MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo vnitra České republiky

 dne 18. července 2001, č. j. VO-434/2001 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

122-131

a) základní

116 (52)

Český jazyk a literatura

12

Dva cizí jazyky

20 (20)

Občanská nauka

4

Dějepis

4

Matematika

8 (2)

Fyzika

2

Chemie

2

Zeměpis

2

Ekonomika

3

Psychologie

4

Biologie

2

Informatika a výpočetní technika

6 (6)

Technika administrativy

4 (4)

Právo

14

Kriminalistika

4

Bezpečnostní činnost

4

Tělesná příprava

16 (16)

Střelecká příprava

2 (2)

Spojovací příprava

2 (2)

Ochrana obyvatelstva

1

 

 

b) výběrové a volitelné

6-15

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Učební plán

příklad konkretizovaného učebního plánu

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

PCJ

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Druhý cizí jazyk

DCJ

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Dějepis

DEJ

2

2

-

-

4

Matematika

MAT

2(1)

2(1)

2

2

8(2)

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

3

-

-

-

3

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Psychologie

PSY

-

2

2

-

4

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Informatika a výpočetní technika

IVT

2(2)

2(2)

2(2)

-

6(6)

Technika administrativy

TEA

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Právo

PRA

2

4

4

4

14

Kriminalistika

KRI

-

-

2

2

4

Bezpečnostní činnost

BEČ

-

-

2

2

4

Tělesná příprava

TEP

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

16(16)

Střelecká příprava

STP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Spojovací příprava

SPP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Ochrana obyvatelstva

OOB

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31(14)

29(14)

29(13)

28(11)

117(52)

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné

 

0

2-4

2-4

2-6

6-14

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31

31-33

31-33

30-34

123-131

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán

Konkretizovaný učební plán SPŠ MV Praha platný od 1. 9. 2001 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

PCJ

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Druhý cizí jazyk

DCJ

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Dějepis

DEJ

2

2

-

-

4

Matematika

MAT

2(1)

2(1)

2

2

8(2)

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

3

-

-

-

3

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Psychologie

PSY

-

2

2

-

4

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Informatika a výpočetní technika

IVT

2(2)

2(2)

2(2)

-

6(6)

Technika administrativy

TEA

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Právo

PRA

2

4

4

4

14

Kriminalistika

KRI

-

-

2

2

4

Bezpečnostní činnost

BEČ

-

-

2

2

4

Tělesná příprava

TEP

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

16(16)

Střelecká příprava

STP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Spojovací příprava

SPP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Ochrana obyvatelstva

OOB

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31(14)

29(14)

29(13)

28(11)

117(52)

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné

 

0

2-4

2-4

2-6

6-14

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31

31-33

31-33

30-34

123-131

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán

Konkretizovaný učební plán SPŠ MV Holešov platný od 1. 9. 2001

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

Zkratka

I.

II.

III.

IV.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

PCJ

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Druhý cizí jazyk

DCJ

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Občanská nauka

OBN

1

1

1

1

4

Dějepis

DEJ

2

2

-

-

4

Matematika

MAT

3(1)

2(1)

2

2

9(2)

Fyzika

FYZ

-

2

-

-

2

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Zeměpis

ZEM

2

-

-

-

2

Ekonomika

EKN

-

-

-

3

3

Psychologie

PSY

-

2

2

-

4

Biologie

BIO

2

-

-

-

2

Informatika a výpočetní technika

IVT

2(2)

2(2)

2(2)

-

6(6)

Technika administrativy

TEA

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Právo

PRA

2

4

4

4

14

Kriminalistika

KRI

-

-

2

2

4

Bezpečnostní činnost

BEČ

-

-

2

2

4

Tělesná příprava

TEP

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

16(16)

Střelecká příprava

STP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Spojovací příprava

SPP

-

-

1(1)

1(1)

2(2)

Ochrana obyvatelstva

OOB

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31(14)

29(14)

29(13)

28(11)

117(52)

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné

 

0

2-4

2-4

2-6

6-14

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

31

31-33

31-33

30-34

123-131

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 


 

 Poznámky k učebnímu plánu

1.        Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových a volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Škola může využít příklad konkretizovaného učebního plánu uvedeného v těchto dokumentech.

2.        Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 30 a vyšší než 34.

3.        Výběrové a volitelné předměty vytvářejí prostor pro prohloubení odbornosti dle potřeb praxe, zájmu žáků a profilace školy.

4.        Strukturu, obsah a rozsah a učební osnovy výběrových a volitelných předmětů i nepovinných předmětů stanoví ředitel školy.

5.        Ředitel školy může rozhodnout o posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů základních z hodinové dotace předmětů výběrových  a volitelných.

6.        Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

7.        Obsah učiva se může pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám upravit až do 30% jeho rozsahu pro zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje dané profese a vědy.

8.        Čísla v závorce udávají počet hodin, ve kterých se třída může dělit na skupiny z hlediska bezpečnosti práce a vybavenosti učeben. Dělení třídy je v pravomoci ředitele školy.

9.        Povinné a volitelné předměty maturitní zkoušky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a praktické zkoušky jsou stanoveny platnými zákony a vyhláškami.

10.    Výběrové a volitelné předměty, např.: řízení motorových vozidel,  společenskovědní seminář, konverzace v prvním nebo druhém cizím jazyce, seminář a cvičení z matematiky, výpočetní technika v praxi, právnická cvičení, třetí cizí jazyk, policejní deontologie, jsou vyučovány v celkovém rozsahu 6-14 hodin.

11.    Nepovinné předměty se vyučují zpravidla dvě hodiny týdně v nabídce dle možností školy. Příklady nepovinných předmětů: právnický seminář, praktikum z kriminalistiky, geografický seminář, společenskovědní seminář, sociokulturní aspekty soužití s různými etniky a minoritami, rétorika, technika komunikace s lidmi a mentální hygiena, estetická  výchova, gramatická cvičení z českého jazyka, úřední korespondence, základy účetnictví, přírodovědné praktikum, sportovní hry, úpolové sporty.

12.    Rozvržení učiva do ročníků a počty hodin jsou orientační a doporučené.

13.    Tělesná, střelecká a spojovací příprava se zpravidla vyučují ve dvouhodinových blocích.

14.    Dvoutýdenní praxe ve 3. ročníku je uskutečňována dle místa bydliště žáka nebo dle organizačních možností školy na předem vytypovaných pracovištích.