CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

studijního oboru  68-42-L/501 (68-55-6) Veřejně pořádková činnost

 

1. Základní údaje

 Forma studia - studium při zaměstnání večerní a dálkové

 Délka studia - 3 roky večerně i dálkově

 Podmínky přijetí - střední odborné vzdělání (SOV)

 Způsob ukončení studia - maturitní zkouška

 Poskytované vzdělání - úplné střední odborné vzdělání

 

2. Pojetí studijního oboru

 Studijní obor je určen pro absolventy se středním odborným vzděláním.

 Připravuje je pro kvalifikovaný výkon činností v ochraně veřejného pořádku a zvyšuje jejich všeobecné vzdělání i osobnostní kvality. Podmínkou přijetí ke studiu je střední odborné vzdělání (SOV) a doporučení zaměstnavatele, lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se skládají z vědomostních a psychologických testů.

 Studium při zaměstnání je tříleté a je organizováno jako večerní a dálkové.

 Studium se ukončuje maturitní zkouškou v souladu s platnými předpisy.

 Absolventi získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání opravňující je pro výkon funkce ochránce veřejného pořádku a pro činnost při ochraně osob a majetku. Vzdělávací obsah studia navazuje jednak na předchozí dosažené vzdělání, zejména všeobecné, a dále je prohlubuje, jednak na předcházející profesní přípravu. Vzdělávací obsah je rozčleněn do dvou předmětových oblastí: všeobecně vzdělávací a odbornou.

 Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje humanitní a přírodovědné předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání - český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk), demokratická a humanitní výchova, občanská nauka, biologie, chemie, zeměpis, matematika. Tyto vyučovací předměty nejen doplňují a rozšiřují vědomosti žáků získané v předchozím vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro jejich další vzdělávání, ale přispívají i k odborné přípravě žáků, neboť je vedou k hlubšímu pochopení společenských jevů a procesů, formují jejich občanské postoje, rozvíjejí komunikativní a sociální dovednosti a poskytují jim řadu poznatků potřebných v odborné praxi (např.z ochrany životního prostředí, chemie - výbušniny, toxické látky, zdravotní problematiky a první pomoci aj.).

 Odborné předměty tvoří předměty potřebné po teoretické i praktické stránce pro činnost ochránce veřejného pořádku. Jsou to následující předměty - aplikovaná psychologie, technika administrativy a korespondence, základy práva, kriminalistika, kriminologie, služební příprava, speciální tělesná výchova.

Obsah většiny témat všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je orientován na co největší sepětí s potřebami výkonu služby a s povinnostmi ochránce veřejného pořádku.

V českém jazyce a literatuře je kladen vyšší důraz na jazykovou část výuky s vyšší dotací hodin v poměru 2 : 1 k výuce literatury. Důraz je kladen na rétoriku a kulturu osobního projevu vůbec.

 Výběr cizího jazyka je dán předchozím jazykovým zaměřením, žák zpravidla navazuje na studium toho jazyka, kterému se učil dříve, např. v SOU. K zajištění jednotné vstupní úrovně žáků projdou žáci v úvodním soustředění vstupní intenzívní výukou jazyka v rozsahu 20 hodin včetně úvodního vědomostního testu z cizího jazyka.V celé výuce cizího jazyka je kladen důraz zejména na dovednost poslechu s porozuměním a ústního projevu žáků.

V biologii si žáci osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro péči o zdraví a životní prostředí a učí se zásadám a technikám poskytování první pomoci.

 V chemii se specifická část učiva orientuje na toxické látky, výbušniny a hořlaviny.

 Učivo zeměpisu je zaměřeno převážně na geografii obce a regionu.

 Učivo matematiky a přírodních věd vůbec poskytuje žákům ucelený soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání.

 Technika administrativy a korespondence a výpočetní technika poskytují žákům základní praktickou dovednost v psaní na stroji, znalosti o možnostech využití prostředků organizační a výpočetní techniky, znalosti zásad úpravy a zpracování dokumentace a korespondence.

 Předměty základy práva a služební příprava poskytnou žákům schopnost celkové orientace v právním řádu ČR s důrazem na správní a trestní právo, místní právní normy a pracovní předpisy a dovednost pracovat s právními prameny.

 Učivo kriminalistiky a kriminologie poskytuje žáků orientaci v základech obou předmětů potřebných pro výkon činnosti ochránce veřejného pořádku a pro profesionální součinnost s Policií ČR v oblasti boje proti sociálně patologickým jevům ve společnosti.

 Speciální tělesná výchova má průpravnou funkci pro praktický výkon služby, rozvíjí celkovou tělesnou zdatnost při současném získávání speciálních a profesních dovedností v sebeobraně.

 Pro zdokonalení získaných vědomostí a dovedností je formou cvičení v jednotlivých ročnících organizována bloková výuka spojovací techniky a autoprovozu. Ve spojovací technice je výuka zaměřena na seznámení s integrovaným systémem meziresortního spojení a na změny a novinky v radiotelefonním a telekomunikačním provozu. Výuka autoprovozu je zaměřena na aktuální změny v dopravních vyhláškách a v pravomocích ochránce veřejného pořádku, dále na technickou konstrukci a drobnou opravu motorových vozidel značek dominujících v silničním provozu ČR, aby strážníci byli schopni poskytnout pomoc a radu řidičům.

 Součástí výuky jsou sportovní kurzy v souladu s platnými osnovami pro střední odborné školy a předpisy MŠMT pro jejich realizaci.

 V 1. ročníku je to lyžařský výcvikový kurz a ve 2. ročníku sportovně branný kurz.

 Obsah vzdělávání dálkového studia je totožný s obsahem večerního studia s možností rozšíření blokové výuky a s důrazem na individuální studium žáků.