i problémy,

·      uplatňoval poznatky a dovednosti středoškolské matematiky v oblasti daného oboru nezbytné pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě,

·      měl osvojeny základní poznatky o důležitých jevech, procesech a zákonitostech přírodních věd a ovládal jejich praktické aplikace ve své profesi i každodenním životě včetně pochopení ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů,

·      zaujímal pozitivní vztah k tvorbě životního prostředí a aktivně přistupoval k jeho ochraně,

·      uplatňoval návyky směřující k péči o tělo a zdraví,

·      znal důsledky nezdravého a neodpovědného způsobu života, drogových závislostí i jiných negativních vlivů, snažil se upevňovat  své zdraví i tělesnou zdatnost, 

·      pečoval o své duševní zdraví, uplatňoval zásady duševní hygieny, a tak dokázal čelit psychickému i fyzickému zatížení vyplývajícímu z charakteru povolání,

·      dovedl uplatňovat strategie a techniky pro řešení konfliktů i jejich prevenci,

·      samostatně a iniciativně řešil pracovní úkoly,

·      projevoval smysl pro čestné jednání, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

·      jednal samostatně, cílevědomě, rozvážně a pohotově,

·      kultivovaně a profesionálně vystupoval v souladu s etickými i společenskými pravidly, 

·      dbal na úpravu zevnějšku, kulturu vystupování a chápal tyto požadavky jako jeden z prostředků reprezentace firmy,

·      uplatňoval estetická hlediska ve své profesi i každodenním životě,

·      měl trvalý a všestranný zájem o rozvoj osobnosti.

 

Předpokládané odborné vědomosti a dovednosti

Po ukončení přípravy v učebním oboru prodavač a výrobce lahůdek a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

 ·      charakterizovat a správně používat základní ekonomické pojmy a vztahy,

·      charakterizovat mechanismus fungování trhu a aplikovat jej na konkrétních příkladech,

·      se orientovat v základních národohospodářských veličinách, chápat postavení obchodu v národním hospodářství,

·      charakterizovat strukturu majetku i jeho zdrojů,

·      efektivně hospodařit s majetkem, vést evidenci hospodaření firmy, pochopit odpovědnost za škodu,

·      uplatňovat předpisy o hmotné odpovědnosti,

·      stanovovat náklady a výnosy, zjišťovat hospodářský výsledek,

·      důsledně zvažovat a realizovat možnosti snižování nákladů a zvyšování výnosů,

·      provádět platební styk a zúčtovací operace včetně vedení dokladů,

·      spolupracovat s organizacemi poskytujícími služby firmě,

·      charakterizovat podstatu a cíle podnikání a uplatňovat zásady podnikání v praxi,

·      spolupracovat na zahájení a provozování podnikatelské činnosti fyzické osoby (živnostenské podnikání) i právnické osoby (obchodní společnosti), orientovat se v základních otázkách této problematiky,

·      důsledně uplatňovat platné právní normy týkající se obchodněprovozní a podnikatelské činnosti, uvědomovat si důsledky v případě jejich nedodržování včetně postihů kontrolními orgány,

·      vyhotovovat prvotní účetní doklady, ověřovat jejich náležitosti, prověřovat správnost, zajišťovat oběh dokladů včetně jejich ukládání a likvidace,

·      vést jednoduché účetnictví, uplatňovat odlišnosti ve vedení účetnictví neplátců a plátců daně z přidané hodnoty,

·      posuzovat dopad jednotlivých účetních případů na stav majetku a výši hospodářského výsledku,

·      vyplňovat daňové přiznání z příjmu fyzických osob,

·      vykonávat běžné administrativní činnosti, zejména vyřizovat obchodní korespondenci, využívat prostředky informační a komunikační technologie,

·      vyhotovovat různé druhy písemností související s realizací pracovních činností provozní jednotky nebo provozovny, 

·      využívat prostředky a pomůcky k racionalizaci administrativy,

·      používat rozmanité prostředky informační a komunikační technologie,

·      používat speciální aplikační programy,

·      komunikovat v počítačové síti,

·      komunikovat a vyhledávat informace na internetu,

·      využívat poznatky základních psychologických disciplín pro pozorování sebe, zákazníků, obchodních partnerů i spolupracovníků pro prevenci, identifikaci a řešení konfliktů,

·      uplatňovat etické a společenské normy v profesní i podnikatelské činnosti,

·      uplatňovat poznatky z psychologie práce při vytváření pracovního prostředí a zkvalitňování podmínek obchodní činnosti,

·      dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci s potravinami i předpisy požární ochrany v pracovním procesu,

·      uplatňovat vstřícnost a ochotu k zákazníkům, zejména starším a zdravotně postiženým občanům,

·      efektivně využívat všechny formy komunikace v konkrétních situacích, vyjadřovat se přesně a věcně v souladu s jazykovými normami,

·      dokonale charakterizovat prodávaný sortiment zboží, zejména z hlediska jeho použití, průběžně sledovat nové druhy zboží a poskytovat informace zákazníkům,

·      hodnotit zboží podle jeho vlastností včetně senzorického hodnocení,

·      připravovat zboží k prodeji, dodržovat zásady hygieny,

·      nabízet zboží zákazníkům,

·      prodávat potravinářské zboží včetně lahůdkářských výrobků,

·      správně vést rozhovor se zákazníkem, uplatňovat zásady společenského vystupování, řešit problémové situace ve styku se zákazníky,

·      poskytovat poradenskou službu  zákazníkům,

·      pracovat se strojním zařízením, technickým vybavením a pracovním inventářem provozní jednotky a provozovny,

·      přesně dělit, vážit, měřit a hbitě provádět výpočet ceny zboží,

·      pracovat na kontrolní pokladně včetně manipulace s platebními kartami a šeky,

·      správně účtovat zboží a vyhotovovat prodejní doklady,

·      balit zboží vhodným materiálem, funkčně a na odpovídající estetické úrovni, uplatňovat různé způsoby balení zboží včetně dárkového balení,

·      reagovat na reklamace zákazníků,

·      objednávat zboží, provádět odběr a přejímku zboží včetně vedení dokladů,

·      vyřizovat reklamace zboží u dodavatele,

·      skladovat a ošetřovat zboží včetně vedení dokladů,

·      manipulovat s obaly, likvidovat nevratné obaly, aniž by docházelo k ohrožení životního prostředí,

·      provádět fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů,

·      používat různé techniky psaného i konstruovaného písma při zhotovování cenovek, popisek, reklamních textů i s podporou počítačového grafického programu,

·      vystavovat a aranžovat zboží ve vitrínách, na panelech, ve výkladních skříních,

·      vytvářet jednoduché reklamní prostředky různou technikou pro potřebu propagace provozní jednotky,

·      charakterizovat jednotlivé složky potravy, objasňovat jejich význam,

·      určovat jakost potravin a jejich výživovou (biologickou a energetickou) hodnotu,

·      propagovat racionální výživu,

·      charakterizovat význam zdravotní nezávadnosti potravin a uplatňovat ji v praxi,

·      provádět základní úpravy při zpracování potravin,

·      připravovat základní i doplňkový sortiment lahůdkářských výrobků, ale pouze z hotových polotovarů,

·      připravovat různé druhy nápojů,

·      používat technologické postupy přípravy, pracovat s technologickými normami, klást důraz na jakost, estetickou úpravu a adjustaci lahůdkářských výrobků,

·      volit vhodné technologické postupy přípravy s ohledem na zdraví spotřebitelů a zásady racionální výživy,

·      sestavovat kalkulace lahůdkářských výrobků,

·      respektovat dietetické zásady a gastronomická pravidla,

·      hodnotit jakost potravin a lahůdkářských výrobků včetně senzorického hodnocení,

·      identifikovat vady potravin včetně lahůdkářských výrobků,

·      uchovávat a skladovat lahůdkářské výrobky,

·      připravovat a prezentovat nabídku lahůdkářských výrobků, realizovat požadavky zákazníků.

 

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

·      využívat nejen tradiční, ale i netradiční potraviny, orientovat výrobky do oblasti racionální výživy,

·      vést skladové hospodářství,

·      spolurozhodovat o výrobním programu organizace a realizovat vhodnou formu nabídky a prodeje vzhledem k prodávanému sortimentu i k dispozičnímu řešení provozovny,

·      podílet se na zpracování podnikatelského záměru,

·      založit a úspěšně vést vlastní firmu,

·      navazovat a rozvíjet kontakty se zákazníky a obchodními partnery,

·      vést obchodní jednání,

·      vyvarovat se zbytečných chyb a omylů, které by mohly vést k zániku firmy,

·      být konkurenceschopný, zdravě soutěžit.

 

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi učebního oboru prodavač a výrobce lahůdek mají možnost se uplatnit na trhu práce zejména v obchodních firmách a organizacích všech forem vlastnictví, např. jako prodavači potravinářského zboží a lahůdek, v prodejnách rychlého občerstvení, mléčných jídelnách, v gastronomických provozovnách, na veletrzích a prodejních výstavách. Absolventi jsou rovněž schopni připravovat lahůdkářské výrobky, a to z polotovarů, nikoliv ze základních surovin, které z hygienického hlediska mohou přinášet velké zdravotní riziko.