MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 27. 5. 2003, čj. 20 448/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

  UČEBNÍ PLÁN  

 

Učebního oboru

66-52-H/001 Aranžér

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

3

Chemie*

0 až 2

Fyzika*

0 až 2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

4

Práce s počítačem

2

Ekonomika

2

Propagace

3

Aranžování

3

Odborné kreslení

2,5

Písmo

4

Počítačová grafika

2

Dějiny umění

1

Zbožíznalství

2,5

Odborný výcvik*

41 až 50

b) výběrové a volitelné

0 až 9

 

 

Celkem hodin týdně

96 až 99

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, nebo může využít doporučený učební plán. Při dopracování učebních plánů dodržuje zásady uvedené v poznámkách, které jsou součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Profil absolventa a učební plán dopracované ve škole, dopracované učební osnovy základních předmětů a učební osnovy výběrových, volitelných a případně i nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole, vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním profilu absolventa se rozumí konkretizace zaměření odpovídající poptávce trhu práce v dané oblasti a konkrétním podmínkám školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů a jejich hodinové dotace do jednotlivých ročníků, při zabezpečení koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného), viz. s. 13 nebo podle doporučeného učebního plánu. Zpracování učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové, volitelné a nepovinné vyučovací předměty.

3.       Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 30 % za celé období přípravy.

4.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

5.       Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a); o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

6.       Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. formou zpracování tematického plánu, i při zpracování učebních osnov výběrových a volitelných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

7.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 ze dne 19. 7. 1999, cizí jazyk – čj. 27 668/99-22 ze dne 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998, matematika – čj. 23 093/99-22 z 14. 6. 1999, základy přírodních věd (chemie, fyzika, základy ekologie) – varianta B – čj. 23 855/2002-23 ze dne 25. 7. 2002, tělesná výchova čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů.

8.       Vyučovací předmět ekonomika se vyučuje podle učební osnovy č.j. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999, vyučovací předmět práce s počítačem se vyučuje podle učební osnovy č.j. 13 567/2001-23 ze dne 8. 3. 2001. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů.

9.       Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení - žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

10.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy vydanými MŠMT.

11.   Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy. Jako nepovinné vyučovací předměty mohou být zařazeny např. předměty fotografování, konverzace v cizím jazyce, ekonomická cvičení, sportovní hry apod.

12.   U vyučovacích předmětů označených * je rozhodnutí o jejich zařazení do učebního plánu v kompetenci ředitele školy, přičemž musí být alespoň jeden z uvedených vyučovacích předmětů zařazen do učebního plánu a musí být dodržen maximální počet hodin uvedený v učebním plánu (obecném).

13.   V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

14.   Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy a obměnu učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

15.   Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při dopracování učebních osnov a při případném zpracování tematických plánů vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a respektovat vzdělávací požadavky vyplývající z potřeb trhu práce v daném regionu.

16.   Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

17.   Délka školního roku je v 1. až 3. ročníku 40 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 3. ročníku na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Dějepis

1

1

-

2

Matematika

1

1

1

3

Chemie*

1

1

-

2

Fyzika*

1

1

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Práce s počítačem

1

1

-

2

Ekonomika

-

-

2

2

Propagace

1

1

1

3

Aranžování

1

1

1

3

Odborné kreslení

1

0,5

1

2,5

Písmo

2

1

1

4

Počítačová grafika

-

1

1

2

Dějiny umění

-

-

1

1

Zbožíznalství

1

1

0,5

2,5

Odborný výcvik*

6 až 15

17,5

17,5

41

b) výběrové a volitelné

0 až 9

 

 

9

Počet hodin celkem

33

33

33

99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému). Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 14 - 16.

2.       Tabulky „Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku“ a „Přehled uplatňování klíčových dovedností“ uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

obecný Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

3 (1, 1, 1)

Cizí jazyk

3 (1, 1, 1)

Občanská nauka

3 (1, 1, 1)

Dějepis

2 (1, 1, -)

Matematika

3 (1, 1, 1)

Chemie*

1 (1, -, -)

Fyzika*

1 (1, -, -)

Základy ekologie

1 (1, -, -)

Práce s počítačem

1 (1, -, -)

Ekonomika

1 (-, -, 1)

Propagace

2 (1, 1, -)

Aranžování

2 (-, 1, 1)

Odborné kreslení

2 (1, 1, -)

Písmo

3 (1, 1, 1)

Počítačová grafika

1 (-, 1, -)

Dějiny umění

1 (-, -, 1)

Zbožíznalství

2 (1, 1, -)

Odborný výcvik*

10 (2, 4, 4)

b) výběrové a volitelné

3 (-, -, 3)

Počet hodin celkem

45 (15, 15, 15)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin. 45 hodin za celé studium.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den - 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností.

5.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz strana 14 - 16, mimo poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se ve večerním studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů) a mimo poznámek č. 4, 14, 17


 

obecný Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních konzultačních hodin za studium

A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

30 (10, 10, 10)

Cizí jazyk

30 (10, 10, 10)

Občanská nauka

30 (10, 10, 10)

Dějepis

20 (10, 10, -)

Matematika

30 (10, 10, 10)

Chemie*

10 (10, -, -)

Fyzika*

10 (10, -, -)

Základy ekologie

10 (10, -, -)

Práce s počítačem

10 (10, -, -)

Ekonomika

10 (-, -, 10)

Propagace

25 (10, 15, -)

Aranžování

25 (-, 10, 15)

Odborné kreslení

20 (10, 10, -)

Písmo

35 (10, 10, 15)

Počítačová grafika

15 (-, 15, -)

Dějiny umění

10 (-, -, 10)

Zbožíznalství

20 (10, 10, -)

Odborný výcvik*

110 (30, 40, 40)

b) výběrové a volitelné

30 (-, -, 30)

Počet hodin celkem

480 (160, 160, 160)

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy učebního oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 160 konzultačních hodin, celkem 480 hodin za celé studium.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.       V závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené v učebním plánu denního studia, viz strana 14 - 16, mimo poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů) a poznámek 4, 14, 17.