MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30.8. 2001, čj. 24031/01-23 s platností od 1. září  2002 počínaje 1. ročníkem

 

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6651H Prodavač, obchodník, obchodní provoz

Studijní obor: 66-51-H /022 Prodavač a výrobce lahůdek

 

 denní studium 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

1

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Základy přírodních věd

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Výběrové předměty

 

 

-

2

2. Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

-

1

1,5

2,5

Obchodní provoz

1

1

1

3

Administrativa provozu

2

1

-

3

Obchodní počty

1

-

-

1

Účetnictví

-

-

2

2

Informační technologie

1

1

1

3

Oborová legislativa

-

-

1

1

Psychologie

1

1

-

2

Propagace

1,5

-

-

1,5

Zbožíznalství

1,5

1

1

3,5

Gastronomie

1

0,5

1

2,5

Odborný výcvik

12

17,5

17,5

47

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

  1. Všeobecně vzdělávací předměty podle učebního plánu se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro učební obory. Jsou vydány v samostatných souborech. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - č.j. 25 625/99-22 ze dne 19.7.1999, cizí jazyk - č.j. 27 668/99-22 ze dne 3.9.1999, občanská nauka - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998, matematika - č.j. 23 093/99-22 ze dne 14.6.1999, výběrové předměty - č.j. 23 213/98-23/230 ze dne 22.7.1998. Pro předmět tělesná výchova doporučujeme používat alternativní učební osnovy pro SŠ - č.j. 19 891/96-50 ze dne 23.5.1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami.

  2.  V rámci výuky českého jazyka se s ohledem na potřeby oboru zvyšuje podíl řečově komunikačních dovedností.

  3. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin.

  4. Výběr, struktura a zařazení výběrových předmětů do ročníků je v kompetenci ředitele střední školy. Při výběru vychází z potřeb učebního oboru, předpokladu a zájmu žáků. Hodinovou dotaci určenou pro výběrové předměty lze využít i k posílení výuky povinných vyučovacích předmětů. Učební osnovy výběrových předmětů vypracují předmětové komise  a předloží ke schválení řediteli střední školy. Rovněž je možné využít i učební osnovy schválené MŠMT ČR.

  5. Výběr a zařazení nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele střední školy.

  6. Učební osnovy vyučovacích předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové, aby je mohl vyučující doplnit o nové poznatky vyplývající z inovace vzdělávacího obsahu a promítnout regionální aspekty. V kompetenci ředitele střední školy je úprava obsahu až do výše 30 %.

  7. Ředitel střední školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů  v    rozsahu  do  10 %  celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v příslušném ročníku  stanovených učebním plánem  s tím,  že z učebního plánu  nebude  vypuštěn  žádný vyučovací   předmět  a  stanovený  celkový  počet  týdenních   vyučovacích   hodin   nebude překročen. 

  8.  Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.