CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

6652H Aranžér, propagační práce

Učební obor:

66-52-H/001 (64-51-2/00) Aranžér

Vstupní předpoklady žáků:

Splnění povinné školní docházky, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů, zdravotní způsobilost uchazeče

Délka a forma studia:

3 roky, denní studium, 3 roky studia při zaměstnání

Učební obor je určen pro:

Hochy a dívky

 

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program pro učební obor aranžér je koncipován jako tříletý a umožňuje získání všeobecných vědomostí, odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání aranžér. Vzdělávací program vychází z profesního profilu kmenového oboru vzdělávání aranžér, propagační práce a splňuje parametry Standardu středoškolského odborného vzdělávání, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a je přihlédnuto k poptávce trhu práce po vyučených pracovnících pro velké, středně velké firmy.

Koncepce učebního oboru a vzdělávacího programu (učebního plánu a učebních osnov jednotlivých předmětů) vytváří prostor pro realizaci požadavků škol na dotvoření a naplnění profilu absolventa podle požadavků žáků a podle požadavků trhu práce v příslušném regionu

-          jednak zařazením obecného učebního plánu bez rozdělení předmětů do ročníků s konkrétními hodinovými dotacemi, takže si škola může tento obecný učební plán dopracovat, může však převzít i doporučený učební plán, který je rovněž součástí učebních dokumentů,

-          jednak zařazením výběrových a volitelných předmětů včetně možnosti využít hodiny určené pro výběrové a volitelné předměty pro posílení předmětů již zařazených v učebním plánu.

Učební obor má všeobecně vzdělávací složku společnou s ostatními tříletými učebními obory ze směru obchodního. Zastoupení odborných předmětů odpovídá potřebám profilu absolventa uvedeného v tomto vzdělávacím programu.

Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě, kteří jsou schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnání se se soukromými i profesními problémy, a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Cílem učebního programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro povolání aranžér tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně vykonávat veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, ve službách na veletrzích a výstavách.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, tzn. snadno rekvalifikovatelného, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

2         Charakteristika obsahových složek

2.1   Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru aranžér je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (etiky, politologie, psychologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž sociální a osobnostní kultivace žáků. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoj jejich logického myšlení.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

2.1.5   Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je třeba nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak přes vlastní tvůrčí činnost žáka v odborných předmětech, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých a šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. Estetické vzdělávání se prolíná všemi vyučovacími předměty.


 

2.1.6   Rozvoj tělesné kultury

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu zdravověda vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy.

 

2.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr obchodní. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v povolání aranžér.

Charakteristika obsahových okruhů odborného vzdělávání
a) Ekonomika

Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům základní vědomosti z ekonomiky a uvádí je do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožní jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovněprávních vztahů, soukromém podnikání a podnikových činností. Dále jim poskytuje vědomosti o organizace práce na pracovišti a vede je k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonávané práce.

b) Propagace

Učivo seznamuje žáky s vědomostmi a dovednostmi které jsou spojeny s účelným využitím propagačních prostředků při zajišťování jednoduchých propagačních akcí, podporují a rozvíjejí samostatnou tvořivost žáků. Žáci jsou informováni o metodice, obsahu, hlavních metodách a formách propagace a naučí se vytvářet propagační prostředky různou technikou, připravovat a realizovat jednoduché propagační akce.

c) Aranžování

Učivo poskytuje žákům komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti aranžování v souladu s nejnovějšími slohy a trendy u nás i v zahraničí. Žáci se naučí upravovat a aranžovat zboží ve výkladních skříních, ve vitrínách, na prodejních výstavkách, ve výstavních kójích, na panelech.

d) Odborné kreslení

Učivo informuje žáky o kreslířských a malířských vědomostech a dovednostech potřebných pro výtvarné vyjadřování, rozvíjí u žáků cit pro linii, tvar a barvu, dává jim základní výtvarnou a estetickou orientaci zaměřenou pro potřeby oboru. Úkolem učiva je výtvarná příprava žáků pro praktickou aranžérskou činnost.

e) Písmo

Učivo vytváří a rozvíjí u žáků estetický cit pro tvar písma, jeho rytmus a výtvarně dokonalý grafický projev. Žáci se seznámí se vznikem a historií písma, s jeho vývojem od klasických typů až po moderní zpracování, naučí se písmo psát i konstruovat, správně umístit text dodané plochy a barevně ho zpracovat, případě i ve variantách.

f) Počítačová grafika

Učivo poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o nejnovějším způsobu zpracování návrhů různých textů, nápisů, propagačních prostředků, aranžování a to pomocí počítačového grafického programu.

g) Dějiny umění

Učivo umožňuje žákům orientaci v dějinách výtvarného a užitého umění, rozvíjí jejich estetický cit a vkus a vytváří předpoklady pro tvořivou práci v oboru. Učivo seznamuje žáky se vznikem a vývojem umění, s historickými a společenskými podmínkami jednotlivých vývojových etap architektury, sochařství, malířství a užitého změní od prehistorické do současné doby a naučit je využívat těchto poznatků v aranžérské tvorbě.

h) Práce s počítačem

Učivo poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti nutné k úspěšnému psaní na klávesnici. Žáci se naučí ovládat počítač, pracovat v prostředí Windows a aktivně používat MS Office Word a tabulkové editory. Učivo dále seznamuje žáky s internetem a s různými grafickými programy používaných v aranžérské praxi.

i) Zbožíznalství

Učivo seznamuje žáky s odbornými vědomostmi, aby mohli odborně manipulovat se zbožím v aranžérské praxi a přispěli k účinnému seznámení zákazníků s přednostmi a výhodami jednotlivých druhů zboží. Učivo naučí žáky klasifikovat zboží s ohledem na aranžérskou práci, charakterizovat a hodnotit zboží, chránit užitné vlastnosti zboží, ovládat vady na zboží způsobené jeho vystavováním a způsoby ochrany zboží proti škodlivým vlivům.

Mimořádný význam pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání má odborný výcvik, který plní funkci integrujícího předmětu, v němž si žáci prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové dovednosti, které si osvojili v teoretickém vyučování a učí se je používat v praxi. Odborný výcvik je vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků.

 

2.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům pružněji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování:

-          komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním text,

-          personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost spolupracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

-          dovednosti řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovat a dodržovat efektivní postupy při plnění úkolů,

-          numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací při práci v oboru,

-          dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

3         Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Studium může být organizováno i jako večerní a dálkové, rovněž tříleté. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování. Praktické vyučování může být zajišťováno také ve střediscích praktického vyučování, na pracovištích praktického vyučování nebo u fyzických či právnických osob. Doporučuje se organizovat praktické vyučování na reálných pracovištích firem. Cílem je především poznání pracovního prostředí obsahu a organizace práce, nároků na zaměstnance, ale i kontakt se zaměstnanci firmy a budoucími zaměstnavateli a rozšiřování a zdokonalování pracovních zkušeností.

4         Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími a mistry odborné výchovy vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností. Tomu odpovídají používané metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho, zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry.

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za obecným učebním plánem denní formy studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Zařazení žákovských projektů by mělo přispět k motivaci žáků - vzbuzení zájmu žáků o obor. Žákovský projekt lze splnit v rámci projektového týdne, který si škola může zařadit v průběhu školního roku. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je zařazen na závěr tohoto vzdělávacího programu (učebních dokumentů). Žákovský projekt zařazený v tomto vzdělávacím programu není pro školy povinný, ale jedná se o námět (ukázku) jednoho projektu, na základě kterého si vyučující ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů v případě jejich zařazení do přípravy.

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

5         Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento učební obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

6         Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru aranžér mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Uchazeči nesmí trpět zejména:

-          poruchami funkce horních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky),

-          prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže, spojivek a dýchacích cest včetně onemocnění alergických, a to při praktické výuce a předpokladu práce s alergeny,

-          prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

 

7         Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organismu) apod.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.       důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2.       používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.       používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.       vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

-          práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

-          práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.