PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6653H Skladník, práce ve skladu

Kód a název :                                          66-53-H/003 Operátor skladování

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední vzdělání

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

 

Zaměření:

Učební obor je bez zaměření. V návaznosti na konkrétní profil absolventa a dopracováním učebního plánu na konkrétní podmínky školy je však možné, aby škola vhodnou volbou učiva vytvořila zaměření učebního oboru, které bude odpovídat zájmům žáků a poptávce trhu práce. Může se např. jednat o zaměření na hutní a strojírenské výrobky, či obchod. Tato zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a výučním listu. Bližší podmínky k tvorbě zaměření jsou stanoveny v profilu absolventa, v charakteristice vzdělávacího programu a v poznámkách k učebnímu plánu.

 

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

1. Výsledky vzdělávání:

 1.1 Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru operátor skladování je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků. Na základě tohoto odborného vzdělání absolvent by měl být schopen vykonávat takové činnosti, při nichž je nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, některé z těchto činností mohou vyžadovat i určitou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti. Od absolventa se často vyžaduje schopnost spolupráce s ostatními pracovníky a schopnost práce týmové.

 Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny  předpoklady pro další vzdělávání.

 

1.2 Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

 Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

­          si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana a k chápání principů demokratické společnosti a ochotě je ve svém životě uplatňovat, 

­          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, a intoleranci,

­          pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

­          aby pochopil základní principy humanity a demokracie, získal kladný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám a zasazoval se o trvale udržitelný rozvoj životního prostředí,

­          chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi,

­          je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti,

­          pozitivně přijímal získané vzdělání , uvědomoval si stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

­          byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, uvědomoval si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

­          se v ústním i písemném jazykovém projevu snažil dodržovat jazykové normy, aby se výstižně a logicky správně vyjadřoval,

­          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života a dokázal v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků reagovat na běžné životní situace,

­          dovedl získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu a v jednoduchých větách dovedl hovořit o známé tematice, aby ovládal nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru, 

­          si vytvořil pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstoval si návyk číst literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy), 

­          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

­          byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, chápal základní ekologické zákonitosti, dovedl uplatňovat poznatky z ekologické oblasti pozitivním způsobem ve vlastním oboru, 

­          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,  

­          znal dopady nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků a  vážil si zdraví a snažil se  své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat aby smysluplně využíval volný čas, 

­          byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, 

­          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při  realizaci řešení a dodržovat je, 

­          dovedl pracovat s osobním počítačem, uměl využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě, 

­          měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval  se  i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.3 Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru Operátor skladování a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák :

-         ovládá odbornou terminologii typickou pro skladové hospodářství, příp. obchod a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-         zná základní druhy zboží a ostatních materiálů používaných ve skladování,

-         má základní dovednosti v používání počítače,

-         ovládá administrativu a organizaci skladového hospodářství, včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky,

-         ovládá jednotlivé způsoby balení a skladové manipulace se zbožím,

-         má přehled o mechanizačních prostředcích používaných při manipulaci a skladování zboží a materiálů,

-         umí provádět odběr a přejímku zboží včetně vedení dokladů,

-         umí samostatně rozhodovat o pracovním postupu při přemísťování zboží,

-         umí uskladňovat zboží v závislosti na organizaci skladování, druhu uskladňovaného zboží a skladového systému,

-         umí ošetřovat skladované zboží v závislosti na zachování jeho užitné hodnoty,

-         umí manipulovat s obaly, nevratné obaly dovede likvidovat bez ohrožení životního prostředí, vratné obaly ukládat a vést o nich příslušnou evidenci,

-         umí organizovat a provádět fyzické i účetní inventury, podle příslušných předpisů,

-         umí vyřizovat reklamace podle reklamačních řádů a pokynů,

-         získá základní pracovní návyky a osobní vlastnosti potřebné pro praktické činnosti ve skladech,

-         ovládá základní operace související s vyskladňováním zboží,

-         umí zaevidovat a odepsat  zboží ze stavu zásob.

 

2. Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi příslušných vzdělávacích programů se uplatní ve všech druzích firem, které ke své činnosti provozují sklady s různými způsoby  vedení skladového hospodářství a s oběhem různých druhů zboží podle předmětu své činnosti. Jsou připraveni vykonávat povolání skladník v činnostech příjem, skladování a výdej zboží, jeho kvantitativní a kvalitativní přejímku, vedení předepsaných dokladů a evidenci i s využitím výpočetní techniky, provádění inventur a vyřizování reklamací.

 

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.