CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kód a název studijního oboru: 68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost 

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost a fyzická  zdatnost, státní občanství ČR 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium  

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

     Vzdělávací program studijního oboru je čtyřletý. Zabezpečuje získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k vykonávání bezpečnostních, správních a technickoadministrativních a dokumentačních  činností. Studijní program rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi pro tyto činnosti.  

     Studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Připravuje žáky i pro další studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

 

Charakteristika obsahových složek: 

Všeobecné vzdělávání

     Obsah vzdělávacího programu studijního oboru Bezpečnostně právní činnost je ve složce všeobecně vzdělávací určen Standardem středoškolského odborného vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje  v následujících obsahových okruzích.  

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturní funkci. Rozvíjí komunikační kompetence v mateřském a cizím jazyce a napomáhá uplatnění ve společnosti. Žáci se povinně vyučují dvěma cizím jazykům. Jazykové vzdělávání napomáhá rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logickému myšlení a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí je seznámení s odbornou terminologií oboru.  

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter. Jeho základ tvoří poznatky řady vědních disciplin, jako jsou historie, psychologie, multikulturní soužití,  politologie, právo, ekonomie. Základním cílem vzdělávání je sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky usnadní žákovi pochopit sám sebe i druhé lidi, akceptovat principy a normy dané společnosti. Žák je vychováván k uvážlivosti v jednání, k potřebě sebevýchovy a k odolnosti vůči psychické zátěži v náročných situacích.   

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků  a připravuje je pro pracovní činnost v každodenním životě moderní společnosti. 

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z fyziky, chemie, ekologie a biologie. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzikální a chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i každodenním životě. Učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí. 

Estetické vzdělávání v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů má kultivační a výchovné poslání.  

Rozvoj tělesné kultury směřuje k vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na zdravotní vědomosti a poskytnutí první pomoci.

 

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání v uvedeném směru připravuje žáky všestranně zdatné, zodpovědné, s vědomostmi, dovednostmi, fyzickými a psychickými předpoklady k výkonu policejních činností, odolné vůči fyzické i psychické zátěži v náročných situacích a vybavené komunikativními dovednostmi. Odborné vzdělávání se těsně propojuje se vzděláváním všeobecným, jehož některé oblasti získávají charakter profesní přípravy, např. jazykové či společenskovědní vzdělávání.  

Předmět Právo je zaměřen na výchovu k uvědomělému dodržování a získání znalostí práva v demokratickém státě s důrazem na ústavní právo, základní kategorie evropského práva a práva autorského, vybrané kategorie práva občanského a rodinného, obchodního, živnostenského, pracovního, základy trestního práva hmotného i procesního, správního práva a práva přestupkového, právní úpravu společenských vztahů na úseku ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, právní základy práce policie a vztahů souvisejících s její prací, včetně potřebných aplikativních schopností k realizaci právních úkonů.  

Kriminalistika učí žáky řešit problémy a problémové situace spojené s kriminalistickou technickou a taktickou činností a umožňuje získat odpovídající základní orientaci ve vybraných metodikách vyšetřování jednotlivých druhů trestné činnosti. Je zaměřena na praktické zvládnutí předepsaných kriminalistických technických činnosti, na zjištění a vyhodnocení informace pro vypracování základních druhů kriminalistické dokumentace.  

Bezpečnostní činnost tvoří odborný základ pro zájemce o službu v Policii ČR a eventuálně o službu v obecní policii.

V dopravně bezpečnostní činnosti je kladen důraz na orientaci žáka v působnosti jednotlivých složek na úseku silniční dopravy a možnost preventivního působení v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Je zdůrazněna znalost  technických podmínek provozu vozidel a problematiky přepravy osob a nebezpečných věcí. Je procvičována dovednost aplikace předpisů v oblasti přestupků a správních agend evidence řidičů motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů a registračních čísel.

Úkolem tematického celku Základy policejní činnosti je formování postojů žáků a jejich vybavení znalostmi závazných právních norem na úseku ochrany osob, majetku, veřejného pořádku, znalostmi úkolů policie, povinností policistů a oprávnění policistů. 

Technika administrativy připravuje zodpovědného pracovníka k výkonu funkcí ve státní správě a v policejních službách. Naučí žáka ovládat klávesnici psacího stroje popř. počítače správným prstokladem. Je zaměřena na vyhotovování písemností předepsanou úpravou podle spisového řádu Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Na předmět technika administrativy volně navazuje předmět informatika a výpočetní technika, kde se znalosti a dovednosti dále rozvíjejí.   

Hlavní náplní předmětu Informatika a výpočetní technika je práce s počítačem a sítěmi. Předmět zprostředkovává znalosti informačních technologií. Náplní předmětu je samostatné řešení zadaných úkolů a vytváření variant a nalézání nejschůdnějších řešení situací při práci se standardním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávání a získávání informací z vnějších mediálních zdrojů na základě předchozích zkušeností z oboru výpočetní techniky a vytváření prezentace svých prací na počítačích a na vnějších mediálních zdrojích. 

Tělesná příprava přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji pohybových schopností žáků a k prohlubování dovedností tvořících součást tělesné kultury. Formuje kladné postoje k pohybové aktivitě. V tělesné přípravě jsou zařazeny i techniky sebeobrany. Obsahuje nácvik první pomoci při zraněních a úrazech, se kterými se žáci mohou setkat při plnění pracovních povinností.  

Střelecká příprava podává přehled o historickém vývoji zbraní, o konstrukci hlavní, nábojů a hlavních částí každé zbraně. Seznamuje žáky s technickými daty, principy činnosti a obsluhy vzduchové pistole, pušky a malorážní pistole. Vede k dodržování bezpečnostních opatření při zacházení se zbraněmi a municí. Teorie střelby poskytuje průpravu k praktickému ovládání zbraně, postupně od vzduchových zbraní, přes malorážky včetně krátké ruční zbraně používané ve výzbroji Policie ČR.  

Spojovací příprava dává žákům stručný přehled o fyzikálních základech spojení, seznamuje žáky s ovládáním přenosných radiostanic, včetně zásad radiového provozu, s novými moderními radiokomunikačními systémy, s technickým vybavením systému PEGAS, s jednotlivými druhy hovorových komunikací a ovládáním přenosových terminálů. 

Předmět Ochrana obyvatelstva vede žáka k uvědomování si odpovědnosti za ochranu života, zdraví a majetku při živelních pohromách a mimořádných situacích způsobených lidskou činností a jejich dopadem na přírodu a společnost.   

Speciální odborné vzdělávání studijního oboru je dáno požadavky praxe, možnostmi školy a zájmem žáků o učivo výběrových a volitelných předmětů. Absolvent se vyznačuje schopnostmi sebevýchovy a sebevzdělávání v oblasti všeobecného a profesně odborného zaměření.

 

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání vytvářejí předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě a po případné následující základní odborné přípravě ve služebním poměru.

Z hlediska významu klíčových dovedností jsou pro studijní obor stěžejní:  

·      komunikativní dovednosti, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, dovednost zpracovat písemný materiál a vysvětlovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·      personální a interpersonální dovednosti, zejména snaha zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznání a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za svoji práci,

·      dovednost řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

·      dovedností numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací v odborné praxi,

·      dovedností využívat informační technologie, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovní životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a obsahy. 

 

Organizace výuky

Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.  

Metodické přístupy

Výuka v odborných předmětech se uskutečňuje formou výkladu, praktickými ukázkami, cvičeními a exkurzemi. Další vhodnou formou je metoda projektového vyučování, aktivizační metody a individuální přístup. Organickou součástí výuky je opakování, upevňování a procvičování probraného učiva, diagnostika vědomostí a dovedností žáků se zaměřením na bezprostřední zpětnou vazbu.