PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Studijní obor: 68-42-M/ 003 (68-52-6) Bezpečnostně právní činnost 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné vzdělání  

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška 

 

Výsledky vzdělávání: 

Absolvent studijního oboru Bezpečnostně právní činnost byl vzděláván tak, aby si vytvořil soubor obecně odborných (klíčových), všeobecných a odborných kompetencí, tj.vědomostí, dovedností, postojů a dalších vlastností, které mu umožní uplatnit se ve zvoleném povolání i v osobním životě, dále se vzdělávat a  přizpůsobovat se změnám na trhu práce. 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:

- vyjadřuje se srozumitelně a přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, dbá na jazykovou kulturu svého projevu,

- účastní se aktivně diskusí, umí formulovat a obhajovat své názory a postoje,

- efektivně komunikuje s občany, úřady  a jinými institucemi,

- samostatně i v týmu řeší různé pracovní i mimopracovní úkoly, situace a problémy,

- plánuje a řídí své učení i pracovní aktivity při plnění různých úkolů, vyhodnocuje dosažené výsledky,

- dokáže zastávat různé pozice a role v pracovním týmu, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly,

- hodnotí a prezentuje výsledky práce týmu, cítí se být za práci týmu spoluodpovědný,

- využívá efektivně prostředky informačních a komunikačních technologií pro pracovní účely i jako zdroj informací,

- využívá při řešení praktických úkolů odpovídající matematické postupy a poznatky, odhaduje předpokládané výsledky a ověřuje jejich reálnost,

- používá správně matematickou symboliku a další prostředky komunikace (grafy, diagramy, tabulky atp.),

- rozumí přírodním zákonům, využívá znalostí z přírodních věd při řešení pracovních problémů i v každodenním životě,

- uvědomuje si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí a chápe zásady trvale udržitelného rozvoje,

- všímá si stavu životního prostředí ve svém okolí a aktivně vystupuje proti jeho poškozování,

- chápe kontinuitu minulosti a současnosti, vztah přírodního i sociálního prostředí, orientuje se v globálních problémech lidstva,

- zná minulost, kulturní tradice a hodnoty našeho národa, posuzuje naši minulost i současnost v evropském kontextu,

- má všeobecný kulturní rozhled, váží si literatury a umění a aktivně se o ně zajímá,

- zná principy, způsoby řízení a mechanismy fungování demokracie, identifikuje jevy ohrožující demokracii a aktivně proti nim vystupuje,

- zná základní lidská a občanská práva, uznává a respektuje práva národnostních, etnických a jiných menšin, vystupuje proti rasové a jiné nesnášenlivosti, diskriminaci a xenofobii,

- chápe význam začlenění naší země do evropských a světových politických, bezpečnostních a ekonomických struktur,

- jedná v souladu s morálními a společenskými principy a pravidly, aktivně přispívá k dodržování zákonnosti a principů demokracie,

- uvážlivě přijímá a posuzuje jevy, události a informace, s nimiž se setkává, zaujímá k nim vlastní postoj, nepodléhá manipulující kritice, názorům, reklamě,

- poznává a rozvíjí svou osobnost, uvědomuje si své reálné fyzické i duševní možnosti, projevuje přiměřené sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti,

- projevuje pozitivní vztah ke svému zdraví, zná faktory, které ohrožují lidské zdraví, zařazuje do svého života činnosti podporující zdraví a bezpečnost a zvládání zátěžových situací,

- vytváří si a zaujímá pozitivní citové vztahy k druhým lidem, ke svému prostředí i k přírodě,

- snaží se postřehnout a pochopit motivy a emoce druhého, chápat a respektovat odlišné názory, hodnoty a životní styl,

- projevuje pozitivní postoj k fyzicky, zdravotně nebo sociálně handicapovaným lidem, k osobám týraným či zneužívaným a je ochoten jim podle jejich potřeby pomoci,

- orientuje se v sociálních vztazích a situacích, zná hranice osobní svobody, dokáže identifikovat projevy omezující svobodu a práva člověka a volit vhodné prostředky řešení konfliktu,

- využívá k poznání a dorozumění se s druhými lidmi a pro další vzdělávání znalosti alespoň dvou cizích jazyků,

- orientuje se v hospodářské struktuře regionu a ve světě práce, má představu o realitě pracovní pozice po nástupu do zaměstnání a dalšího kariérního růstu i o možnostech alternativního profesního uplatnění,

- dokáže se prezentovat na trhu práce, formulovat svá očekávání a priority při jednání s potenciálními zaměstnavateli, účelně využívat různé zdroje informací a nabídky profesních a vzdělávacích možností a příležitostí,

- rozumí základním vztahům v tržní ekonomice a mechanismu fungování trhu, má přehled o činnostech souvisejících s podnikáním, využívá tyto poznatky pro pracovní účely,

- řeší jednodušší právní situace a zpracovává jednoduché právní dokumenty (smlouvy, návrhy, usnesení, protokol aj.) s využitím znalostí z práva soukromého i veřejného i z vybraných norem mezinárodního práva,

- efektivně pracuje s právními normami, pro získání informací využívá informační technologie,

- zná základní právní normy týkající se ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu a činnosti jednotlivých složek Policie ČR, umí získané vědomosti aplikovat při řešení  profesních situací,

- zná úkoly, povinnosti a oprávnění policistů i další požadavky kladené na práci a osobnost  policisty, má předpoklady pro práci policisty,

- zná právní normy upravující provoz na pozemních komunikacích a činnost dopravní policie, aplikuje je na typické dopravní situace a přestupky,

- uplatňuje účinné prostředky prevence dopravní nehodovosti a dopravní výchovy obyvatelstva,

- zvládá postupy a úkony související s vystavováním osobních dokladů, evidencí motorových vozidel, zbraní a střeliva,

- vyhotovuje na elektronickém psacím stroji nebo na počítači služební a úřední písemnosti věcně, jazykově a formálně správně; ovládá desetiprstovou hmatovou metodu,

- samostatně pracuje se standardními i aplikačními softwarovými programy, využívá informačních technologií a internetu pro získávání informací a řešení různých úkolů, komunikuje pomocí elektronické pošty,

- efektivně řeší typické pracovní situace ve styku s občany a jinými subjekty na úseku veřejného pořádku, stížností a podnětů, správního řízení atp., a to i s využitím znalostí cizího jazyka, 

- zná telekomunikační a radiokomunikační systémy používané v policejní praxi, 

- ovládá teoreticky i prakticky střelbu ze vzduchových a malorážních zbraní a krátké ruční zbraně zařazené do výzbroje Policie ČR, při zacházení se zbraní a municí dodržuje bezpečnostní opatření,

- prakticky zvládá předepsané kriminalistické technické činnosti,

- dovede řešit problémy a problémové situace spojené s kriminalistickou technickou a taktickou činností, které mu umožní získat odpovídající základní orientaci ve vybraných metodikách vyšetřování jednotlivých druhů trestné činnosti, 

- umí vyhledat a vyhodnotit informace pro základní druhy kriminalistické dokumentace a tuto také vypracovat,

- orientuje se prostřednictvím odpovídající literatury a specifických informací ve vývojových trendech kriminalistiky,

- zná možnosti působení policie v oblasti prevence kriminality,

- má vědomosti a dovednosti potřebné pro ochranu obyvatel za mimořádných situací,

- zvládá aktivně principy záchrany a dopomoci v situacích ohrožujících zdraví a bezpečnost,

- je fyzicky zdatný a soustavně upevňuje svou fyzickou i psychickou kondici, dodržuje správné režimové návyky,

- v případě potřeby využívá adekvátním způsobem prvky sebeobrany k obraně své nebo druhého.  

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

       Úspěšným složením maturitní zkoušky získávají absolventi studijního oboru (68-52-6) 68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost úplné střední odborné vzdělání.  

       Studijní obor vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky s předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, ozbrojených sborů a sil. Absolventi se mohou uplatnit jako zaměstnanci orgánů státní správy a samosprávy na úseku vnitřní správy, v civilních a bezpečnostních službách, v oblasti prevence kriminality a krizového řízení. 

       Po přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR a absolvování stanovené zkrácené základní odborné přípravy se absolventi uplatní v základních policejních funkcích.  

       Získané vzdělání umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a školách s výukou veřejnosprávních  a právních oborů studia.