PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6652H Aranžér, propagační práce

Učební obor:

66-52-H/001 (64-51-2/00) Aranžér

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru aranžér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto odborného vzdělání absolvent by měl být schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, některé z těchto činností mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od absolventa se často vyžaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce týmové.

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

 

1.2   Předpokládané vědomosti, dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          rozuměl vzájemnému vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti lidí, rozuměl fungování demokracie a byl ochoten se aktivně občansky projevovat,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, a intoleranci,

-          pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

-          získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

-          chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

-          byl schopen samostatného rozhodování, kritického myšlení a jednal odpovědně,

-          uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

-          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lid,

-          se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

-          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

-          dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

-          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

-          měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru aranžér a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák:

-          ovládá odbornou terminologii svého oboru a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          chápe podstatu základních ekonomických jevů a principů tržního hospodářství,

-          ovládá techniku administrativy,

-          ovládá informační a komunikační technologii,

-          má přehled o sortimentu zboží na současném trhu,

-          umí pracovat s aranžérským materiálem a nářadím, ovládá potřebné stroje a zařízení, umí zhotovit i použít nejrůznější aranžérské pomůcky,

-          ovládá zhotovování poutačů a dekoračních prvků,

-          umí instalovat menší výstavy,

-          ovládá propagační zajišťování drobné propagační akce, navrhování a realizace jednoduché propagační akce včetně návrhů a realizace vhodných reklamních prostředků,

-          ovládá techniku aranžérských prací, např. lepení různých materiálů, tapetování, potahování ploch papírem, textilem i jiným materiálem,

-          umí zpracovat propagační úkol na dané téma – napsání libreta a scénáře, vypracování makety a realizace návrhu,

-          ovládá různé techniky psaného i konstruovaného písma, jeho umístění v ploše včetně barevného řešení,

-          ovládá jednoduché grafické techniky a jejich realizaci v reklamní práci,

-          umí používat grafický program, zejména pro návrhářské práce, ovládá řazecí program, ovládá kopírovací a zvětšovací techniku,

-          ovládá manipulaci se světlem, zvukem a pohybem při práci,

-          umí kresebné zobrazování předmětů v ploše i prostoru, ovládá základy figurální kresby a malby včetně malby pozadí plochy a zvětšovacích technik kresby,

-          ovládá jednoduché výtvarné techniky a jejich aplikaci v návrhářské práci,

-          umí zhotovit cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům,

-          je schopen týmové práce,

-          je schopen sestavit kalkulaci spotřeby aranžérského materiálu, realizovaných prací,

-          ovládá vedení evidence vystavených a zapůjčených exponátů.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, ve společnostech a firmách provozujících výstavnictví a propagační činnost a ve službách.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i v jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Další vzdělávání je možné následným studiem vedoucím k dosažení vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.